Store helseforskjeller blant kvinner i EU

Rapporten Facts and Figures Across Europe, som er gitt ut av European Institute of Women–s Health (EIWH), er den første rapporten som belyser kvinners helse i samtlige 25 medlemsland, skriver det svenske folkehelseinstituttet. EIWH har samlet data fra EU-databasen Eurostat og fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Forskjellig levealder

EUs befolkning består nå av over 457 millioner mennesker, og kvinner utgjør mer enn 50 %. Selv om kvinner generelt lever lenger enn menn, er den opplevde livskvaliteten til mange kvinner langt fra tilfredsstillende, heter det i rapporten. Gjennomsnittlig levealder for kvinner i EU-landene er 81 år, men variasjonen mellom landene er stor. Kvinnene i Spania og Italia lever lengst, mens i de nye medlemslandene Estland, Latvia, Litauen, Ungarn og Slovakia er levealderen 6-7 år kortere enn gjennomsnittet.

Blodtrykk og kreft

Kvinnene i Finland, Tsjekkia, Litauen og Polen har høyest blodtrykk. Kreft tar livet av flest kvinner i Danmark, Irland og Ungarn, men det er stor variasjon mellom landene i forhold til ulike krefttyper. Blant annet rammer brystkreft hyppigst kvinner i Sverige, Finland og Luxembourg, og langt sjeldnere kvinner i Latvia, Litauen og Polen.

Rapporten har også sett på forskjeller når det gjelder for eksempel bruk av prevensjonsmidler, forekomst av slag, hjerte- og karsykdom, fedme, fysisk aktivitet, spiseforstyrrelser og demens.

Mer forskning

Det anbefales større satsing på forskning rundt kvinners helse, særlig med fokus på faktorer som fører til sykdom og skade. Det anbefales også at EU-kommisjonen sørger for at det utgis regelmessige rapporter om kvinners helse, og at det jobbes for å redusere forskjellen mellom landene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media