Fra redaktøren
17.02.2020
Nye og effektive legemidler mot psoriasis har endret forutsetningene for behandlingsreiser til Gran Canaria. Foto: Einar Nilsen Psoriasis er en kronisk, fluktuerende hudsykdom kjennetegnet av rødt,...
03.02.2020
There are many who think that it’s a good idea to pay an unknown doctor three times the amount that a contract GP would charge for the same thing. How did we get there? Photo: Sturlason One of...
31.01.2020
Mange synes det er en god idé å betale en ukjent lege tre ganger prisen for en oppgave fastlegen egentlig kan løse. Hvordan kom vi dit? Foto: Sturlason En av landets største aviser lover abonnentene...
07.01.2020
Genetic self-tests can provide information about kinship, genetic traits and the risk of future illness. The Norwegian Government is not protecting the rights of children to decline such knowledge...
02.01.2020
Genetiske selvtester kan gi informasjon om slektskap, egenskaper og risiko for fremtidig sykdom. Regjeringen vil ikke beskytte barns rett til å velge bort denne kunnskapen. Foto: Einar Nilsen Januar...
09.12.2019
Medical error is rarely caused by individual carelessness. Punishing health workers will do more harm than good. To minimise the risk we should build a culture for learning, not for punishment. Photo...
09.12.2019
Medisinske feil er sjelden forårsaket av individuell skjødesløshet. Å straffe helsepersonell vil gjøre mer skade enn gagn. Skal vi minimere risikoen, bør vi bygge en kultur for læring, ikke for...
18.11.2019
For nearly 20 years, Norwegian health budgets have sponsored undocumented and dubious treatment of children with severe brain injury. There are few indications that this practice will cease. Photo:...
18.11.2019
I snart 20 år har norske offentlige helsekroner sponset udokumentert og tvilsom behandling av barn med alvorlige hjerneskader. Lite tyder på at praksisen skal opphøre. Foto: Einar Nilsen Et...
04.11.2019
When new study places are established, the interests of society, students and patients need to be taken into account. But what is the most important concern? Photo: Øystein Horgmo To cover the...