Olav Spigset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Spigset

Ingrid Castberg, Olav Spigset
16.04.2009
Irreversible, uselektive monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) var blant de første legemidlene som ble utviklet mot depresjon. I Norge er ingen legemidler i denne gruppen markedsført, men siden de...
Ingvill Marie Teigen, Kristin Lein Rendum, Lars Slørdal, Olav Spigset
25.06.2009
Håndtering av feil som begås i pasientbehandlingen omfattes av et regelverk som både skal ivareta pasientrettigheter og hindre gjentakelse. I spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 første ledd heter det...
Espen Molden, Olav Spigset
26.03.2009
Tobakksrøyking induserer legemiddelmetaboliserende enzymer. Røykere har derfor høyere dosebehov enn ikke-røykere av for eksempel klozapin, olanzapin og teofyllin. Ved røykeslutt oppheves denne...
Olav Spigset
24.09.2009
Melander, A Nilsson, JL Läkemedelsanvändning och patientnytta 166 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 235 ISBN 978-91-44-05625-8 Forfatterne tar opp en rekke aspekter rundt praktisk bruk...
Håvard Rein Solhaug, Hanne Indermo, Lars Slørdal, Olav Spigset
11.05.2006
Legemiddelindustriens informasjon til leger formidles blant annet via reklamebrosjyrer, hvor budskapet er sentrert rundt én eller flere nøkkelpåstander. Norske leger eksponeres for store mengder slik...
Ingrid Castberg, Olav Spigset
08.06.2006
En rekke antidepressiver, antipsykotika, og stemningsstabiliserende legemidler er rapportert å kunne gi hyponatremi (en natriumkonsentrasjon mindre enn 135 mmol/l i serum) som bivirkning. Årsaken til...
Olav Spigset
24.08.2006
Brunton, Laurence L. Lazo, John S. Parker, Keith L. Goodman and Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics 11. utg. 2 021 s, tab, ill. New York, NY: McGraw-Hill, 2005. Pris USD 135 ISBN 0-07-...
Siri Nelson, Lars Slørdal, Olav Spigset
09.02.2006
1.3. 2001 ble generisk substitusjon (også kalt likeverdig bytte) av legemidler innført i Norge. Apoteket kan da bytte ut det midlet som står på resepten med et billigere preparat med samme virkestoff...
Ketil Arne Espnes, Olav Spigset, Gerd Jorunn Møller Delaveris, Jørg Mørland, Anne Smith-Kielland
07.09.2006
De siste årene har leger fått flere og flere oppgaver i utredning, diagnostikk, behandling og sekundærforebygging av rusmiddelproblemer. Rask diagnostikk av inntak av rusmidler vil i mange...
Olav Spigset
07.09.2006
Denne pasienthistorien illustrerer flere viktige poenger. Etter tett samarbeid mellom kliniker og farmakologisk laboratorium kunne diagnosen intoksikasjon med et utvalg psykofarmaka stilles raskt,...
Lars Slørdal, Olav Spigset
05.01.2006
Riktig anvendt er farmakoterapi blant de mest kostnadseffektive strategier vi har i medisinen. På den annen side vet vi at legemiddelbivirkninger tar urovekkende mange liv og påfører mange pasienter...
Olav Spigset, Lars Slørdal, Hanne Indermo, Håvard Rein Solhaug
10.08.2006
Vi takker Per Olav Kormeset for kommentarene til artikkelen vår ( 1 ). Vi registrerer at Kormeset ikke trekker våre funn og vurderinger i tvil, selv om det kan se ut som om han og vi har litt...
Olav Spigset
21.09.2006
Forhåpningene om en gang å kunne tilby farmakologisk behandling tilpasset hvert enkelt individ har lenge vært store. De siste årene har det vært en betydelig forskningsinnsats både når det gjelder å...
Petter Gjersvik, Olav Spigset
09.09.2004
Over 100 artikler er publisert i serien Legemidler i praksis En av Tidsskriftets målsettinger er «å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse som...
Arne Helland, Olav Spigset, Lars Slørdal
26.08.2004
Kombinasjonspreparater med kodein og paracetamol ble først godkjent i Norge i 1960 under navnet Paralgin forte. Tablettene inneholdt til å begynne med både salisylamid, et barbiturat og koffein i...
Lars Slørdal, Olav Spigset, Arne Helland, Tarjei Rygnestad
26.08.2004
Farmakologisk smertebehandling tar vanligvis utgangspunkt i WHOs smertetrapp. I henhold til smertetrappen skal tilstander med moderat smerte behandles med paracetamol eller et ikke-steroid...
Olav Spigset
28.08.2003
Liliana C., Bachs Helge, Waal Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist – hva vet vi i dag? 36 s. Oslo: Statens rettstoksikologiske institutt/Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Ullevål...
Rannveig Sakshaug Eldholm, Terese Stavenjord Bergheim, Lars Slørdal, Olav Spigset
11.09.2003
Etter at et legemiddel har fått markedsføringstillatelse og er blitt tatt i vanlig klinisk bruk, oppdages det ofte bivirkninger som ikke var kjent tidligere ( 1 , 2 ). Den viktigste årsaken til dette...
Håvard Furunes, Olav Spigset, Lars Slørdal
18.12.2003
Heroin (diamorfin, diacetylmorfin) ble første gang syntetisert i 1874 av C.R. Wright ved St. Mary’s Hospital i London. I 1898 kom den første publikasjonen om heroin, som omhandlet bruk ved...
Hedvig Nordeng, Olav Spigset
14.08.2003
Undersøkelser av legemiddeleksponering under svangerskapet viser at bruk av antipsykotiske legemidler er uvanlig. Da 14 778 kvinner fra 22 land ble intervjuet om legemiddelbruk i svangerskapet,...