Nye referanseintervaller for sju serumenzymer

Ved måling av serumenzymer avhenger svaret mye av hvilken metode som anvendes. Ulike målemetoder for ett og samme enzym kan gi svært forskjellige svar. For å unngå dette problemet etablerte man i 70-årene Nordisk rekommanderte metoder for de vanligst analyserte serumenzymene. Siden har de forskjellige bruksmetoder blitt nivåsatt til dette –nordiske– nivå.

Nordisk enighet om overgang til IFCC-nivå

Ut fra samme tankegang har the International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) i løpet av de siste 20 årene utarbeidet tilsvarende såkalte referansemetoder for de åtte enzymene som hyppigst bestemmes i blodet (serum/plasma): alaninaminotranseferase (ALAT), aspartataminotransferase (ASAT), kreatinkinase (CK), laktatdehydrogenase (LDH), alkalisk fosfatase (ALP), gammaglutamyltrasferase (gamma-GT), amylase og pankreasamylase. Man er nå i Norden enige om en samlet overgang fra nordisk nivå til IFCC-nivå for enzymene. Dette krever endrede metoder og endrede svar for LDH, ALP og amylase/pankreasamylase, men uendrede metoder og uendrede svar for de øvrige enzymer.

Ajourførte referanseintervaller for alle enzymer

Før en slik metodeomlegging fant nordiske klinisk kjemikere det nødvendig å fremskaffe ajourførte referanseintervaller for alle enzymer. Nordisk forening for klinisk kjemi har derfor gjennomført det nordiske referanseintervall prosjektet (NORIP), hvor blodprøver tatt av 3 035 presumtivt friske personer over 17 år er blitt analysert på blant annet de nevnte åtte enzymer. Detaljert informasjon om prosjektet finnes på NORIPs nettsider.

IFCC-forenlige målemetoder

Norsk selskap for klinisk kjemi har nylig vedtatt at alle norske klinisk kjemiske laboratorier fra 5. mai skal benytte IFCC-forenlige målemetoder for sju av de åtte enzymmetodene og innføre referanseintervallene som ble funnet i det nordiske prosjektet. For ALP, pankreasamylase, total amylase og LDH er det som nevnt nye metoder og helt nye grenser. For flere av de andre enzymene er øvre referensegrense noe høyere enn tidligere. Dette er særlig tilfelle for gamma-GT og i mindre grad ALAT. Endrede referansegrenser for CK vil komme på et senere tidspunkt og da sannsynligvis samtidig med at referansegrensene for 17 andre serumkomponenter justeres.

Overgangen til nye metoder fra 5. mai

De enkelte laboratorier vil gi separat melding om eksakt tidspunkt for overgangen, men meningen er at det skal foregå i løpet av mai i år. Referanseverdiene representerer kun, som navnet tilsier, retningslinjer for beslutning. Ved mange spesifikke kliniske problemstillinger vil det være riktig å bruke en annen beslutningsgrense enn enzymets øvre referansegrense, høyere eller lavere avhengig av den kliniske problemstilling.

NORIPs arbeidsgruppe for enzymer består av:

Johan H. Strømme (leder), Knut Lande, Pål Rustad, Heidi Steensland, Liv Theodorsen og Petter Urdal.

Tabell med referanseintervaller for voksne over 17 år for sju serumenzymer

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media