Fra redaktøren
16.03.2020
The health authorities should provide information on the new corona virus without causing unnecessary anxiety. But is it possible? Photo: Einar Nilsen In early January 2015, the Coming Attractions...
06.03.2020
Helsemyndighetene skal informere om det nye koronaviruset uten å skape unødig engstelse. Men er det mulig? Foto: Einar Nilsen I begynnelsen av januar 2015 stengte butikken Coming Attractions Bridal...
24.02.2020
New and effective drugs to treat psoriasis have changed the preconditions for sending patients to undergo climate therapy on Gran Canaria. Photo: Einar Nilsen Psoriasis is a chronic, fluctuating skin...
17.02.2020
Nye og effektive legemidler mot psoriasis har endret forutsetningene for behandlingsreiser til Gran Canaria. Foto: Einar Nilsen Psoriasis er en kronisk, fluktuerende hudsykdom kjennetegnet av rødt,...
03.02.2020
There are many who think that it’s a good idea to pay an unknown doctor three times the amount that a contract GP would charge for the same thing. How did we get there? Photo: Sturlason One of...
31.01.2020
Mange synes det er en god idé å betale en ukjent lege tre ganger prisen for en oppgave fastlegen egentlig kan løse. Hvordan kom vi dit? Foto: Sturlason En av landets største aviser lover abonnentene...
07.01.2020
Genetic self-tests can provide information about kinship, genetic traits and the risk of future illness. The Norwegian Government is not protecting the rights of children to decline such knowledge...
02.01.2020
Genetiske selvtester kan gi informasjon om slektskap, egenskaper og risiko for fremtidig sykdom. Regjeringen vil ikke beskytte barns rett til å velge bort denne kunnskapen. Foto: Einar Nilsen Januar...
09.12.2019
Medical error is rarely caused by individual carelessness. Punishing health workers will do more harm than good. To minimise the risk we should build a culture for learning, not for punishment. Photo...
09.12.2019
Medisinske feil er sjelden forårsaket av individuell skjødesløshet. Å straffe helsepersonell vil gjøre mer skade enn gagn. Skal vi minimere risikoen, bør vi bygge en kultur for læring, ikke for...