Hormonterapi kan gi mer aggressiv brystkreft

Det fremgår av de nyeste analysene fra den amerikanske WHI-undersøkelsen, et forskningsprosjekt som omfatter 16 600 postmenopausale kvinner.

Større svulster, flere mammografifunn

I fjor ble en delstudie om effektene av hormonterapi stanset før planlagt tid, da det viste seg at kvinner som fikk kombinasjonsbehandling med østrogen og progestin (gestagen), hadde høyere forekomst av brystkreft enn kvinner i kontrollgruppen, som ikke fikk behandling. Denne delen av studien hadde da vart i ca. fem år.

Etter å ha sett nærmere på brystkreftmønsteret hos deltakerne i studien, har forskerne mer dårlig nytt å komme med: De har funnet at både aggressivitet og alvorlighetsgrad ved brystkreft var mest uttalt i de tilfellene der kvinnen hadde fått hormonterapi.

Det ble diagnostisert 245 brystkrefttilfeller i hormongruppen, versus 185 i placebogruppen. 199 respektive 150 tilfeller dreide seg om invasiv cancer. Svulstene i hormongruppen var gjennomgående større (1,7 cm vs. 1,5 cm) og hadde økt tendens til spredning (25,4 % vs. 16,0 % av tilfellene), sammenliknet med kontrollgruppen.

I samsvar med dette mønsteret, ble det påvist en overhyppighet av unormale mammografifunn hos kvinnene som fikk hormonterapi, en tendens som gjorde seg gjeldende allerede etter ett års behandling.

Støtter nye terapianbefalinger

- Resultatene viser at hormonterapi ikke bare er forbundet med en økning i brystkreftrisikoen, men muligens også en høyere risiko for å få mer aggressive kreftformer. Dette er i så fall stikk i strid med tidligere antakelser, sier professor Inger Njølstad ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Njølstad påpeker at WHI-resultatene gir støtte til de nye norske retningslinjene for hormonbehandling av kvinner med menopausale plager, som Statens legemiddelverk har utarbeidet.

Gjelder ikke alle østrogenmidler

Samtidig understreker hun at resultatene ikke kan generaliseres til alle typer østrogenpreparater.
- Denne delen av WHI-studien omhandler kombinasjonsbehandling gitt til eldre kvinner. Fremdeles pågår en delstudie om ren østrogenbehandling på hysterektomerte kvinner. Ikke før den er ferdig i 2005, vil vi med sikkerhet kunne si noe om effektene og bivirkningene som østrogen og progesteron har hver for seg. Vitenskapelig sett er det uheldig dersom én enkelt randomisert studie nærmest blir enerådende for reviderte oppfatninger om hormonterapi i og etter overgangsalderen, sier Inger Njølstad.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media