Debatt
06.07.2020
Skal åndedrettsvern fungere, kreves både tilpasset utstyr og korrekt bruk. For å sikre beskyttelse av helsearbeidere må testing av åndedrettsvern bli en del av helsetjenestens forebyggende arbeid...
29.06.2020
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur. En ny EU-forordning truer nå...
NO IMAGE
24.06.2020
Intensification of antithrombotic therapy can reduce morbidity and mortality in patients with established atherosclerosis. The treatment strategy ought to be incorporated into Norwegian guidelines...
24.06.2020
Intensivering av antitrombotisk behandling kan redusere morbiditet og mortalitet hos pasienter med etablert aterosklerotisk sykdom. Behandlingsstrategien bør inkorporeres i norske retningslinjer...
24.06.2020
Stoffer som virker som hormonhermere, finnes både i vårt økosystem og i vår egen organisme. De har svært uheldige virkninger. Miljøgifter er en samlebetegnelse på mange ulike stoffer som finnes i...
24.06.2020
Nypubliserte kliniske råd om nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler kan bidra med god kunnskap for bedre praksis i et evidenssvakt felt. Norsk psykiatrisk forening tok i 2018...
NO IMAGE
23.06.2020
Neurological symptoms may be the first to present in cases of COVID-19, but they more commonly emerge later in the disease course and in severe infections. More and more cases are being reported of...
19.06.2020
Hvilke tiltak kan vi gjøre for å ivareta smittevernhensyn og unngå kollaps av sykehusenes akuttmottak ved en pandemi? Akershus universitetssykehus (Ahus) har landets største akuttmottak med ca. 46...
NO IMAGE
17.06.2020
Most ear, nose and throat procedures cause aerosolisation of the SARS -CoV-2 virus. Otorhinolaryngologists need thorough knowledge of procedures that pose a risk, and of self-protection during the...
15.06.2020
Det er fremdeles uklart hvilket blodtrykk som er optimalt ved mekanisk trombektomi og akutt hjerneinfarkt. Blodtrykk er en viktig prognostisk faktor for pasienter med akutt hjerneinfarkt. Både høye...