Færre bilister påvirket av Rohypnol

Antall positive funn av flunitrazepam, virkestoffet i Rohypnol, er mer enn halvert sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Dersom politiet får mistanke om at en bilist er påvirket av andre rusmidler enn alkohol, tas det blod- og urinprøver som sendes inn til analyse hos Nasjonalt folkehelseinstitutt. Analysene kan avsløre et bredt spekter av rusmidler og trafikkfarlige medikamenter, og i over 80 % av prøvene blir det påvist stoff.

Mindre av det meste

Statistikken for stoffunn i veitrafikksaker hittil i år viser en nedadgående tendens for de fleste stoffer, som for eksempel cannabis, diazepam, amfetamin og morfin. Noe av forklaringen er at det har vært en viss reduksjon i politiets kontrollaktivitet på veiene siden i fjor. For flunitrazepam er imidlertid nedgangen betydelig større enn prøvenedgangen skulle tilsi, mener Folkehelseinstituttet. Det påpekes samtidig at 2002 var et helt spesielt år, da antall positive funn av flunitrazepam var omtrent fordoblet i forhold til 2001.

Redusert tilgang

En forklaring på nedgangen er trolig at tilgangen på Rohypnol i Norge er betydelig redusert som følge av at politiet har avdekket et internasjonalt kriminelt nettverk. Dette gjør seg gjeldende i reduserte beslag av stoffet hos KRIPOS og mye tyder på samme effekt i antall funn i veitrafikksaker analysert ved Folkehelseinstituttet.

Statistikken tyder imidlertid på at den reduserte tilgangen på Rohypnol har ført til en viss økning i bruk av flunitrazepam-beslektede stoffer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media