Støtter forslaget om ny spesialitet

Torgeir Bruun Wyller. Foto privat

I en rapport utarbeidet av Rehab-Nor, som er omtalt i Tidsskriftet, konkluderes det med at legetjenestene til eldre med heldøgns pleie- og omsorgsbehov her i landet må styrkes og oppgraderes. Det fremmes flere forslag til tiltak.

– Viktig dokument

Professor Torgeir Bruun Wyller er imponert over rapporten.

– Generelt er dette et veldig viktig dokument. Det er en god rapport som gir en god beskrivelse av dagens situasjon og av nødvendige tiltak, sier Wyller til Tidsskriftet.

Egen spesialitet

Rehab-Nor, med leder Øyvind Lorentsen i spissen, anbefaler blant annet at myndighetene utarbeider kompetansekrav til sykehjemslegen, og at det vurderes opplegg for spesialistutdannelse i sykehjemsmedisin. I rapporten vises det til Nederland, hvor man siden 1990 har møtt utfordringene i eldreomsorgen blant annet ved å satse på spesialisering av sykehjemsleger.

– Dette er et av de mest nytenkende og spennende forslagene i rapporten, et forslag jeg støtter fullt ut. Mange vil sikkert mene at dagens geriatrispesialitet er nok, men geriatri er en indremedisinsk grenspesialitet særlig rettet mot akutt syke eldre i sykehus. Vi trenger langt flere sykehusgeriatere som også er spesialister i indremedisin, og vi må ikke risikere å svekke denne spesialiteten i et velment forsøk på å tilpasse den til sykehjemmene. Men i tillegg trenger vi en spesialitet som er rettet mot kronisk syke eldre, og som er sterkt forankret i allmennmedisinen, sier Wyller.

Annet navn

Han mener sykehjemslegene og geriaterne må samarbeide nært, slik at de to spesialitetene kan utfylle hverandre. Navnet sykehjemslege er han derimot mer skeptisk til, fordi det knyttes så sterkt til en spesiell institusjonstype. For å unngå forveksling med den allerede eksisterende spesialiteten mener han navnet på en ny spesialitet heller ikke bør inneholde ordene geriatri eller eldremedisin, men etterlyser gode forslag til navn fra de aktive i feltet.

Bør beholde fastlegen

Professoren er skeptisk til forslaget om at fastboende pasientene på institusjoner kun skal kunne behandles av leger som arbeider ved institusjonen.

– Jeg ser argumentene for det, men et slik forslag innebærer at de eldre blir fratatt muligheten for fritt legevalg, slik resten av befolkningen har. De er jo ikke garantert at sykehjemslegen gjør en god nok jobb, så de pasientene som ønsker å benytte en annen lege, burde få lov til det, sier Wyller.

Stillingsnorm

Mangel på tid og tilgjengelighet er et stort problem for mange sykehjemsleger. Rehab-Nor anbefaler at stillingsnormen i snitt bør være to pasienter per legetime per uke, med mulighet for større stilling i enkelte tilfeller. Det er tilsvarende Legeforeningens angitte normtall for tilgjengelighet.

– Dette vil bety en dobling av bemanningen i forhold til i dag, og vil i så fall være en god begynnelse, sier Torgeir Bruun Wyller.

Han håper rapporten, som er gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, blir tatt alvorlig av myndighetene og at forslagene blir realisert.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media