Halvor Næss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Halvor Næss

Jone Furlund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes
09.02.2016
The reported prevalence of CFS/ME is 0.2 – 3 % ( 7  –  9 ). In the period from 2008 – 12, 5 809 persons in Norway received the ICD-10 diagnosis G93.3 ( 10 ). This figure will include patients with...
Ole-Bjørn Tysnes, Halvor Næss, Jone Owe
07.06.2016
O.B. Tysnes og medarbeidere svarer: Aksel Tveråmo & Ine Baug Johnsen kommenterer i Tidsskriftet nr. 6/2016 ( 1 ) vår artikkel Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk...
Jone Furlund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes
09.02.2016
Kronisk utmattelse (fatigue) er en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Det er rapportert at 11,4 % av befolkningen er i en slik tilstand i over seks måneder ( 1 )...
Halvor Næss
17.03.2005
Hjerneinfarkt er relativt lite studert hos yngre pasienter. Årsakene er mer heterogene enn hos eldre. Våre kunnskaper om langtidsutfall hos unge har hittil kun bygd på sykehusbaserte studier...
Halvor Næss
06.09.2011
Hanne Ellekjær har rett i sin kritikk. Svakheter ved insidensberegningen er diskutert i vår artikkel. Våre funn taler likevel sterkt for at det kan være store forskjeller når det gjelder insidens av...
Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen, Jan Brøgger, Lars Thomassen
06.05.2011
I de senere år er behandlingstilbudet for pasienter med akutt hjerneinfarkt blitt betydelig utvidet. Det er dokumentert at sammenliknet med behandling i vanlig medisinsk sengepost bedrer behandling i...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Jan Brøgger
06.05.2011
Utviklingen av slagenheter de siste 20 – 25 år har fundamentalt endret håndteringen av pasienter med hjerneslag. Slagenheten som behandlingskonsept har et solid vitenskapelig grunnlag, og resultatene...
Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Martin W. Kurz, Rolf Salvesen
04.10.2011
Antje Reichenbach og medarbeidere presenterer i Tidsskriftet nr. 9 – 10/2011 det lokale opplegget for hjerneslagbehandling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål ( 1 ). Etter vårt skjønn representerer...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Halvor Næss
03.09.2013
Hjerneinfarkt i ung alder antas ofte å ha god prognose, men få langtidsresultater foreligger. I Hordaland har vi fulgt en gruppe unge pasienter med hjerneinfarkt i ca. 12 år. Funnene fra denne...
Halvor Næss, Ole Erik Iversen
19.03.2013
Nyere studier taler for at en mulig assosiasjon mellom hjerneinfarkt og lavdose p-piller er fraværende eller uten klinisk relevans. Dette ser også ut til å gjelde normotensive, ikke-røykende kvinner...
Christopher Elnan Kvistad, Nicola Logallo, Halvor Næss, Lars Thomassen
14.10.2014
Et vanlig argument mot å gi trombolytisk behandling intravenøst til pasienter med milde symptomer ved akutt hjerneinfarkt er at disse pasientene uansett har god prognose. Milde symptomer etterfølges...
Halvor Næss
11.11.2014
Bærekraftig økonomisk kreativitet og vekst følger av uavhengige økonomiske aktørers prøving og feiling koordinert av prismekanismene. I et helsemonopol akkumuleres kostbare feilbeslutninger over tid...
Lars Thomassen, Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen
16.06.2015
Hanne M. Frøyshovs lederartikkel i Tidsskriftet nr. 7/2015 er forunderlig lesing ( 1 ). Hun har som hovedpoeng at trombolytisk behandling kan føre til overbehandling og feil prioritering av...
Harald Nyland, Halvor Næss, Morten Nyland
22.09.2015
Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati fører til arbeidsmessig og sosialt funksjonstap. Instrumenter som registrerer pasientens opplevde funksjon og helse og som måler endringene over tid,...
Christopher Elnan Kvistad, Lars Thomassen, Gunnar Moen, Halvor Næss
19.05.2015
Bedret radiologisk diagnostikk av cerebral iskemisk skade har vært medvirkende til en moderne, vevsbasert definisjon av transitorisk iskemisk anfall og hjerneinfarkt. Diffusjonsvektet magnetisk...
Jone Furulund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes
05.04.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 227 – 32 I Tidsskriftet nr. 3/2016 s. 229 i tabell 3 er spredning for FSS-skår byttet om for gruppene «Postinfeksiøs utmattelse» og «Ikke CFS/ME/G93.3». Korrekte...
  •