Jon Henrik Laake

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Henrik Laake

Reidar Kvåle, Jon Henrik Laake, Hans Olav Tungesvik
20.03.2001
Dersom det går ein bodberar ille, så må det kunne takast opp. Det ser diverre ut til at mange har vanskar med å innsjå dette i Bærum-saka. Innlegget vårt gjeld ikkje dei strafferettslege sidene, som...
Reidar Kvåle, Jon Henrik Laake, Hans Olav Tungesvik
10.02.2001
Det er aukande merksemnd internasjonalt kring fenomenet varsling (whistle-blowing) (2, 3). Litteraturen skisserer eit mønster som mange varslarar opplever: baksnakking, utfrysing, trugsmål, øydelagt...
Jon Henrik Laake, Ingvild Nordøy
20.08.2013
I og med at det er uenighet om faktagrunnlaget for anbefalingene om aminoglykosider ved sepsis har Helsedirektoratet besluttet å la Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten utforme en såkalt...
Jon Henrik Laake
21.06.2016
I den nye sepsisdefinisjonen vektlegges infeksjonsutløst organdysfunksjon. Den nye definisjonen er mer presis enn den gamle. Men det er ved å forebygge organsvikt vi oppnår best overlevelse hos...
Jon Henrik Laake
28.02.2000
I Tidsskriftet nr. 2/2000 spør M. Conradi om forskning bør erstatte deler av hovedutdanningen i anestesiologi (1). Bakgrunnen er det skarpe ordskiftet som fant sted på høstmøtet i Norsk...
Jon Henrik Laake
10.06.2000
Jeg er ikke så gammel i anestesifaget. Jeg var basalforsker og lærer ved universitetet i flere år før jeg konverterte. Stort sett synes jeg overgangen har vært grei: Regulert arbeidstid og...
Jon Henrik Laake, Reidar Kvåle
04.05.2005
Carl-Magnus Edenbrandt ble innklaget til Rådet for legeetikkk for karakteristikker han kom med om bruken av terminal sedering i Bærum-saken. Jan Ytteborg & Øystein Aagenæs har, ifølge et innlegg...
Jon Henrik Laake
15.12.2005
Norske legers bruk av albuminløsninger har nylig vært omtalt i Tidsskriftet. Knutsen og medarbeidere fant at totalforbruket av albumin falt fra drøyt 900 kg i 1998 til rundt 550 kg i 2001 ( 1 )...
Jon Henrik Laake
03.02.2005
Mogil, Jeffrey S. The genetics of pain 350 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2004. Pris USD 78 ISBN 0-931092-51-5 At pasienter med rødt hår representerer en spesiell anestesiologisk utfordring,...
Jon Henrik Laake, Jan Fredrik Bugge
28.01.2010
Intensivpasienter er karakterisert ved akutt truende eller manifest funksjonssvikt i livsviktige organsystemer. Akutt nyresvikt opptrer hyppig i intensivsammenheng, alene eller som én av...
Jon Henrik Laake
01.07.2010
Arkeologer, språkvitere, antropologer og genetikere er enige om at øyfolket i Stillehavet, polyneserne, har utvandret fra Sørøst-Asia. Mest sannsynlig er det at de nedstammer fra urbefolkningen på...
Jon Henrik Laake
20.05.2010
Kristoffer Lassen gir i en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 7/10 til beste sitt syn på anestesilegenes plass i behandlingen av kirurgiske pasienter ( 1 ). Artikkelen er krydret med selektive...
Jon Henrik Laake
20.08.2013
I Tidsskriftet nr. 10/2013 refereres det til internasjonal motstand mot rituell omskjæring av gutter ( 1 ). Dette er bare ett av en lang rekke inngrep der indikasjonen er tvilsom og nytteeffekten...
Ingvild Nordøy, Jon Henrik Laake
28.05.2013
Hvordan skal et stort medisinsk fagmiljø innrette seg når nasjonale faglige retningslinjer er uforsvarlige og det ikke er tatt hensyn til våre høringsuttalelser? Dette er spørsmål intensiv- og...
Jon Henrik Laake
15.03.2016
I Tidsskriftet nr. 3/2016 kommenterer kollega Tor-Inge Tønnesen HEAT-undersøkelsen som viste at paracetamol gitt til intensivpasienter med infeksjonsutløst feber ikke medførte kortere liggetid i...
  •