Geir E. Tjønnfjord

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir E. Tjønnfjord

Geir E. Tjønnfjord
03.11.2005
Per Løkken & Per Skjelbred tar i Tidsskriftet nr. 18/2005 opp spørsmålet om det er nødvendig å seponere behandling med warfarin og acetylsalisylsyre før tannekstraksjon og andre oralkirurgiske...
Geir E. Tjønnfjord, Vinod Mishra, Albert C. Paus
30.06.2005
Kjell A. Nøkleby kommenterer vår artikkel om kirurgi ved alvorlig blødersykdom ( 1 ). Han savner en omtale av kirurgi som behandling av blødersykdommen, og han er overrasket over at det bare er...
Vinod Mishra, Albert C. Paus, Geir E. Tjønnfjord
07.04.2005
Ved utgangen av 2002 hadde Institutt for sjeldne diagnoser registrert 1 119 pasienter med en eller annen form for blødersykdom (tab 1). Pasienter med von Willebrands sykdom utgjør den største...
Jon-Magnus Tangen, Yngvar Fløisand, Einar Haukås, Inger Anne Næss, Tove Skjelbakken, Camilla Stapnes, Geir E. Tjønnfjord
09.09.2010
Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er en ondartet sykdom karakterisert ved malign transformasjon og akkumulering av umodne forstadier i lymfocyttrekken. Avhengig av om utgangspunktet er B-lymfocytter...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
02.10.2012
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den hyppigste formen for leukemi i vår del av verden. I en norsk studie fra siste halvdel av 1990-årene ble det antydet en insidens på nærmere 4/100 000 innbyggere/...
Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen
02.10.2012
Høyeste insidens for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) finner vi i Europa og i befolkningsgrupper av europeisk herkomst ellers i verden ( 1 ). Lav insidens ses i Sør-Asia og Øst-Asia, med spesielt lav...
Kari Lenita Falck Moore, Odd Kildahl-Andersen, Randi Kildahl-Andersen, Geir E. Tjønnfjord
22.01.2013
En kvinne i 50-årene hadde i mange år hatt jernmangelanemi på grunn av uforklart stort tap av jern i urin ( 1 ). Hun hadde fått blodoverføringer og intravenøst jerntilskudd i 15 år, sist i form av...
Fredrik Schjesvold, Kristine Wiencke, Geir E. Tjønnfjord
19.03.2013
I Tidsskriftet nr. 2/2013 har Tor-Arne Hagve og medarbeidere en oversiktsartikkel om utredning av jernmangelanemi ( 1 ). Temaet er meget viktig av flere grunner; den viktigste er at anemi ofte er et...
Magnus Andreas Rognlien Husøy, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl d.y., Dag Heldal, Pål André Holme, Ingunn Dybedal, Arne Kolstad, Çiğdem Akalin Akkök, Halvor Rollag, Peter Gaustad, Stein Bergan, Torstein Egeland, Dag Josefsen, Gunnar Kvalheim, Yngvar Fløisand
02.09.2014
Allogen stamcelletransplantasjon (ASCT) er et potensielt kurativt behandlingstilbud til pasienter med maligne blodsykdommer som leukemier og lymfomer og enkelte ikke-maligne sykdommer som aplastisk...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
06.10.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2056 – 9 I Tidsskriftet nr. 18/2012 skal det etter forfatternavnene på s. 2056 stå: på vegne av norsk KLL-studiegruppe. Gruppens deltakere er: Jakob Dalgaard, Erwin...
Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen
06.10.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2060 – 3 I Tidsskriftet nr. 18/2012 skal det etter forfatternavnene på s. 2060 stå: på vegne av norsk KLL-studiegruppe. Gruppens deltakere er: Jakob Dalgaard, Erwin...
Lise Sofie H. Nissen-Meyer, Geir E. Tjønnfjord, Elzbieta Golebiowska, Jens Kjeldsen-Kragh, Çiğdem A. Akkök
16.06.2015
Den sjeldne sykdommen paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) har en anslått insidens på 1,3 tilfeller per million innbyggere per år ( 1 ). Pasientene klassifiseres i gruppene klassisk paroksysmal...
  •