Jørgen G. Bramness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen G. Bramness

Lars Slørdal, Jørgen G. Bramness
09.10.2008
Det klassiske antihistaminet alimemazin har mange farmakologiske effekter, inklusive sedasjon. Det brukes relativt hyppig som sovemiddel, også hos små barn. Alimemazin kan gi alvorlige bivirkninger,...
Jørgen G. Bramness
26.06.2008
I Tidsskriftet nr. 9/2008 ser jeg med interesse at det er opprettet en brukerforening for Somadril-brukere i Norge ( 1 ). Finnes det andre medikamenter som har fått sin egen interesseorganisasjon?...
Jørgen G. Bramness, Pål Sandvik, Helle Schøyen, Fredrik A. Walby
14.02.2008
Marianne Klemp Gjertsen og medarbeidere innrømmer at diskusjonskapitlet i rapporten Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne ( 1 ) kunne vært...
Jørgen G. Bramness
30.04.2009
At det finnes fylkesforskjeller i bruk av medisiner av ulike slag, inkludert psykotrope legemidler, er en erkjennelse som er like årviss som utgivelsen av publikasjonen Legemidler i Norge fra...
Jørgen G. Bramness, Helge Waal, Jørg Mørland
30.04.2009
Det er ikke behov for en egen betegnelse for skadelig bruk av opioider forårsaket av legebehandling. Illustrasjon Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos I et innlegg i språkspalten i...
Jørgen G. Bramness
13.08.2009
Ungdommens bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter øker. Gir det grunn til bekymring? Fører mer tilgjengelige piller til at man lettere tyr til medikamentell behandling av dagliglivets plager...
Jørgen G. Bramness
26.03.2009
Dysthe, P. Besettelsen En historie om avhengighet. 219 s. Oslo: Cappelen Damm, 2008. Pris NOK 329 ISBN-978-82-04-14287-0 Av og til angrer man på at man har sagt ja til å skrive en anmeldelse. Man bør...
Rolf B. Winther, Jørgen G. Bramness
12.03.2009
Forbruket av potensielt vanedannende legemidler i Norge øker ( 1 ). Bruk av slike legemidler innebærer fare for avhengighet, misbruk og rusproblemer ( 2 ). Det er sammenheng mellom bruk av legalt...
Jørgen G. Bramness
11.06.2009
HO., Fekjær Rus Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie. 3. utg. 423 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 448 ISBN 978-82-05-39068-3 Den tredje utgaven av Hans Olav...
Jørgen G. Bramness, Harald Sundby
30.04.2009
Andresen, E. Fri fra avhengighet 183 s. Oslo: Cappelen Damm, 2008. Pris NOK 329 ISBN 978-82-02-27992-9 Forfatteren er tidligere rusklient og addiktolog Espen Andresen. Gjennom en åpen selvbiografi...
Jørgen G. Bramness
09.02.2006
I Tidsskriftet nr. 21/2005 omtaler Ida Rudberg og medarbeidere genotyping for cytokrom P-450-enzymer (CYP-enzymer) med genetisk variasjon ( 1 ). Denne og to tidligere artikler om emnet ( 2 , 3 )...
Trude C. Mellingsæter, Jørgen G. Bramness, Lars Slørdal
16.11.2006
Introduksjonen av benzodiazepiner i 1960-årene representerte et vesentlig fremskritt i forhold til de inntil da mye brukte – og mer toksiske – barbituratene. Bruk av benzodiazepiner er imidlertid...
Jørgen G. Bramness
14.12.2006
Pedersen, Willy Bittersøtt Ungdom, sosialisering, rusmidler. 2. utg. 216 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Pris NOK 349 ISBN 82-15-01057-1 Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo...
Jørgen G. Bramness
27.04.2006
Bestemmelse av genetisk variasjon i leverenzymene CYP2D6 og CYP2C19 kan være nyttig ved behandling med antipsykotika eller antidepressiver. Flertallet av psykofarmaka metaboliseres via cytokrom P-450...
Jørgen G. Bramness, Svetlana Skurtveit, Kari Furu, Anders Engeland, Solveig Sakshaug, Marit Rønning
23.02.2006
Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) har vært et mye omtalt og myteomspunnet benzodiazepin. Medikamentet var fra 1991 det mest solgte benzodiazepinsovemiddel i Norge, med en salgstopp i 1992 på 18...
Gudrun Høiseth, Øystein Løvåsdal, Thomas Kjenner Titze, Jørgen G. Bramness, Liliana Bachs
23.02.2006
På slutten av 1980-tallet kom rapporter om at 3,4-metylendioksymetamfetamin (MDMA) (ecstasy) førte til nevronskade hos dyr, først og fremst av serotonerge nevroner ( 1 ). Ut over 1990-tallet økte...
Jørgen G. Bramness
07.10.2004
Reinås, Knut T. Nederlandsk narkotikapolitikk Øyeblikksbilder fra en annen virkelighet. 192 s, tab. Oslo: Pax Forlag, 2003. Pris NOK 238 ISBN 82-530-2602-1 Knut T. Reinås har over en årrekke, sammen...
Jørgen G. Bramness
05.02.2004
Leonard, Brian E. Fundamentals of psychopharmacology 520 s, tab, ill. London: John Wiley, 2003. Pris GBP 33 ISBN 0-471-52178-7 Da jeg skulle lese psykofarmakologi første gang, ble jeg anbefalt den...
Jørgen G. Bramness
05.02.2004
Sandson, Neil B. Drug interactions casebook 313 s, tab. Washington: American Psychiatric Publishing, 2003. Pris USD 33 ISBN 1-58562-091-2 For noen er cytokrom P-450 og isoenzymene et stort mysterium...
Jørgen G. Bramness
09.09.2004
Beitman, Bernard D. Blinder, Barton J. Thase, Michael E. Riba, Michelle Safer, Debra L. Integrating psychotherapy and pharmacotherapy Dissolving the mind-brain barrier. 218 s, tab, ill. New York: W.W...