Vær forsiktig med sertralin

Tidligere amerikanske publikasjoner har vist at sertralin og fluoksetin, i motsetning til de andre selektive serotoninreopptakshemmerne (SSRI) og trisykliske antidepressiva, har effekt på depresjon hos barn og unge. Med bakgrunn i disse publikasjonene utarbeidet Statens legemiddelverk og flere barne- og ungdomspsykiatere en terapianbefaling. Konklusjonen var at ved utilstrekkelig effekt av ikke-medikamentell behandling, eller ved en dyp eller invalidiserende depresjon, kan behandling med fluoksetin eller sertralin forsøkes. Det ble presisert at effekten var forholdsvis beskjeden sammenliknet med placebo.

Nye konklusjoner

Nå viser nye britiske evalueringer at det bare er fluoksetin som har et positivt nytte-risiko-forhold i denne pasientgruppen. The UK Committee on Safety of Medicines (CMS) Expert Working Group on SSRIs har brukt de samme data som i den første studien, men konkluderer annerledes. CMS har vurdert to identiske randomiserte og kontrollerte studier hver for seg og konkludert med at det ikke er vist effekt på depresjonen i noen av dem.

Endelig svar i januar

Legemiddelverket vil foreløpig ikke endre sin første konklusjon, men vil avvente en uttalelse fra EUs Pediatric Expert Group som skal ha et møte om depresjon i januar.

- Vi anmoder legene om å være aktsomme med forskrivning av sertralin til barn og unge, sier Sten Jacobsen i Statens legemiddelverk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media