Fra redaktøren
NO IMAGE
11.01.2021
Many thousands of volunteers are participating in clinical studies of vaccines against COVID-19. What happens to those of them who were not vaccinated when the vaccine is rolled out to the rest of...
NO IMAGE
11.01.2021
Mange tusen frivillige deltar i kliniske studier av vaksiner mot covid-19. Hva skjer med de uvaksinerte av dem når vaksinene tas i bruk i resten av befolkningen? Foto: Einar Nilsen I løpet av de...
NO IMAGE
14.12.2020
Trust based on openness has been crucial in tackling the coronavirus pandemic so far. The first vaccines will be approved soon. This has put openness and trust to a new test. Photo: Einar Nilsen If...
14.12.2020
Tillit bygget på åpenhet har vært viktig i håndteringen av koronapandemien så langt. De første vaksinene blir snart godkjent. Da settes åpenheten og tilliten på ny prøve. Foto: Einar Nilsen Hvis noen...
NO IMAGE
23.11.2020
There will be no gala banquet to celebrate the 2020 Nobel Peace Prize in December. It will not be the most important meal that some people will have to skip this year. Photo: Einar Nilsen At our end...
23.11.2020
Det blir ingen gallamiddag når fredsprisen for 2020 skal feires i desember. Det er ikke det viktigste måltidet noen må hoppe over i år. Foto: Einar Nilsen I vår ende av verdens spisebord strever vi...
NO IMAGE
03.11.2020
Navigating uncharted dangerous waters calls for prudence and level-headedness, not poorly judged sudden turns. This applies to the coronavirus pandemic as well. Photo: Einar Nilsen There is a great...
30.10.2020
Å manøvrere i ukjent og farlig farvann krever klokskap og sindighet, ikke dårlig begrunnede bråsvinger. Det gjelder koronapandemien også. Foto: Einar Nilsen Det er så mye vi ikke vet: Når kommer de...
NO IMAGE
26.10.2020
The National Health Service in the UK has adopted the world’s first national plan for a climate-neutral healthcare sector. Who can launch a similar commitment in Norway? Photo: Einar Nilsen...
26.10.2020
Det britiske National Health Service har vedtatt verdens første nasjonale plan for et klimanøytralt helsevesen. Hvem kan ta et lignende forpliktende initiativ i Norge? Foto: Einar Nilsen...