Dikemark feirer 100 i siste liten

Administrasjonsbygningen ved Dikemark sykehus, bygget i 1905. Foto Alf Terje Bøhler/Ullevål universitetssykehus

Det var på slutten av 1800-tallet at bystyret i Christiania vedtok å kjøpe inn gården Dikemark i Asker, for å opprette et nytt asyl her. I 1905 ble den første avdelingen, mannsavdelingen eller avdeling 1, tatt i bruk. Da ble 80 mannlige pasienter overflyttet fra Christiania kommunale Sindssygeasyl, ifølge Byarkivet i Oslo kommune. I 1908 kom kvinnene etter.

Gradvis nedbygging

Dikemark sykehus har på det meste hatt rundt 800 pasienter, og omfatter rundt 20 bygninger over et større område; som Bjørkely, Pensjonatet, Kurhuset, Utsikten og Slottet. Helt frem til begynnelsen av 1990-tallet drev pasientene gårdsdrift her. De siste 40 årene har det vært en gradvis nedbygging, og i dag er det 170 pasienter ved Dikemark, fordelt på fire avdelinger.

Ansatt i 40 år

Bjørn Gunby er pensjonert psykiater, og kan se tilbake på 38 arbeidsår ved Dikemark, blant annet som sjeflege og avdelingsoverlege. Det er mye som er skjedd i psykiatrien siden da, men allerede på 1950-tallet skjedde det han mener var et gjennombrudd i psykiatrien.

– Det største som har skjedd er nok innføringen av nevroleptika i behandlingen av psykoser på 1950-tallet, for eksempel klorpromazin. Det skapte et helt annet bilde i de psykiatriske sykehusene, med langt mindre uro blant pasientene. I ettertid er det kommet mange antidepressive medikamenter med stor betydning i den polikliniske behandlingen, sier Gunby til Tidsskriftet.

Dikemark et forbilde

På 1960- og 70-tallet var Dikemark det psykiatriske sykehuset man ønsket å komme til som lege for å få utdannelse, ifølge Gunby. Dikemark var godt bemannet med leger og psykologer, med et bredt terapeutisk tilbud, i motsetning til mange andre institusjoner i Norge. Sykehuset var dessuten tidlig ute med tilbud om ettervern, det som i dag dekkes av distriktspsykiatriske sentra (DPS). Gunby forteller at det har vært mange planer om avvikling av Dikemark sykehus opp gjennom årene.

– Første gang var vel i 1980-årene, men det var også snakk om på 1990-tallet. Vi feiret 90-årsjubileum fordi vi ikke var sikre på om vi kom så langt at vi kunne feire 100, sier han.

Flyttes til Ullevål

I 1996 ble sykehuset nedlagt som egen etat og underlagt Ullevål universitetssykehus, psykiatrisk divisjon. I 2002 tok staten over eierskapet av sykehusdelen, mens Oslo kommune beholdt noen av bygningene. Nå trappes sykehusdriften i Asker ned, og er planlagt avviklet i løpet av en femårsperiode.

– Vi skal relokalisere virksomheten, bekrefter Øystein Mæland, direktør for Psykiatrisk divisjon. – I det ligger det at vi skal samle større deler av divisjonen ved Ullevål universitetssykehus ved å bygge et nybygg på området der, samt styrke de to Distriktspsykiatriske sentrene våre, sier Mæland.

X antall pasientplasser

Hva dette betyr for antall pasientplasser ønsker han ikke å si så mye om.

– Vi jobber med å avklare hvor mye behandlingskapasitet vi skal bygge opp for å kunne yte det tilbudet vi har behov for i vår sektor, sier han.

De gamle og ærverdige bygningene på Dikemark vil bli lagt ut for salg. Ifølge Øystein Mæland er det en del utbyggere som allerede har vist sin interesse, blant annet for å bruke bygningene til boligformål.

Nytt museum

Men i dag er det sykehusets 100-årsjubileum som står i fokus, samt nyåpning av museet på området.

– Vi har hatt museum på Dikemark siden 1982, men nå har vi flyttet inn i en annen bygning, Bjørkely. Der har vi mye større plass, så vi får vist frem alle gjenstandene våre, sier museumsstyrets leder Wenche Iversen til Tidsskriftet.

Med på feiringen er naboer, ansatte, tidligere ansatte, tidligere pasienter og andre som på ulike måter har vært tilknyttet sykehuset. Tove Strand, administrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus, står for den offisielle åpningen av museet. Liv Klaussen forteller om sykehusets betydning for hennes vei til et bedre liv, og Tore Gude om hvordan det var å vokse opp på Dikemark i etterkrigstiden.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media