Korleis møter allmennlegane pasientanes livsproblem?

Artikkelen byggjer på semistrukturerte djupintervju via e-post med seks allmennlegar. Intervjua blei analysert med samtaleanalytiske metodar med kartlegging av kva rolle legane meinte dei hadde, om dei oppfatta seg sjølve som terapeutar og korleis dei opplevde den personlege belastninga det er å jobbe innan allmennmedisinen.

Les heile artikkelen:
Korleis møter allmennlegane pasientanes livsproblem?

Print
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media