Annonse
Annonse
Fra redaktøren
12.02.2019
Data protection is just one of the many statutory obligations within the public health service. When data protection takes precedence over the patient’s best interests, things are moving in the...
11.02.2019
Personvern er bare ett av mange lovpålagte hensyn i helsevesenet. Når personvern får forrang foran pasientens beste, er vi på ville veier. Ansvaret ligger hos staten som sykehuseier. Foto: Einar...
28.01.2019
The possibility to calculate the likelihood of illness is only a few keystrokes away. Photo: Einar Nilsen Life is fraught with uncertainty, and uncertainty can be hard to live with. For this reason,...
28.01.2019
Muligheten til å beregne din sannsynlighet for å bli syk ligger bare noen tastetrykk unna. Foto: Einar Nilsen Livet er et usikkert prosjekt, og usikkerhet kan være vanskelig...
14.01.2019
A new study, published just in time for the New Year’s resolutions, shows that the antihypertensive effect of exercise may be equal to that of drugs. Photo: Einar Nilsen The advertising...
14.01.2019
En ny studie, publisert akkurat i tide til nyttårsforsettene, viser at trening kan ha like god blodtrykkssenkende effekt som medikamenter. Foto: Einar Nilsen Januar måneds...
11.12.2018
The objective of Plan S is to provide immediate open access to all publicly funded research. Traditional publishing houses and many researchers feel threatened. These changes will come, however...
10.12.2018
Plan S har som mål å gi umiddelbar åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning. Tradisjonelle forlagshus og mange forskere føler seg truet. Men endringene vil komme...
26.11.2018
Biologically speaking, we all fall somewhere along a spectrum of sexes, of which male and female represent the extreme ends. Authoritarian heads of government repudiate biological science in order to...
22.11.2018
Biologisk sett befinner vi oss alle på et spekter av kjønn, der mann og kvinne er ytterpunktene. Autoritære statsledere fornekter biologisk kunnskap for å tekkes religiøse og konservative velgere...