Fra redaktøren
NO IMAGE
28.06.2021
The number of clinical trials conducted in Norway is set to double by 2025. This matters little unless the results are reported. Photo: Einar Nilsen Clinical research helps provide better and safer...
28.06.2021
Antall kliniske studier i Norge skal dobles frem mot 2025. Det hjelper lite dersom resultatene ikke rapporteres. Foto: Einar Nilsen Klinisk forskning bidrar til bedre og tryggere behandling, gir...
NO IMAGE
07.06.2021
It’s time to change the role of abortion boards. However, my search for systematic knowledge that could inform me about a difficult topic threw up very little. Photo: Einar Nilsen The current...
07.06.2021
Tiden er inne til å endre abortnemndenes rolle. Men i min søken etter systematisk kunnskap som kunne informere meg om et vanskelig spørsmål, fant jeg veldig lite. Foto: Einar Nilsen Dagens abortlov...
NO IMAGE
19.05.2021
As nightlife opens up in Europe and the United States, the flames of funeral pyres light up the sky over India’s teeming cities. Photo: Einar Nilsen The country was gripped by a dawning...
10.05.2021
Mens nattelivet åpner i Europa og USA, lyser flammene fra likbål opp himmelen over Indias millionbyer. Foto: Einar Nilsen En gryende optimisme preget landet. Flokkimmunitet var oppn...
NO IMAGE
27.04.2021
Doctors should write and speak in a way that makes them understood. Finding good translations of English medical terms is easier than many people think. Photo: Sturlason We use language to think and...
21.04.2021
Leger må skrive og snakke slik at de blir forstått. Å finne gode oversettelser av engelske faguttrykk er lettere enn det mange tror. Foto: Sturlason Vi bruker språk for å tenke og for å registrere...
NO IMAGE
13.04.2021
According to the prime minister, we cannot afford to expand intensive care capacity without taking resources from other patient groups. The strange thing is that in other respects, money seems to be...
07.04.2021
Ifølge statsministeren har vi ikke råd til å utbedre intensivkapasiteten uten å ta fra andre pasientgrupper. Det underlige er at pengene ellers synes å sitte ganske løst. Foto: Sturlason «Dette er en...