Hvordan velge de beste kvalitetsindikatorene?

Liv H. Rygh og Berit Mørland ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ser fortsatt utfordringer i arbeidet med å utvikle gode kvalitetsindikatorer i Norge. Kunnskapssenteret har nylig satt i gang et prosjekt som skal oppsummere forskning og erfaring med utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i sykehus. I en kronikk i Tidsskriftet beskriver de to hva kvalitetsindikatorer er og drøfter noen internasjonale utviklingstrekk.

Måle helsetjenestens kvalitet

– Kvalitetsindikatorer er målbare variabler som skal si noe om et komplekst fenomen som i seg selv er vanskelig å måle. Kvalitetsindikatorer som benyttes for å følge med på helsetjenestens kvalitet knyttes gjerne opp mot vurderinger av om bestemte krav eller standarder er oppfylt, skriver Rygh og Mørland.

Vanskelig å sammenlikne

De peker på at ulike metodetilnærminger kan gjøre det vanskelig å sammenlikne data både sykehusene imellom og landene imellom. Arbeid med overordnede rammeverk og teoretiske tilnærminger har gitt verdifull erfaring om dette. De mener det er behov for å systematisere kunnskapen fra andre lands forskning og erfaring. Uansett vil det være mange utfordringer knyttet til indikatorarbeidet.

–I alle systemer må det foretas avveininger mellom rigorøse vitenskapelige krav og gjennomførbarhet. Dette er forhold vi vil ta hensyn til i vårt videre arbeid på området.

For pasientene?

I hvilken grad kvalitetsindikatorer er vesentlig for pasientene er vanskelig å svare klart på, mener Liv Rygh.

– For hvem måler man? Et overordnet mål for myndighetene er jo å følge med på hvordan helsevesenet fungerer, og hva som bør gjøres bedre. På sikt kommer dette pasientene til gode, sier hun til Tidsskriftet.

Skjevheter

En ulempe ved slike målinger er at det kan resultere i redusert innsats i forhold til andre sider ved virksomheten som ikke har søkelyset rettet mot seg.

– Det er mye diskusjon i internasjonale miljøer om tjenesten tilpasser seg slik at den delen som måles får best mulig resultat. Det kan i så fall utgjøre en risiko, sier Rygh.

Går mot åpenhet

Også spørsmålet om hvorvidt resultatene skal offentliggjøres er omdiskutert internasjonalt.

– Ulike land har valgt forskjellige tilnærmingsmåter. Noen mener kvalitetsindikatorer kun skal brukes som interne kvalitetsforbedringsverktøy, mens andre mener åpenhet fører til en sunn konkurranse, sier Rygh.

Hun ser en klar trend hvor det går mot mer åpenhet.

Jakten på de gode kvalitetsindikatorene

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media