Helge Waal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Waal

Helge Waal
09.03.2006
Landheim, Anne Bakken, Kjell Den stygge andungen Syv fortellinger om rusmisbruk og psykiske lidelser fra en behandlingshverdag. 227 s, ill. Stavanger: Hertervig Forlag, 2005. Pris NOK 235 ISBN 82-...
Hege Kornør, Helge Waal
05.02.2004
Medikamentassistert rehabilitering er et landsdekkende behandlingstilbud til opioidavhengige ( 1 ). Ved utgangen av 2002 hadde til sammen 2 714 pasienter på et eller annet tidspunkt vært i behandling...
Aud L. Krook, Helge Waal, Viggo Hansteen
18.11.2004
Behandling med metadon kan gi en doseavhengig forlengelse av QT-tiden. Klinisk betydningsfull forlengelse er knyttet til høyere doseringer enn dem som rutinemessig brukes i legemiddelassistert...
Liliana Bachs, Helge Waal
12.06.2003
Naltrekson har lenge vært kjent som en opioidantagonist. Bruken i behandlingen av opioidavhengige har vært begrenset til ressurssterke grupper med sterk motivasjon, slik som leger, sykepleiere og...
Helge Waal
10.04.2003
Politiets glattcelle er ikke et sted for syke mennesker Innbringelser skjer fordi noen har vært truende, innblandet i slagsmål eller er blitt pågrepet etter lovbrudd eller pga. sterk grad av...
Helge Waal, Asbjørg S. Christophersen, Grethe Frogopsahl, Linda Helen Olsen, Jørg Mørland
12.06.2003
Den kliniske nytteverdien av opioidantagonisten naltrekson begrenses av at pasientene ofte avslutter behandlingen for tidlig ( 1 , 2 ). Det er derfor gjort forsøk med depotpreparat ( 3 ) og med...
Helge Waal, Øyvin Aamodt, Harald Olsen
12.06.2003
Frafall fra behandling og tilbakefall etter utskrivning er relativt vanlig når det gjelder heroinavhengige. Opioidantagonister «blokkerer» reseptorene slik at tilførsel av en agonist som heroin vil...
Helge Waal, Ian V. Dahl
10.05.2002
Da Stortinget i 1997 besluttet at vi skulle utvikle et tilbud om legemiddelassistert rehabilitering, åpnet det for forskrivning av avhengighetsskapende legemidler til misbrukere på visse premisser...
Jørgen G. Bramness, Liliana C. Bachs, Helge Waal
20.10.2002
Artikkelen er en omarbeidet og sterkt forkortet versjon av en bok (1) Heroinavhengighet kan behandles ved avvenning og tilbakefallsprofylakse eller ved såkalt vedlikeholdsbehandling...
Helge Waal, Aud L Krook, Gabrielle Welle-Strand, Olav Espegren, Redar Hole, Kristin Bergstad Lazaridis, Morten Sandvold, Sverre Moen, Thomas Høiseth
20.08.2001
I Norge er det i perioden 1998 – 2000 bygd ut et landsdekkende system for medikamentassistert rehabilitering med bruk av metadon og buprenorfin. Etter tre år er 1 074 personer i behandling. Modellen...
Helge Waal, Mette Brekke, Thomas Clausen, Morten Lindbæk, Judith Rosta, Ivar Skeie, Olaf Gjerløw Aasland
04.09.2012
Substitution treatment with methadone or buprenorphine is currently the most common treatment for heroin dependence ( 1 ). The treatment was established in Norway as drug-assisted rehabilitation (DAR...
Fredrik A. Walby*, Per Borg, Per Håkon Eikeseth, Elsa Neegaard*, Knut Kjerpeseth, Steinar Bruvik*, Helge Waal
30.01.2000
Pasienter som både har en alvorlig psykisk lidelse og et alvorlig rusproblem blir lett kasteballer i behandlingsapparatet. Dette antydes av begrepet dobbeltdiagnose som brukes i en rekke land...
Helge Waal
30.06.2005
Miller, William R. Rollnick, Stephen Motivationssamtalen 268 s, ill. København: Hans Reitzels forlag, 2004. Pris DKK 298 ISBN 87 - 412 -2384-5 Den tradisjonelle dialogen mellom legen og pasienten...
Thomas Clausen,, Ingrid A. Havnes,, Helge Waal
14.01.2010
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2233–6 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2009 s. 2234 var det feil i figurteksten til figur 1. Figuren og tabellen bygger på politistatistikken slik denne...
Jørgen G. Bramness, Helge Waal
17.06.2010
Selv om zopiklon muligens kan ha mindre misbruksfare enn benzodiazepiner ( 1 ), binder medikamentet seg antakelig til samme sted som benzodiazepiner på GABA A -reseptoren (mellom β og γ₂-subenhetene...
Helge Waal, Jørgen G. Bramness
25.03.2010
Benzodiazepiner eller benzodiazepinliknende medikamenter brukes sannsynligvis for ofte til personer som har rusmiddelproblemer. Midlene gir ofte effektiv lindring på kort sikt, men farmakodynamisk...
Helge Waal
08.04.2011
Kragh, Jesper Vaczy Det hvide snit Psykokirurgi og dansk psykiatri 1922 – 1983. 475 s, tab, ill. Odense: Syddanske universitetsforlag, 2010. Pris DKK 398 ISBN 978-87-7674-403-8 Det hvide snit er en...
Helge Waal, Mette Brekke, Thomas Clausen, Morten Lindbæk, Judith Rosta, Ivar Skeie, Olaf Gjerløw Aasland
04.09.2012
Substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin er i dag den vanligste behandlingen for heroinavhengighet ( 1 ). I Norge ble behandlingen etablert som legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i...
Helge Waal
12.11.2012
Kakko, Johan Heroinafhængighed Baggrund og behandling. 142 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2012. Pris DKK 300 ISBN 978-87-7749-677-6 Målgruppen er helsepersonell og andre med interesse for...
Helge Waal
11.06.2013
27. januar 1945 gikk soldater fra Den røde armé inn i Auschwitz. Årsdagen for innmarsjen er valgt som internasjonal holocaustdag til minne om utslettelse av millioner av jøder, sigøynere og homofile...