Debatt om sex mellom lege og pasient

Etter en del presseoppslag den siste tiden mener det etiske utvalget i den danske legeforeningen det er på tide å drøfte muligheten for å innføre en ny etisk bestemmelse som entydig forbyr sex mellom pasient og lege, skriver Ugeskrift for læger. Slike forbud finnes allerede i Norge og Sverige.

Stort omfang?

Ifølge lederen for det etiske utvalget, Hans Buhl, har 10 % av den danske psykiaterstanden har hatt sex med pasienter, mens tallet for leger generelt er 5 %. Statens helsetilsyn bekrefter at dette også er et problem i Norge, til tross for klarere regler. De danske etiske reglene sier at legen skal respektere pasientenes verdighet og personlige integritet under alle forhold, noe som ganske klart hentyder at seksuelle forhold mellom lege og pasient ikke skal forekomme. Men det står ikke svart på hvitt.

- Som incest

Hans Buhl mener man generelt må ha strenge retningslinjer på dette området.
- Det er nødvendig for at pasientene kan ha tillit til at legers oppmerksomhet alltid kun er rettet mot den medisinske behandlingen, sier Buhl. Han forteller at opplevelsen mange pasienter har etter å ha innledet et seksuelt forhold til legen sin, kan sammenliknes med det barn opplever når de utsettes for incest.
- Det kan resultere i traumer for livet, sier Hans Buhl.

Handlingslammet

En kvinnelig dansk allmennlege har tidligere fortalt til Ugeskriftet at hun gjennom flere år sto overfor et etisk dilemma, fordi en mannlig kollega ved flere anledninger "behandlet kvinner i krise hjemme i sengen". Tilfellet er ikke det eneste hun kjenner til, men det mest alvorlige.
- Det har vært ubehagelig å være vitne til, og jeg har følt meg handlingslammet, sier legen. Hun hevder hun hadde handlet dersom foreningen hadde hatt etiske retningslinjer for seksuell kontakt med pasientene.

Tydelige regler

I Norge er Legeforeningens Etiske regler for leger utvetydige, der § 7 sier at –en lege må ikke utnytte en pasient hverken seksuelt, økonomisk, religiøst eller på annen måte. En pasients samtykke fritar ikke legen for ansvar. En lege må ikke innlede et seksuelt forhold til en person han/hun er lege for."
Helsepersonelloven er litt mindre klar. Den sier at "helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig." I denne setningen skjuler det seg et krav om å avstå fra seksuell omgang med pasienter.

Må stå i mot

Det er ikke uvanlig at en pasient ønsker å gjøre om en terapeutisk relasjon til en personlig, intim relasjon, skriver Helsetilsynet i Tilsynsmeldingen for 2003. Da er det opp til legen å sette i verk tiltak for å verne pasienten og seg selv. Dersom behandleren går med på invitasjonen, vitner det om manglende dømmekraft. Det er et grovt tillitsbrudd og et svik mot pasienten, ifølge Tilsynsmeldingen. Helsetilsynet bruker betegnelsen seksuelle overgrep om alle seksuelle forhold mellom lege og pasient, uavhengig av om pasienten har samtykket eller ikke.

Skjevt maktforhold

Ifølge underdirektør Kristin Cordt-Hansen i Helsetilsynet gjelder loven uavhengig av om det er "ekte forelskelse" inne i bildet, og uavhengig av om pasientforholdet er avsluttet eller ei.
- Utgangspunktet er at man ikke skal agere på følelser som er skapt i en slik situasjon. Det er store skjevheter i maktforholdet, og dette endrer seg ikke nødvendigvis selv om det har gått noe tid etter at lege-pasientforholdet er avsluttet, sier Cordt-Hansen til Tidsskriftet.

Ved overtredelse av loven kan Helsetilsynet enten reagere med en advarsel, eller ved at autorisasjonen, lisensen eller spesialistgodkjennelsen kalles tilbake. Å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold er dessuten straffbart etter Straffelovens § 193, og kan straffes med inntil fem års fengsel.

Tiden leger ikke

- Om forholdet er oppstått dager eller år etter at det profesjonelle forholdet ble avsluttet kan ha noe å si med tanke på valg av administrativ reaksjon, men det er ikke gitt at tid alene gjør et slik forhold mindre uforsvarlig, mener Cordt-Hansen.

Ifølge Statens helsetilsyn var det i årene 2001-2003 til sammen 17 saker der helsepersonell mistet autorisasjonen etter å ha innledet et seksuelt forhold til en pasient. Åtte saker førte til advarsler. Alle de 17 forholdene gjaldt menn. Helsedirektør Lars E. Hansen ser svært alvorlig på tallene.
- Slike forhold er aldri likeverdige og det er alltid snakk om utnytting av pasienten. Derfor er reaksjonene fra tilsynsmyndighetene så sterke, sier helsedirektøren.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media