Torunn Janbu

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torunn Janbu

Torunn Janbu
18.01.2007
Legeforeningen lanserer LEIF – en nettbasert tjeneste for planlegging, gjennomføring, evaluering og dokumentasjon av etterutdanning LEIF ble fra nyttår lansert for alle spesialiteter, unntatt...
Torunn Janbu
29.03.2007
Medisinsk teknologisk utvikling skaper utfordringer med behov for arenaer for etisk refleksjon og debatt om veivalg Vi kan glede oss over fremskritt innen medisinen og teknologien som gir oss stadig...
Torunn Janbu, Jan Emil Kristoffersen
04.01.2007
En av de største samfunnsdebattene i Norge i høst har vært knyttet til IA-avtalen og Regjeringens opprinnelige forslag om innstramninger i sykelønnsordningen. – Det er viktig at legen får holde fast...
Torunn Janbu
15.02.2007
Streik er et kraftig virkemiddel, men det eneste lovlige når forhandlinger og mekling ikke resulterer i enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i et tariffoppgjør Streik er hardt og målrettet...
Torunn Janbu
01.11.2007
Med særskilte vurderings- og behandlingsfrister flyttes ansvaret for prioritering fra faglig hold til departementskontorene For et år siden la en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og...
Torunn Janbu
17.05.2007
Landsstyremøtet er en viktig debattarena. I år blir hovedtema prioritering, et tema med krevende utfordringer. Andre viktige tema som løftes frem er pasientsikkerhet og forskning Landsstyret er...
Torunn Janbu
01.02.2007
Legeforeningen satser på kvalitet og pasientsikkerhet i legevaktarbeid. Nye signaler fra myndighetene gir grunn til forsiktig optimisme Legeforeningen har i en årrekke arbeidet for en...
Torunn Janbu
31.05.2007
Antall dagligrøykere går sakte ned – mens snusbruk øker. Legers engasjement er viktig for å motivere mennesker til å slutte å bruke tobakk 31. mai markerer Norge verdens røykfrie dag for tjuende år...
Torunn Janbu
01.03.2007
Legeforeningen er opptatt av befolkningens tillit til legene. Den er grunnleggende for en god helsetjeneste. Det er behov for at leger deltar i forskning og fagutvikling i samarbeid med næringslivet...
Torunn Janbu
29.11.2007
Strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg må være faglig basert Problemnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om nasjonal strategi for svangerskaps- fødsels- og barselsomsorg...
Torunn Janbu
11.09.2008
God samhandling forutsetter god ansvars- og oppgavedeling. Bjarne Håkon Hanssen startet sin periode som helseminister med å reise rundt i helse-Norge. Han har sett noen av problemene som skapes av...
Torunn Janbu
14.02.2008
Legeforeningen ønsker landsstyret, gjester, kolleger, sekretariatet og Tidsskriftet hjertelig velkommen til landsstyremøte i Oslo. Landsstyredelegatene er velkomne til Soria Moria. Foto Widerøe Det...
Torunn Janbu
18.12.2008
Legeforeningen har laget statusrapporter om helsetjenesten til utsatte og svake pasientgrupper. Vi er ikke i mål og samarbeider gjerne med flere for å få gjennomført tiltak beskrevet i rapportene...
Torunn Janbu
15.05.2008
Legeforeningen har hatt et år med svært høy aktivitet og stort engasjement. På landsstyremøtet får vi besøk av nasjonale og internasjonale ledere. Dette inspirerer til videre arbeid. Medlemmer,...
Torunn Janbu
17.01.2008
Utvidet sykmeldingsrett for kiropraktorer og manuellterapeuter svekker oppfølgingen av de lengre og kompliserte sykefraværene – til skade for sykmeldte, IA-arbeidet, pasientsikkerhet og...
Torunn Janbu
29.05.2008
Leger arbeider lange dager, har lang utdanning, stort ansvar og går i vakt. Det må være et mål at legers arbeidstid organiseres for å gi best mulig diagnostikk og behandling og god tilgjengelighet...
Torunn Janbu
06.11.2008
Statsbudsjettet for 2009 fra regjeringen Stoltenberg er det siste statsbudsjettet før nytt stortingsvalg. Hva er oppfylt av løftene fra Soria Moria? Hva er positivt og negativt i årets helse- og...
Torunn Janbu
29.05.2008
Kinas økonomiske utvikling de siste årene har stort sett kommet befolkningen i byene til gode. Store deler av landsbybefolkningen er fortsatt fattige og uten grunnleggende helsetjenester. Den...
Torunn Janbu
31.01.2008
Omorganiseringer i sykehus må ha bedre kvalitet som mål og være forankret hos de ansatte Omstillinger og funksjonsfordeling i sykehus er ikke et nytt fenomen. Leger er vant til å forholde seg til...
Torunn Janbu
04.12.2008
De som bor på sykehjem har behov for allmennlegetjenester av god kvalitet. Det krever bedre legedekning og åpning for samarbeid mellom kommuner for å danne fagmiljøer og mulighet for vakttjeneste. En...