Fra redaktøren
NO IMAGE
24.06.2020
The coronavirus pandemic is now affecting the poor regions of the world. This threatens the progress of global health. Photo: Einar Nilsen The state of global health has never been better than at the...
23.06.2020
Koronapandemien rammer nå de fattige delene av verden. Det truer fremgangen i global helse. Foto: Einar Nilsen Den globale helsetilstanden har aldri vært bedre enn ved inngangen til tiåret 2020–29...
NO IMAGE
15.06.2020
People who have been infected with COVID-19 avoid quarantine after exposure to infection or a stay abroad. The regulation is a sensible one, but it should not be a first step towards discrimination...
15.06.2020
Personer som har vært smittet med covid-19, slipper karantene etter smitteeksponering eller utenlandsopphold. Det er en fornuftig forskrift, men den bør ikke bli et første skritt mot diskriminering...
NO IMAGE
25.05.2020
The purpose of the standardised treatment packages in mental health care is to save time and provide help to more patients. But do they lead to better help? Photo: Private Expectations, glossy paper...
19.05.2020
Med pakkeforløpene i psykisk helsevern ønsker man å spare tid og hjelpe flere. Men fører det til bedre hjelp? Foto: privat Forventning, glanset papir og skinnende sløyfebånd. Helsedirektoratets pakke...
NO IMAGE
04.05.2020
Healthcare personnel are working where the risk of infection is greatest. They must be adequately protected. Photo: Einar Nilsen Clinical work has always been fraught with risk: Each day, decisions...
04.05.2020
Helsearbeidere er på jobb der hvor smitterisikoen er høyest. De må beskyttes godt nok. Foto: Einar Nilsen Klinisk arbeid har alltid vært risikofylt: Hver dag handler om å ta beslutninger på usikkert...
NO IMAGE
20.04.2020
Doctors often need to make decisions in situations of uncertainty. This is not the same as guessing. Photo: Einar Nilsen The TV programme Hva feiler det deg? [What’s wrong with you?] on NRK1 is...
NO IMAGE
20.04.2020
Leger må ofte ta beslutninger på usikkert grunnlag. Det er ikke det samme som å gjette. Foto: Einar Nilsen Tv-programmet Hva feiler det deg? på NRK1 er en medisinsk kunnskapslek der det gjelder å...