Øivind Ekeberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øivind Ekeberg

Øivind Ekeberg
30.04.2009
Det er mange forskjellige former for selvskading. I klinisk sammenheng er mesteparten av behandlingen og forskningen knyttet til bevisst selvskading. I tillegg er det en del handlinger som er...
Øivind Ekeberg
16.11.2006
Selvmordsatferd er et stort helseproblem, men vi mangler fortsatt mye kunnskap om hvordan selvmord kan forebygges Selvmordsatferd er knyttet til omfattende personlig smerte og lidelse og kan føre til...
Øivind Ekeberg
22.06.2006
Elektrokonvulsiv behandling bør være førstevalget ved dyp depresjon der selvmordsfaren vurderes som stor Helt siden Cerletti & Bini introduserte elektrokonvulsiv behandling (ECT) i 1938 har det...
Øivind Ekeberg
26.08.2004
Det er svært kritikkverdig at det fortsatt sitter mange psykotiske personer i norske fengsler Måten et land behandler sine fanger på sier mye om landets kulturelle nivå. Soning i fengsler skal være...
Øivind Ekeberg
03.04.2003
Er den psykiatriske og juridiske standard ved tvangsinnleggelser og tvangsbehandling forsvarlig? To viktige artikler i dette nummer av Tidsskriftet er om bruk av tvang i norsk psykiatri ( 1 , 2 )...
Øivind Ekeberg
28.05.2003
T„ Berge A, Repål Lykketyvene – hvordan overkomme depresjon 314 s. Oslo: Aschehoug, 2002. Pris NOK 329 ISBN 82-03-22722-8 Denne boken starter med å fortelle at depressive lidelser er tyver som...
Øivind Ekeberg
28.08.2003
Reidun, Norvoll Samfunn og psykiske lidelser 302 s. Oslo: Gyldendal, 2002. Pris NOK 320 ISBN 82-05-30150-6 Det er alltid nødvendig med fokus på sammenhengen mellom samfunnsmessige forhold og psykiske...
Gunnar Einvik, Ole Tjomsland*, Knut Kvernebo, Sindre Stavnes*, Øivind Ekeberg
10.09.2002
Tabell 1  Kardiologiske data og livskvalitetsmål før og etter behandling. Tallene angir gjennomsnitt, med standardavvik i parentes Før behandling 3 md. etter 12 md. etter 95 % KI¹ P-verdi²...
Ildri Kjølseth, Øivind Ekeberg, Brita Teige
10.06.2002
Selvmord blant eldre har vært lite omtalt i Norge, og det er publisert få undersøkelser om selvmordsatferd i denne aldersgruppen (1). Selvmordshyppigheten blant eldre steg i løpet av siste halvdel av...
Erlend Hem, Øivind Ekeberg, Heidi Kiil Blomhoff, Berit Hyllseth*, Ragnhild H. Knudsen, Tor Norseth, Rolf K. Reed, Hanne Storm
30.06.2001
I flere rapporter i de seneste årene er det hevdet at medisinsk forskning i Norge har problemer (1 – 3). Lave bevilgninger, rekrutteringssvikt og manglende merittering av forskning er angitt som...
Gudrun Dieserud, Mitchell Loeb, Øivind Ekeberg
30.03.2001
Basert på en undersøkelse som tidligere er publisert i Suicide and Life-Threatening Behavior (1) I denne artikkelen studeres utviklingen av selvmordsforsøks- og selvmordsraten i Bærum i en 12-...
Ole Tjomsland, Øivind Ekeberg, Kjell Saatvedt
20.08.2001
Den teknologiske utvikling, med innføring av bl.a.videoassisterte miniinvasive metoder, laser- og robotkirurgi og annen behandling som betinger bruk av avansert utstyr, har medført en...
Øivind Ekeberg
30.11.2001
Selvmordsatferd er forbundet med høy grad av utstøtning. Hjelpetiltak og forskning har vært av beskjedent omfang, lidelsens alvorlighetsgrad tatt i betraktning. I de senere år er det imidlertid...
Øivind Ekeberg
09.12.2014
Patients with personality disorders can be challenging for therapists. Professional advances are constantly being made, however, providing grounds for cautious optimism. Personality disorders include...
Øivind Ekeberg
06.03.2012
There is little probability of a healthy patient who has not previously had psychiatric problems becoming manic in her late 50s without there being an organic reason for it. The somatic diagnostics...
Øivind Ekeberg
09.12.2014
Patients with personality disorders can be challenging for therapists. Professional advances are constantly being made, however, providing grounds for cautious optimism. Personality disorders include...
Maja Akopian, Odd Martin Vallersnes, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg, Mette Brekke
17.11.2015
Acute poisonings are a serious health problem and often require treatment in hospital and/or at the pre-hospital level ( 1  –  3 ). There seems to be an inverse correlation between both the incidence...
Øivind Ekeberg
03.03.2005
Denne sykehistorien er en viktig påminnelse om flere forhold. For det første – det var flere grunner til å mistenke at den maniforme tilstanden skyldtes en organisk lidelse. Pasienten hadde ikke noen...
Marit Kristine Smedsrud, Erlend Hem, Øivind Ekeberg,
30.06.2005
Anslagsvis 30 – 40 % av de som utsettes for en større ulykke utvikler psykisk sykelighet ett år etter hendelsen ( 1 ). Dette har ført til stor interesse for tidlig intervensjon for å forebygge...
Øivind Ekeberg
17.03.2005
Hjelp til traumatiserte personer må ha samme tilnærming som ellers: først utrede, så iverksette rask intervensjon, og avslutte når tilstanden er normalisert eller stabilisert Få dager etter...