Olaf G. Aasland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olaf G. Aasland

Olaf Gjerløw Aasland
25.11.2014
A hundred years ago, district medical officers made house calls. Now, patients tend to go to the casualty clinic. However, house calls may be crucial for appropriate treatment and follow-up. For a...
Olaf G. Aasland, Judith Rosta
03.06.2011
Norwegian doctors work longer weekly hours than most other professions ( 1 , 2 ), but are also on the whole quite satisfied with their jobs ( 3 ). A comparison of Norwegian and German hospital...
Olaf Gjerløw Aasland
25.11.2014
A hundred years ago, district medical officers made house calls. Now, patients tend to go to the casualty clinic. However, house calls may be crucial for appropriate treatment and follow-up. For a...
Olaf Gjerløw Aasland
13.05.2014
Practice and experience are fundamental to surgery. But isn’t talent important, too? Among the professions, it is only practitioners of medicine who regard their work as an art – the art of healing...
Grete Botten, Olaf G. Aasland
20.10.2000
Generelt har bruken av helsetjenester vært lite begrenset i Norge. Egenandelene er jevnt over små, og de aller fleste typer tjenester dekkes av det offentlige. Bruk av spesialisthelsetjenester...
Jon Haffner, Fred A. Mürer, Olaf G. Aasland
20.10.2000
De første sykehus i Norge var pleieinstitusjoner. Pasientene var kronisk syke som ikke hadde råd til å skaffe seg privat pleie (1). I moderne sykehus er andre oppgaver viktigere. Pasientene ligger nå...
Jon Haffner, Fred A. Mürer, Olaf G. Aasland
20.10.2000
Kompetansekrav til ledere i sykehus har vært diskutert med økende intensitet de siste 20 år. Dette gjelder særlig lederstillinger ved kliniske avdelinger. Ved de fleste sykehus har man valgt å...
Jon Haffner, Fred A. Mürer, Olaf G. Aasland
20.10.2000
Norske sykehus er pålagt ved lov å oppnevne kvalitetsutvalg (1) og etablere internkontroll (2). Kvalitetssikring er definert som en klar lederoppgave (3, 4). Kvalitetskontroll av faglig utøvelse er...
Jostein Grytten, Irene Skau, Olaf G. Aasland
30.06.2005
1.6. 2001 ble fastlegereformen innført i allmennlegetjenesten i Norge. Forut for reformen ble en forsøksordning med fastlege utprøvd i fire kommuner. Denne forsøksordningen ble evaluert av Sosial- og...
Olaf Gjerløw Aasland, Berit Bringedal, Kari Ronge
07.10.2010
Legene føler at den profesjonelle autonomien gradvis er blitt mer begrenset siden midten av forrige århundre ( 1  –  3 ). Den tradisjonelle oppfatningen av profesjonens rolle var at utøverne selv...
Olaf Gjerløw Aasland
13.12.2011
I det nye helsemagasinet VOF (vitenskap & fornuft) kan man lese om lavkarbodiett og alternative behandlingsformer. Redaksjonen legger ikke skjul på sine posisjoner. Her er det noe for enhver smak...
Olaf G. Aasland, Judith Rosta
03.06.2011
Norske leger har lengre arbeidsuker enn de fleste andre yrkesgrupper ( 1 , 2 ), men er også gjennomgående svært tilfredse i jobben ( 3 ). En sammenlikning av tyske og norske sykehusleger viste at de...
Olaf Gjerløw Aasland
21.02.2012
Sosial læring av gode vaner er ikke enkelt. Særlig vanskelig er det hvis læremestrene ikke mestrer dem Vi leger er rollemodeller – enten vi vil eller ikke. Sånn er det bare. Kanskje skal vi være...
Olaf G. Aasland
15.05.2012
Thommesen, Hanne Hverdagsliv med psykiske og rusrelaterte problemer 232 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-39440-7 Denne boken er basert på forfatterens ph.d.-...
Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen
10.12.2013
I 1996 innførte Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo en ny studieordning, kalt Oslo96. En tradisjonell studiemodell med preklinisk og klinisk fase ble erstattet av en modell med elementer...
Olaf Gjerløw Aasland
25.11.2014
For hundre år siden dro distriktslegene i sykebesøk. Nå drar heller pasientene til legevakten. Men sykebesøk kan være avgjørende for god behandling og oppfølging For en distriktslege på slutten av...
Olaf Gjerløw Aasland
13.05.2014
Øvelse og erfaring er grunnleggende i kirurgien. Men er det ikke også viktig med talent? Blant profesjonene er det bare legene som ser på sin virksomhet som kunst – legekunst. Den tyske filosofen...
Olaf Gjerløw Aasland
06.10.2015
Til tross for at Legeforskningsinstituttet siden 1992 systematisk har samlet legedata om det meste, kan vi bare med lav sannsynlighet predikere legenes spesialitetsvalg. Olaf Gjerløw Aasland. Foto:...
Olaf Gjerløw Aasland
21.04.2015
Jeg vil ikke kalle det et helseparadoks. Legenes selvmordsrater går nedover og nærmer seg befolkningens. I et folkehelseperspektiv oppveies legenes noe høyere selvmordsdødelighet av lavere dødelighet...
Olaf Gjerløw Aasland
24.02.2015
En sunn og frisk legestand er bra for folkehelsen. Olaf Gjerløw Aasland. Foto: Einar Nilsen Leger er levende dokumentasjon på hva slags helse man kan forvente i en populasjon som har optimal kunnskap...