Steinar Hunskår

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Hunskår

Steinar Hunskår
29.11.2006
Interkommunale legevaktordningar er aleine ingen garanti for auka kvalitet Statens helsetilsyn har nyleg komme med rapporten «Kommunale legevakter – Helsetilsynets funn og vurderinger» ( 1 ). Den er...
Anders Bærheim, Steinar Hunskår, Bjørn Bjorvatn
14.12.2006
Flere alternativmedisinske terapiretninger baserer seg på teorisystemer som er uforenlige med gjeldende vitenskapelig kunnskap i kjemi, fysikk og medisin. Slike alternativmedisinske terapisystemer...
Svein Z. Bratland, Steinar Hunskår
12.01.2006
Det er hevdet at de fleste leger i klinisk praksis må regne med å pådra seg en klagesak i løpet av yrkeslivet ( 1 ). Allmennleger får relativt sett flest klager, og mer enn halvparten av mannlige...
Steinar Hunskår
02.11.2006
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2559 I anmeldelsen av boken Det friske og det syke mennesket i Tidsskriftet nr. 19/2006 s. 2559, 2. spalte, skulle navnet på illustratøren vært: Kari C. Toverud.
Svein Z. Bratland,, Steinar Hunskår
23.02.2006
Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 166 – 9 I nr. 2/06, s. 168 har to kolonneoverskrifter byttet plass i tabell 2. Riktig tabell er: Tabell...
Olav Martin Larsen, Ole-Johan Eikeland, Steinar Hunskår
24.08.2006
Det finnes lite systematisert kunnskap om bruk av legemidler koblet til yrke. Legemiddelbruk i ulike yrkesgrupper kan gi indikasjoner om forekomst av forskjellige plager i ulike yrker, eller kan...
Steinar Hunskår
05.10.2006
Wyller, Vegard Bruun Det friske og det syke mennesket Anatomi, fysiologi, biokjemi, patofysiologi, sykdomslære, farmakologi og mikrobiologi. 6 bd. 2 408 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2005 – 2006. Pris...
Steinar Hunskår, John-Arne Røttingen
21.10.2004
Gjennomføringen av foretaksreformen og fastlegeordningen har ført til en uheldig asymmetri når det gjelder nødvendig innsats innen fagutvikling og forskning. Spesialisthelsetjenesten som helsevesen...
Øystein Hetlevik, Steinar Hunskår
18.03.2004
Før innføring av fastlegeordningen måtte legene velge listelengde uten å ha sikker kunnskap om hvilken arbeidsbelastning en gitt listelengde ville gi. Det var bekymring for at ulike...
Knut Steen, Steinar Hunskår
05.02.2004
Fastlegeordningen ble innført i Norge 1.6. 2001. Allmennpraktikerne fikk da tildelt en liste med personer som de har et helhetlig allmennmedisinsk ansvar for, inkludert øyeblikkelig hjelp-...
Steinar Hunskår
19.02.2004
Det er innført sju nye eigendelar i allmennpraksis. Det er tid for den store ryddesjauen Stortinget har auka eigendelane for legehjelp med 12 % frå 1. januar 2004, tilsvarande 317 millionar kroner...
Anders Bærheim, Signe Flottorp, Steinar Hunskår
10.10.2001
I en nylig publisert artikkel fra USA har man evaluert egenbehandling av residiverende, ukompliserte cystitter hos kvinner (1). Kvinner med minst to cystittepisoder de siste 12 måneder ble inkludert...
Erling Lyngset, Steinar Hunskår
20.08.2001
Hudsvulstar er ein vanleg kontaktårsak i allmennpraksis. Dessutan blir mange svulstar og andre hudforandringar vurderte under konsultasjon for andre helseplager, utan at dette nødvendigvis blir...
Ole Frithjof Norheim, Steinar Hunskår
30.04.2001
Martha er 72 år og pensjonert lektor – en kvinne legen kjenner godt som en jordnær og reflektert person med en velregulert diabetes mellitus. Nå har legen påvist kronisk atrieflimmer hos henne. Hun...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
Out-of-hours (OOH) emergency health services in Norway are changing. A growing number of municipalities find it difficult to maintain local out-of-hours services and therefore seek to establish inter...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
A number of studies have shown that increasing travel distances lead to less use of various health services. Geography may play as large a role as demographic and socioeconomic factors. Examples...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår
08.04.2011
In late March/early April of 2009, a new strain of influenza A (H1N1) was discovered in North America. The infection spread rapidly over most of the world, and on 11 June 2009, the World Health...
Paul Kjetel Soldal Lillemoen, Svein Reidar Kjosavik, Steinar Hunskår, Sabine Ruths
04.09.2012
Hyperkinetic disorder, or ADHD, is a neuro-psychiatric condition presenting with inattentiveness and concentration problems, impulsiveness and hyperactivity from a young age, causing difficulties for...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår, Esperanza Diaz
30.10.2012
In 2010, Norwegian emergency medical services had a total of 1.75 million patient contacts. Three of four contacts involved a consultation with a doctor, somewhat less than 20 % were telephone...
Hogne Sandvik, Steinar Hunskår, Esperanza Diaz
30.10.2012
RGPs are obligated to accept accident and emergency (A&E) duty ( 1 ). The agreements allow for exemption under certain preconditions, while studies show that far more doctors than those who are...