Gunnar Kvåle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Kvåle

Gunnar Kvåle
08.04.2010
Den globale oppvarmingen er den største trusselen mot global helse i det 21. århundre. Som leger med kunnskap om dette har vi et spesielt ansvar for å hindre at situasjonen utvikler seg...
Gunnar Kvåle, Lars Thore Fadnes, Morten Tryland, Lasse Pihlstrøm
06.09.2011
Klimaendringene utgjør en alvorlig helsetrussel. Det er fortsatt mulig å redusere skadene på liv og helse dersom verdenssamfunnet samler seg om effektive tiltak slik at CO₂-utslippene reduseres raskt...
Lars T. Fadnes, Gunnar Kvåle, Unni Gopinathan, Britt Grethe Randem, Guro Steine Letting
04.03.2011
Norsk nettverk for klima og helse er etablert for å bidra til nødvendige radikale klimatiltak. Den globale oppvarmingen er omtalt i tidsskriftet The Lancet som den største trusselen mot global helse...
Gunnar Kvåle, Halvor Sommerfelt
20.09.2011
Fattigdom og dårlig helse henger tett sammen. Nye målrettete tiltak, slik som økt vaksinasjonsdekning, har bidratt til bedre barnehelse i mange land. Globale kampanjer mot enkeltsykdommer har...
Gunnar Kvåle
27.03.2012
Resultatene fra klimakonferansen i Durban 2011 bekrefter at politikerne ikke evner å gjøre det klimasituasjonen krever. Før fem år er gått må en radikalt ny klimapolitikk være på plass. Som leger har...
Gunnar Kvåle, Bente Elisabeth Moen
13.05.2014
En kommisjon ledet av Universitetet i Oslo har i samarbeid med tidsskriftet The Lancet utredet hvordan verdensomspennende styringssystemer for global helse kan forbedres. I rapporten oppsummeres...
Gunnar Kvåle
14.10.2014
Jeg takker Kalchenko og Fadnes for en viktig kommentar til artikkelen Klimakamp er helsearbeid ( 1 ). Som det påpekes, kan leger gjennom kostholdsråd til pasienter og befolkingen generelt bidra både...
Gunnar Kvåle
30.09.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1582 – 4 I Tidsskriftet nr. 16/2014 s. 1582 skal det i annen setning i ingressen stå: Forebyggende tiltak vil kreve en snuoperasjon i samfunnsutvikling og livsstil...
Gunnar Kvåle
02.09.2014
Fortsatt mangler effektive tiltak som kan hindre klimaendringer med meget alvorlige konsekvenser for liv og helse. Forebyggende tiltak vil kreve en snuoperasjon i samfunnsutvikling og livsstil slik...
Gunnar Kvåle
27.01.2015
Jeg vil takke Knut Fjæstad for kommentaren, og er enig i at det er naturlig å diskutere global befolkningsvekst blant årsakene til økende klimagassutslipp. Hovedproblemet er imidlertid at dagens...
  •