Heftig debatt om HPV-vaksinen

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å avholde et høringsmøte om vaksinen den 13. juni i etterkant av at lederen ble publisert.

- Jeg har i denne saken om eventuell innføring av livmorhalskreftvaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet vært særlig opptatt av å få habile råd. Jeg vil presisere at jeg kommer ikke til å ta noen forhastede beslutninger i denne saken, sier helse- og omsorgminister Sylvia Brustad.

Flere brev til redaktøren

Tidsskriftet har mottatt flere leserbrev om lederartikkelen. I nr. 12/2007, som kommer ut torsdag 14. juni trykkes disse leserbrevene og en ny lederartikkel fra redaktøren. Alt kan leses først på nett allerede i dag.

En drømmevaksine?

Det var i Tidsskriftet nr. 10/2007 at redaktør Charlotte Haug på lederplass uttrykte bekymring for myndighetenes hastverk med å anbefale at alle jenter bør vaksineres mot humant papillomavirus (HPV) som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Hun mener det er flere ubesvarte spørsmål på dette feltet, og etterlyser blant annet en kontrollert prospektiv studie. Også de store tidsskriftene New England Journal of Medicine og JAMA har på lederplass uttrykt skepsis, og påpeker at det er en rekke forhold som bør undersøkes nærmere før det kan være aktuelt å ta vaksinen i bruk i omfattende vaksinasjonsprogrammer.

- Blander kortene

Ole-Erik Iversen ved Haukeland Universitetssjukehus og Bjørn Hagen ved St. Olavs Hospital mener Haugs fremstilling er ubalansert.

– Slike studier som Haug etterlyser ville aldri bli godkjent av en etisk komité, for det er uetisk ikke å behandle histologisk verifiserte forstadier til livmorhalskreft, skriver de to i sitt Brev til redaktøren.

Elise Klouman og Hanne Nøkleby ved Nasjonalt folkehelseinstitutt understreker i sitt leserbrev at HPV-vaksinen er godkjent av legemiddelmyndighetene i både USA og Europa i 2006, og at det stilles strenge krav til dokumentasjon av sikkerhet og effekt før en slik godkjenning gis. Kunnskapssenteret skriver at deres rapport bygger på flere kontrollerte, prospektive studier. De nye studiene Haug viser til vil de nå analysere.

Skyttegravsdebatt

I sin lederartikkel i neste nummer utdyper Charlotte Haug sine synspunkter og svarer på noe av kritikken.

– Jeg har ikke skrevet – eller ment – at det må gjøres en randomisert klinisk kontrollert studie med livmorhalskreft eller død som endepunkt for at resultatene skal bli overbevisende nok. Det jeg derimot har påpekt, er at når man bruker såkalte surrogatendepunkter – i dette tilfellet alvorlige celleforandringer på livmorhalsen (CIN 2/3) forårsaket av to virustyper (HPV-16 og HPV-18) – må man være mer varsom med tolkingen av resultatene enn når man kjenner de klinisk relevante endepunktene – i dette tilfellet cervixcancer og død, skriver Haug.

– Her er det mange kort som kan blandes, mange detaljer og mange agendaer, sier Haug, som også mener det må være mulig å debattere innføringen av HPV-vaksinen uten å havne i skyttegravene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media