Mister trolig jobb og doktorgrad

Granskningskommisjonens leder Anders Ekbom (i midten) kom med knallhard kritikk mot den norske forskeren. Her er Ekbom sammen med Stein Vaaler (f.v.) og Stein A. Evensen. Foto Frauke Becher

Det er noe av konklusjonen til den uavhengige granskingskommisjonen som la frem sin 147 sider lange rapport om Jon Sudbøs forskningsfusk i dag. Arbeidet viste seg å være langt mer omfattende enn både kommisjonen og oppdragsgiveren trodde på forhånd.

– Dette er en mann som kan selge Eiffeltårnet. Ikke bare én, men flere ganger, sa kommisjonens leder Anders Ekbom om Jon Sudbø under pressekonferansen.

Knallhard kritikk

Kommisjonens kritikk av den norske forskeren og legen er knallhard. De mener at store deler av Sudbøs vitenskapelige produksjon fremstår som ugyldig på grunn av manipulasjon og fabrikasjon av grunnlagsdata. Feilene og manglene som er avdekket anses å være for store og åpenbare til at de kan tilskrives tilfeldige feil, inkompetanse eller liknende, og de fleste regelbruddene har han begått forsettlig eller grovt uaktsomt. Dette har skjedd systematisk fra slutten av 1990-tallet og frem til han ble avslørt. Han har ikke overholdt fremleggelsesplikten overfor Regional Etisk Komité. Han har hatt urettmessig omgang med og innsyn i sensitive pasientdata, villedet National Cancer Institute, sponsorer, arbeidsgivere og egen doktorgradsstipendiat, gjort skade på forskningens omdømme og utgjort en risiko for pasientsikkerheten.

– Doktorgraden må ryke

Kommisjonen mener konsekvensen må være at doktorgradsarbeidet og tre tilknyttede originalartikler, i tillegg til senere publikasjoner som bygger på det samme materialet, må trekkes tilbake. Det er til sammen snakk om 15 artikler. En av disse ble publisert i Tidsskriftet i 2001. Fire av Sudbøs artikler blir stående. Også Stein Evensen, dekanus ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, mener doktorgraden hans står i fare.

– Saken vil bli behandlet ved fakultetet, og dersom vi kommer frem til samme konklusjon angående doktorgradsarbeidet som kommisjonen, vil vi anbefale at universitetsstyret fratar Sudbø hans doktorgrad, sier Evensen.

Erkjenner noe

Sudbø har erkjent at artikkelen Non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of oral cancer: a nested case-control study, som ble publisert i Lancet i oktober i 2005, inneholder fabrikert grunnlagsmateriale. Han har også gjort noen mindre innrømmelser i forhold til to andre artikler, men utover det stiller han seg ifølge kommisjonens rapport uforstående til kommisjonens konklusjon om vitenskapelig uredelighet.

Pasienter i fare

Men ifølge Ekbom har ikke Sudbø bare skadet forskningen som sådan, han kan også ha satt pasientsikkerheten i fare. Forskeren og legen vil trolig bli bedt om å fratre sin stilling ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, og risikerer også et betydelig erstatningskrav. Kreftforeningen vil kreve tilbake hver krone forskeren har fått i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid, noe som dreier seg om minst 1,5 millioner kroner.

Medforfatterne frikjennes

De ca. 60 medforfatterne på Sudbøs artikler frikjennes helt av granskingskommisjonen.

– Komiteen er enig om at Sudbø har vært helt alene om jukset. Vi har ingen indisier på noe annet. Det har nok vært ulike liberale tolkinger av Vancouver-reglene i forhold til medforfatterskap, men dette er først og fremst et institusjonelt problem. Medforfatterskap innebærer ikke at man står som garantist for hele artikkelen, bare for sin del av den, sier Ekbom.

Forskerens veileder under doktorgradsarbeidet, professor Albrecht Reith, får kritikk for manglende årvåkenhet og oppfølging, og kommisjonen mener han til en viss grad har sviktet som veileder. Han har trolig hatt en grenseløs tillit til Sudbø, heter det i rapporten. Men feilene er trolig ikke gjort forsettlig. Reith har ikke hatt noen innvendinger mot kritikken han har fått.

– Underleverandører

Stein Vaaler, strategidirektør ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, sier at de fleste medforfatterne har vært underleverandører i Sudbøs arbeider, og at de ikke har jobbet som et team. Kommisjonen anbefaler de medisinske tidsskriftene å vurdere hvordan medforfattere skal involveres i publiseringsprosessen i fremtiden.

Sykehuset aksepterer kritikken

Vaaler takker kommisjonen for en grundig og god rapport, og sier sykehuset aksepterer kritikken.

– Fra sykehusets side er vi glad for at ingen andre av våre øvrige ansatte har tatt del i forskningsjukset. Det dreier seg om massivt juks som trolig savner sidestykke i norsk forskningshistorie. Vi må tåle relativt kraftig systemkritikk, og må bære ansvar for ikke å ha oppdaget jukset. Vi skal nå gjøre alt som står i vår makt for å lære av kritikken, sier Vaaler.

Han sier noen rutiner allerede er forbedret, flere vil bli forbedret. Han mener det er grunn til å ha tillit til norsk forskning på tross av det som har skjedd. Stein Evensen ved Universitetet i Oslo deler Vaalers oppfatning. Han beklager skaden som er påført andre forskere.

– Sudbøs svik og fusk overfor medarbeidere har ført til skade for mange, og for noen har det ødelagt flere års arbeid. Vi vil forsøke å bøte på dette etter individuelle vurderinger, sier Evensen.

Det blir opp til Statens helsetilsyn å vurdere hvorvidt Jon Sudbø får beholde lege- og tannlegeautoriasjonen sin.

Les også:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media