Forskere nedjusterer Tsjernobyl-dødsfall

I rapporten anbefales det screening av barn for thyreoidecancer. Disse ukrainske barna deltok i en epidemiologisk studie tidlig på 1990-tallet. Foto Elisabeth Zeiler/ IAEA

Over 100 forskere, blant annet fra FN og Verdens helseorganisasjon (WHO), har konkludert med dette i en 600 siders lang rapport. I rapporten Chernobyl–s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts, har forskerne i Chernobyl Forum gått gjennom en rekke vitenskapelige studier rundt senvirkningene av historiens største kjernekraftulykke. Tallet på Tsjernobyl-relaterte dødsfall justeres ned fra flere titalls tusen, til rundt 4 000.

50 døde

Hittil er færre enn 50 dødsfall koblet direkte til strålingen etter Tsjernobyl-ulykken. De fleste av disse var redningsarbeidere som døde få måneder etter ulykken, men noen få dødsfall er også registrert så sent som i 2004.

– Det var en svært alvorlig ulykke med enorme helsekonsekvenser, særlig for tusenvis av arbeidere som ble utsatt for radioaktiv stråling de første dagene etter ulykken, og for de tusenvis som er blitt rammet av thyreoideacancer. Vi har imidlertid ikke funnet noen klare negative helsemessige innvirkninger for resten av befolkningen i områdene rundt. Vi har heller ikke funnet omfattende forurensning som kan utgjøre noen helsetrussel, unntatt i noen få mindre områder, sier leder i Chernobyl Forum; Burton Bennett, ifølge WHO.

Kreft og misdannelser

Ifølge rapporten er det ingen bevis som tyder på nedsatt fruktbarhet eller medfødte misdannelser som følge av strålingen, ei heller en økning i antall tilfeller av leukemi eller andre typer kreft. 4 000 er blitt rammet av thyreoideacancer. Av disse er ni barn døde, mens resten er blitt friske. Fattigdom, livsstilssykdommer og psykiske problemer en langt større trussel for lokalsamfunnet. Mangel på korrekt informasjon har gjort at folk har forventet å bli syke og dø tidlig, og har dermed ført til at flere sliter psykisk. Rapporten oppfordrer derfor myndighetene i Hviterussland, Russland og Ukraina om å nå ut til folket med bedre informasjon.

Ikke så forferdelige

– De helsemessige konsekvensene av ulykken var potensielt forferdelige, men når man summerer opp følgene ved hjelp av solid vitenskapelig forskning viser det seg at de ikke ble så forferdelige som først fryktet, sier Michael Repacholi i WHOs Radiation Program.

Forskere fra Chernobyl Forum og representanter fra de tre landene møtes på en internasjonal konferanse i regi av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i Wien denne uken for å diskutere rapporten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media