Depresjon og terapisvikt

Et legemiddel fra gruppen antidepressiver forskrives til en stor del av disse pasientene. For under 50 % av disse ser man en tilfredsstillende effekt. Løsningen kan da være kombinasjonsbehandling; forskriving av andre legemidler fra samme gruppe.

- Studier støttet av legemiddelindustrien fokuserer som oftest på de positive resultatene, sier Gudrun Høiseth ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus til Tidsskriftets podkast.

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media