En enklere blåreseptordning

Det har lenge vært bred enighet om at blåreseptforskriften med fordel kan bli mer brukervennlig. En spørreundersøkelse MMI har gjort blant drøyt 700 leger på oppdrag fra Statens legemiddelverk, viser at kun 37 % av legene opplever at det er enkelt å følge regelverket for forskrivning på blå resept. Legene ble også stilt kontrollspørsmål, og selv om 83 % mente de hadde god kunnskap om ordningen svarte 50 % feil på spørsmålene.

Blåresept i ny drakt

I Stortingsmelding nr. 18 (Legemiddelmeldingen), gav Helse- og omsorgsdepartementet Statens legemiddelverk i oppdrag å oppdatere og tydeliggjøre forskriften. Målet var mer presis forskrivning og kostnadseffektiv bruk av legemidler på blå resept. Legemiddelverket nedsatte en prosjektgruppe, og på temakonferansen «Blåresept i ny drakt» fredag ble forslagene presentert.

To lister blir én

De generelle vilkårene blir stående som før. Men for at legene skal slippe å forholde seg til to forskjellige lister, og bruke mye tid på å finne frem i disse, foreslås det å slå sammen de to listene til én – en såkalt refusjonsliste. Dermed vil de spesielle vilkårene som er knyttet til hvert enkelt sykdomspunkt eller hver legemiddelgruppe knyttes direkte opp mot det enkelte legemiddelet i refusjonslisten, og omvendt. Preparatene på listen kodes etter legenes allerede kjente diagnoseverktøy ICPC-2 og ICD-10. Endringen vil også innebære at det ikke må utarbeides en ny forskrift hver gang nye sykdommer skal tilføyes til listen.

Elektronisk og papir

Det er utarbeidet en prototyp av refusjonsdatabasen, hvor det blant annet kan søkes på preparat, virkestoff og diagnose. Databasen foreslås lagt ut på Internett, men også at den utgis i bokform. MMI-undersøkelsen viser at 64 % av legene er interessert i å kunne hente informasjon fra en søkbar nettløsning.

Selve blåresepten vil se ut omtrent som i dag, men det foreslås at sykdomspunktet fjernes og erstattes med diagnosekode.

Fra 2007

Forslaget til endringer av blåreseptforskriften sendes ut på høring i september, og Statens legemiddelverk mener det er realistisk å tro at en revidert versjon vil tre i kraft i løpet av første halvår 2007. I så fall vil legene tilbys opplæring i det nye systemet fra januar samme år.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media