Fra sentralstyret
NO IMAGE
23.10.2008
Allergimedisiner i butikken Statens legemiddelverk har foreslått å endre utvalget av legemidler som omsettes under ordningen med salg av legemidler utenom apotek. Forslaget innebærer at også...
NO IMAGE
25.09.2008
Legeforeningen støtter myndighetenes forslag om å bedre rettsstillingen til barn av pasienter med alvorlige sykdommer eller skader, men understreker at dette må gjøres på en annen måte enn foreslått...
NO IMAGE
25.09.2008
Utkastet til nasjonal veileder for prosess knyttet til begrensning av livsforlengende behandling oppfyller formålet om å bidra til at beslutninger tas på et godt faglig grunnlag. Det mener...
NO IMAGE
25.09.2008
Legeforeningen ser behovet for bedre kartlegging av årsaker til plutselig og uforklarlig barnedød, men er kritisk til myndighetenes forslag. Helse- og omsorgsdepartementets forslag, som innebærer...
NO IMAGE
25.09.2008
Ny læringsplattform – nettbasert læring Sentralstyret har vedtatt å gå til anskaffelse av ny læringsplattform for Legeforeningens nettbaserte opplæringstilbud. Legeforeningen har siden 2000 utviklet...
NO IMAGE
25.09.2008
Fremtidig organisering av nødmeldetjenesten I brev til helseministeren, justisministeren, Stortingets helse- og omsorgskomité, Stortingets justiskomité og partienes gruppeledere på Stortinget har...
NO IMAGE
14.08.2008
Vil slå sammen kvalitetssikringsfondene Sentralstyret har gitt tilslutning til at kvalitetssikringsfond I og II slås sammen til ett fond med betegnelsen Den norske legeforenings fond for...
NO IMAGE
14.08.2008
Praksisveileder for poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og unge dekker de temaer og problemstillinger som er aktuelle for tjenesten, mener Legeforeningen. Henvisningsskjemaer som finnes på...
NO IMAGE
14.08.2008
Et eventuelt lønnsløft i offentlig sektor må målrettes gjennom lokale kollektive forhandlinger, mener Legeforeningen, som også ser positivt på at en tredel av foreldrepermisjonen forbeholdes far...
NO IMAGE
13.03.2008
Legeforeningen har engasjert seg i utarbeidingen av en ny forskrift mot ruspåvirket kjøring. Stortinget har vedtatt å endre straffelovens paragraf 53. Det innebærer at promilleprogrammet utvides til...