Eivind Meland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Meland

Eivind Meland, Gro Beate Samdal
24.02.2015
Harald Hrubos-Strøm minner oss på at samvalg, eller delt beslutningstaking og informert samtykke, er en viktig del av medisinen. Han understreker at et slikt samtykke ikke skal basere seg på...
Eivind Meland
20.02.2000
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har eksistert i mer enn 25 år og dets betydning for forskning og fagutvikling innen allmenn- og samfunnsmedisin har vært stor. Denne betydningen har Allmennmedisinsk...
Eivind Meland, Thomas E. Kadar, Hans-Johan Breidablik
20.10.2000
Røyking i ungdommen er en viktig risikofaktor for sykdom og død i voksen alder. Atferden har mange skadelige konsekvenser, hvorav kreft og kardiovaskulære sykdommer er de mest kjente. Til tross for...
Eivind Meland, Hanne Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Jostein Holmen, Irene Hetlevik
20.09.2000
Norsk selskap for allmennmedisins referansegruppe for hypertensjon (forfatterne) begrunner i denne artikkelen medikamentelle behandlingsvalg for forebygging av hjerte- og karsykdommer. Hovedvekt er...
Eivind Meland, Hanne Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Jostein Holmen, Irene Hetlevik
20.09.2000
Landsforeningen for kosthold og helse: Kostholdsråd og råd om fysisk aktivitet er viktige for forebygging av hjerte- og karsykdom Norsk Selskap for Allmennmedisins referansegruppe for hypertensjon (...
Eivind Meland
15.12.2005
Sensommeren 2004, etter innføringen av de nye reglene for vurdering av arbeidsførhet under sykdom, kom en vel 50 år gammel pasient til meg og bad om friskmelding. Han hadde gått sykmeldt i 3/4 år på...
Eivind Meland
15.12.2005
I Tidsskriftet nr. 16/2005 advarer Odd Erik Johansen & Kåre Birkeland mot skepsis i forhold til insulinbehandling ved type 2-diabetes ( 1 ). De har helt rett i at slik behandling reduserer...
Eivind Meland
15.12.2005
En psykiater og to psykologer er under etterforskning for attestfusk og korrupsjon. De har hatt tallrike oppdrag som sakkyndige i norsk rettsvesen i mange år. Min intensjon er på ingen måte å bidra...
Eivind Meland
26.08.2010
Det må stilles de samme krav om saklighet og sannferdighet til helsepersonell i myndighetsposisjoner som til øvrig helsepersonell. Screening for tarmkreft er som all annen individrettet screening...
Eivind Meland
04.11.2010
Jeg har i et kommentarinnlegg i Tidsskriftet nr. 16/2010 ( 1 ) minnet om nødvendigheten av å informere saklig og balansert for å innfri forutsetningene om informert samtykke når forebyggende...
Torbjørg Dahle, Hilde Aalvik Dalen, Eivind Meland, Hans-Johan Breidablik
07.10.2010
Mange norske ungdommer har vært utsatt for seksuelle overgrep ( 1 ). Seksuelle overgrep kan føre til en rekke negative ettervirkninger i form av psykiske og somatiske problemer ( 2  –  5 ). I en...
Eivind Meland, Ole Jacob Madsen
29.05.2012
Møter med «det hellige» hører til hverdagserfaringer i medisinen og omsorgsyrker. Vi drøfter her hvordan bevisstheten om dette kan tilbakeføres til vår yrkespraksis. Den sekulære humanismen...
Eivind Meland
21.08.2012
Vi bør i større grad vise nåde ved de minst alvorlige bruddene på god forskningspraksis. Straffende sanksjoner bør kun brukes ved de groveste bruddene. Illustrasjon © Supernøtt popsløyd Jeg har i de...
Eivind Meland, Bjørn Gjelsvik, Steinar Madsen, Ole Frithjof Norheim
07.08.2012
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 7/2012 skriver Kjetil Løland at norske faglige retningslinjer og forskrivningspraksis bør oppdateres etter gjeldende kunnskap og ikke baseres på spekulative...
Eivind Meland
11.12.2012
Danbolt, Torill F. Nordhelle, Grethe Åndelighet – mening og tro Utfordringer i profesjonell praksis. 245 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-42390-9 Undertegnede har...
Eivind Meland
16.10.2012
Silje Skrede spekulerer i om en påstått krenkelseserfaring hos en utvist ph.d.-kandidat egentlig er uttrykk for skamfølelse over å ha blitt avslørt i forsøk på fusk. Anklagen om bevisst å ha forsøkt...
Hans Johan Breidablik, Eivind Meland, Kristin Moberg Aakre, Olav Helge Førde
03.09.2013
Det har lenge vært kjent at en del kreftforandringer viser stor heterogenitet i progredieringen fra start av celleforandringer til sykdom viser seg. Celleforandringer kan også gå...
Eivind Meland
15.10.2013
Nyreligiøsiteten kan være et uttrykk for en berettiget lengsel i det senmoderne samfunn. I medisinen bør vi forstå hva denne lengselen handler om – den stiller oss overfor spesielle utfordringer En...
Eivind Meland
10.12.2013
Jeg takker Dag Pedersen for utfyllende kommentarer til min lederartikkel. Han påpeker det allmennmenneskelige i de eksistensielle utfordringene vi står overfor i møte med livets gåte. Han peker på...
Morten Magelssen, Eivind Meland
11.06.2013
Fastleger opplever i økende grad et press fra pasienter og eksterne instanser. Disse møter legen med forventninger som kan gå på tvers av legens egen oppfatning av hva som er faglig og moralsk rett...