Torunn Janbu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torunn Janbu

Torunn Janbu
17.05.2007
Landsstyremøtet er en viktig debattarena. I år blir hovedtema prioritering, et tema med krevende utfordringer. Andre viktige tema som løftes frem er pasientsikkerhet og forskning Landsstyret er...
Torunn Janbu
01.02.2007
Legeforeningen satser på kvalitet og pasientsikkerhet i legevaktarbeid. Nye signaler fra myndighetene gir grunn til forsiktig optimisme Legeforeningen har i en årrekke arbeidet for en...
Torunn Janbu
31.05.2007
Antall dagligrøykere går sakte ned – mens snusbruk øker. Legers engasjement er viktig for å motivere mennesker til å slutte å bruke tobakk 31. mai markerer Norge verdens røykfrie dag for tjuende år...
Torunn Janbu
01.03.2007
Legeforeningen er opptatt av befolkningens tillit til legene. Den er grunnleggende for en god helsetjeneste. Det er behov for at leger deltar i forskning og fagutvikling i samarbeid med næringslivet...
Torunn Janbu
29.11.2007
Strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg må være faglig basert Problemnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om nasjonal strategi for svangerskaps- fødsels- og barselsomsorg...
Torunn Janbu
01.03.2007
Turnustjenesten skal gjøre studenter til leger gjennom praktisk læring under veiledning En god turnustjeneste sikrer praktisk læring under veiledning og supervisjon. Sammen med teoretisk kunnskap...
Torunn Janbu
18.10.2007
Pasientbehandling forbedres gjennom å lære av uønskede hendelser Vi leger har som mål for vårt arbeid å gi pasientene best mulig diagnostikk, behandling og omsorg. Organiseringen av behandlingen...
Torunn Janbu
19.04.2007
Takk for engasjerte innlegg om klimaforandringene ( 1 , 2 ). Det er godt å lese at leger er opptatt av klimaforandringer, for det er viktig å bidra til å opplyse flere om utfordringene. Moksnes har...
Torunn Janbu
15.03.2007
Legeforeningen arbeider kontinuerlig med fornyelse og forbedring av spesialistutdanningen og den pedagogiske utviklingen Legeforeningens innsats er bærebjelken i spesialistutdanningen. Nylig ble det...
Torunn Janbu
17.01.2008
Utvidet sykmeldingsrett for kiropraktorer og manuellterapeuter svekker oppfølgingen av de lengre og kompliserte sykefraværene – til skade for sykmeldte, IA-arbeidet, pasientsikkerhet og...
Torunn Janbu
29.05.2008
Leger arbeider lange dager, har lang utdanning, stort ansvar og går i vakt. Det må være et mål at legers arbeidstid organiseres for å gi best mulig diagnostikk og behandling og god tilgjengelighet...
Torunn Janbu
06.11.2008
Statsbudsjettet for 2009 fra regjeringen Stoltenberg er det siste statsbudsjettet før nytt stortingsvalg. Hva er oppfylt av løftene fra Soria Moria? Hva er positivt og negativt i årets helse- og...
Torunn Janbu
29.05.2008
Kinas økonomiske utvikling de siste årene har stort sett kommet befolkningen i byene til gode. Store deler av landsbybefolkningen er fortsatt fattige og uten grunnleggende helsetjenester. Den...
Torunn Janbu
31.01.2008
Omorganiseringer i sykehus må ha bedre kvalitet som mål og være forankret hos de ansatte Omstillinger og funksjonsfordeling i sykehus er ikke et nytt fenomen. Leger er vant til å forholde seg til...
Torunn Janbu
04.12.2008
De som bor på sykehjem har behov for allmennlegetjenester av god kvalitet. Det krever bedre legedekning og åpning for samarbeid mellom kommuner for å danne fagmiljøer og mulighet for vakttjeneste. En...
Torunn Janbu
28.02.2008
Erfaringer fra pasientsikkerhetsarbeid tilsier at åpenhet og veiledning omkring feil vil gi oss flere gode leger enn gjennom økte sanksjonsmuligheter Helsetilsynet bidrar til økt kvalitet i...
Torunn Janbu
23.10.2008
Fastlegeordningen har styrket allmennlegetjenesten til befolkningen og folk er godt fornøyd. Solid internasjonal dokumentasjon viser at en godt utbygget legetjeneste i kommunene har stor betydning...
Torunn Janbu
17.04.2008
I vår forhandler Legeforeningen avtaler i alle tariffområder. Det er stor variasjon i avtalekonstruksjoner og kompleksitet. Avtaler skal forhandles både sentralt og lokalt Legeforeningen er godt i...
Torunn Janbu
13.03.2008
– De distriktspsykiatriske sentrene skal ha hovedansvaret for det psykiske helsevernet i et gitt geografisk område – lokalsykehusfunksjonen. Det skriver Sosial- og helsedirektoratet i en veileder for...
Torunn Janbu
14.08.2008
Gode arbeidsvilkår og mulighet for medisinsk fagutvikling er avgjørende for å yte helsetjenester av god kvalitet, også i fremtiden. Målet med forhandlingene er derfor både en god lønnsutvikling og...