Eivind Meland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Meland

Lars Jørgen Vik, Hans-Johan Breidablik, Tor-Johan Ekeland, Eivind Meland
01.04.2004
Tatovering og piercing har i et historisk perspektiv alltid vært viktige uttrykksformer for mennesker. Slik kroppsdekorering ser ut til å være langt mer vanlig enn før, særlig blant ungdom, noe som...
Sverre Rørtveit, Eivind Meland
05.02.2004
I Noreg dør kvart år minst 5 000 personar plutseleg og uventa utanfor sjukehus. Om lag 80 % av desse har sannsynlegvis hjartesjukdom som årsak. Ein reknar med at sjukdomen hos 75 % av desse startar...
Sverre Rørtveit, Eivind Meland
05.02.2004
I Noreg dør kvart år om lag 5 000 personar av hjartestans med primær hjarteårsak, ofte grunna ventrikkelflimmer ( 1 ). Utfordringa når det gjeld å betre overlevinga ved tilstanden, ligg i å minka...
Eivind Meland
22.04.2004
Som leger har vi en klar etisk forpliktelse til å økonomisere med ressursene på en slik måte at vi blir i stand til å hjelpe flest mulig. Derfor er det nødvendig at vi først tar i bruk de metodene...
Eivind Meland, Anders Hernborg
23.09.2004
Vi har i en artikkel i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2004 argumentert for at medikamentell blodtrykksbehandling bør suppleres med acetylsalisylsyre som førstevalgsmedikament hos hypertonikere med moderat...
Eivind Meland, Hans-Johan Breidablik, Lars Jørgen Vik, Tor-Johan Ekeland
01.07.2004
Eleven: Jeg har slått opp med kjæresten. Hun var nerd! De nye vennene mine har sagt at de skal finne en ny kjæreste til meg. Skolelegen: Hvem er det som skal bestemme hvem du skal ha til kjæreste?...
Hans-Johan Breidablik, Eivind Meland
01.07.2004
Ungdoms seksualatferd er av helsemessig interesse verden over. Nedgangen i menarkealder og økningen i gjennomsnittlig giftealder gjør at unge mennesker nå befinner seg flere år mellom fysisk modenhet...
Eivind Meland, Per Vollset, John Nessa
01.07.2004
Denne artikkelen tar utgangspunkt i motsetningen som eksisterte mellom biologisk psykiatri og Trygve Braatøys humanistiske prosjekt og terapisyn. Vi analyserer sannsynlige årsaker til at dette...
Per Vollset, Eivind Meland, John Nessa
01.07.2004
I oktober 2003 var det 50 år siden Trygve Braatøy døde nær 49 år gammel, og i november 2004 er det 100 år siden hans fødsel. Trygve Braatøy var en av de mest kjente og markante legene i vårt land i...
Eivind Meland, Frode Thuen
23.01.2003
Leger og andre terapeuter inviteres ofte til å være «advokat» for pasienter i familiekonflikter og andre typer konflikter. Denne rollen er vanskelig. Mange konsekvenser er i liten grad erkjent blant...
Eivind Meland, Signe Flottorp
06.11.2003
Ingrid Os & Ingrid Toft polemiserer i Tidsskriftet nr. 15/2003 ( 1 ) mot Atle Fretheims dokumentasjon for å anbefale tiazider som førstevalg i behandlingen av hypertensjon ( 2 ). På tross av...
Eivind Meland
06.11.2003
I en vel designet studie publisert i Tidsskriftet nr. 15/2003 er måling av B-type natriuretisk peptid (BNP) evaluert i sykehus hos pasienter med akutt dyspné ( 1 , 2 ). Forfatterne finner at...
Eivind Meland
06.02.2003
Hvordan ville psykiateren og indremedisineren George L. Engel kommentert debatten i Tidsskriftet mellom Anne Luise Kirkengen og Ulrik Fredrik Malt ( 1  –  3 )? Engel var opphavet til begrepet...
Eivind Meland, Ole Frithjof Norheim, Irene Hatlevik
20.02.2003
Atle Fretheim og medarbeidere fortjener honnør for sitt arbeid med å utarbeide retningslinjer for klinisk primærforebygging av hjerte- og karsykdommer presentert i Tidsskriftet ( 1  –  3 ). Noen av...
Eivind Meland, Knut Arne Holtedahl
10.10.2002
Helsinkideklarasjonens bestemmelser ble sist revidert i 2000 (1). I tillegg til viktige paragrafer om vern av individet, omtales de forpliktelser forskere og medisinske redaktører har for å sikre...
Eivind Meland, Anders Bærheim
30.04.2002
Linda Gask og David Goldberg utviklet på slutten av 1980-tallet reattribusjonsmodellen til bruk ved funksjonelle lidelser og somatisering (1). Modellen er videreutviklet i Århus i et samarbeid mellom...
Knut Arne Holtedahl, Eivind Meland, Atle Klovning
30.09.2002
Legemiddelindustriforeningen har invitert Helsedepartementet og Legeforeningen til idédugnad om forholdet mellom leger og farmasøytisk industri. I administrerende direktør Helge Lunds invitasjon...
Hans-Johan Breidablik, Eivind Meland
30.01.2001
Ungdommen er den tiden du velger masken du skal bære resten av livet Aksel Sandemose (1) Helse og sykdom kan ikke bare knyttes til individuelle faktorer. Kvaliteter ved det omgivende sosiale system...
Eivind Meland, Peter Wapler
30.06.2001
I Tidsskriftet nr. 6/2001 hadde Knud Landmark en oversiktsartikkel hvor han pekte på den grundige dokumentasjon på tradisjonelle blodtrykksmidler og disse midlers gunstige bivirkningsprofil (1). I en...
Knut Arne Holtedahl, Eivind Meland, Atle Klovning
30.06.2001
Vi takker for innlegg fra FoU-utvalget i Legemiddelindustriforeningen ved Dag Solbu og Atle Skattebøl. Det er fint at de signaliserer vilje til å lytte til Allmennmedisinsk forskningsutvalgs råd. Vi...