Trond Markestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Markestad

Hallvard Reigstad, Trond Markestad
28.02.2001
Ekstremt premature born, eller immature born, er definert med ein svangerskapsalder lågare enn 28 svangerskapsveker, og/eller ei fødselsvekt under 1 000 g. Ein inkluderer såleis born med nokså...
Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal
10.02.2015
Palliative sedation of patients at the end of life involves a number of medical, ethical and legal challenges. As a support to doctors who provide this treatment to patients who cannot be helped in...
Maren-Kristin Halvorsen, Eva Langeland, Grethe Almenning, Siren Haugland, Lorentz M. Irgens, Trond Markestad, Ragnhild Sollesnes
10.02.2015
The goal of public health work is to promote health and to mitigate the effects of social inequalities in the population. Health surveillance is a necessary part of this work to allow prioritisation...
Trond Markestad
28.02.2000
Jeg takker for kommentarene til min leder. Jeg er enig i at 24-timers pH-måling bør være tilgjengelig ved norske barneavdelinger, og at enkelte grupper barn er spesielt utsatt for alvorlig refluks...
Trond Markestad
30.01.2000
Gastroøsofageal refluks har lenge vært et kjent, men relativt lite påaktet problem hos barn. Diagnostiske hjelpemidler som røntgen- eller ultralydundersøkelser, har lav sensitivitet og spesifisitet,...
Dag Moster, Rolv Terje Lie, Trond Markestad
20.10.2005
Organisering av fødselshjelpen engasjerer både fagfolk og legfolk. Prinsesse Märtha Louises hjemmefødsel har ytterligere aktualisert debatten i mediene. Sentrale fagpersoner har uttalt med stor...
Trond Markestad
11.02.2010
Rådet for legeetikk mottar ofte klager på leger for brudd på etiske regler for leger med hensyn til utforming av legeerklæringer. I behandlingen av slike saker hevder legen av og til at en uttalelse...
Trond Markestad
26.08.2010
Carlberg, A. Patientens bästa En kritisk introduktion till läkaretiken. 188 s. Lund: Nordic Academic Press, 2009. Pris SEK 259 ISBN 978-91-89116-88-7 Målgruppen er særlig leger og legestudenter, men...
Trond Markestad
11.03.2010
En journal skal kunne leses av pasienten, så legen må være varsom i valg av ord for ikke å støte. Illustrasjon James Yang/Images.com/Corbis/SCANPIX I journalføringen bruker leger ofte uttrykket «...
Trond Markestad
12.08.2010
De siste årene er markedsføringen av legetjenester blitt mer aggressiv, og den er ofte i strid med Legeforeningens etiske regler. Rådet for legeetikk har i de senere år sett at det er blitt en mer...
Trond Markestad, Karsten Hytten
23.09.2010
Alle leger har moralske oppfatninger som påvirker deres praksis. Noen overbevisninger kan innebære et ønske om å reservere seg mot eller fraråde bestemte medisinske prosedyrer. I paternalistisk...
Trond Markestad
25.02.2010
Leger som tar på seg oppgaver som sakkyndig i medisinske spørsmål, må klarlegge sin rolle overfor pasienten. Fra pasienter får Rådet for legeetikk ofte klager på leger som har fungert som sakkyndig...
Trond Markestad
20.05.2011
Forsikringsselskaper og andre instanser utenfor helsevesenet har ikke lov til å be om, motta, besitte eller bruke informasjon som er fremkommet ved genetiske undersøkelser eller systematisk...
Trond J. Markestad
27.03.2012
En lege som gir råd til besluttende myndigheter, har et ansvar for å avveie hensynet til den enkelte pasient mot samfunnets økonomi. En lege sendte inn en klage til Rådet for legeetikk om en kommunes...
Trond J. Markestad
15.05.2012
Sosiale medier er viktige for å motta og spre kunnskap og for å bidra i samfunnsdebatten, men leger må være bevisste på at de ikke bryter lover eller etiske regler. Illustrasjonsfoto Istockphoto/...
Trond Markestad
12.11.2012
Leger forventes å holde seg faglig oppdatert på de behandlingsmetodene de benytter, og slutte å tilby en behandling hvis pålitelige studier viser at den ikke har effekt. De samme krav må stilles til...
Trond J. Markestad
30.04.2012
Bruk av mobiltelefon på sykehus og legekontorer virker forstyrrende, kan være en hygienisk risiko og innebærer flere etiske og juridiske problemer. Foto Istockphoto/Thinkstock Rådet for legeetikk er...
Trond Markestad, Karsten Hytten
03.09.2013
Mangfoldet i etiske problemstillinger og tenkesett stimulerer til etisk refleksjon Rådet for legeetikk foran Albert Einstein College of Medicine. Fra v. Ellen Økland Blinkenberg, Karsten Hytten,...
Trond J. Markestad, Anne Lindboe, Solveig Marianne Nordhov
28.05.2013
Rådet for legeetikk, Norsk barnelegeforening, Legeforeningen og Barneombudet mener at omskjæring uten medisinsk indikasjon hos et menneske uten samtykkekompetanse bryter med grunnleggende medisinsk-...
Trond Markestad
11.06.2013
Medisinsk direktør Jan Harald Dobloug i Gjensidige Forsikring kritiserer i Tidsskriftet nr. 3/2013 Rådet for legeetikk for ikke å ha gitt selskapet medhold i tre av i alt 14 klager på leger for det...