Debatt
27.05.2019
Helseministeren har bedt norske ortopeder vurdere å slutte med enkelte inngrep. Vi mener vi først trenger en felles strategi for hvordan praksis skal vurderes. Det er en offentlig diskusjon rundt...
27.05.2019
The merging of fourteen different installations will improve the flow and quality of laboratory services. Every year, the hospital laboratories in Central Norway Health Authority process nearly 20...
27.05.2019
Sammensmeltingen av 14 ulike installasjoner vil bedre flyten og kvaliteten på laboratorietjenestene. Hvert år utføres nesten 20 millioner laboratorieanalyser ved sykehuslaboratoriene i Helse Midt-...
27.05.2019
Ti år etter svineinfluensautbruddet er det fremdeles uklart om vedtaket om massevaksinasjon ble fattet på et rasjonelt og uhildet grunnlag. I 2019 er det 100 år siden spanskesyken herjet som verst og...
20.05.2019
Transparency about priority setting is crucial for ensuring trust in the decisions that are made. The combination of sky-high prices of many new drugs and confidential drug prices erodes trust. The...
13.05.2019
Åpenhet rundt prioriteringer er avgjørende for tillit til de beslutningene som blir fattet. Skyhøy pris på mange nye legemidler sammen med konfidensielle legemiddelpriser gjør at tilliten svekkes...
06.05.2019
Kritikere av dagens diagnostikk av «filleristing» av spedbarn uttaler seg på sviktende grunnlag om komplekse vurderinger som ligger utenfor deres eget fagfelt. I Tidsskriftet går det en debatt om «...
06.05.2019
The Norwegian Directorate of Health’s decision that benzodiazepines cannot be used in emergency psychiatric treatment without the patient’s consent reduces the quality of treatment for...
06.05.2019
Helsedirektoratets vedtak om at benzodiazepiner ikke kan brukes i akuttpsykiatrisk behandling uten pasientens samtykke, fører til dårligere behandling for pasientene. I et brev til...
03.05.2019
Knut Wester ber om at Norsk barnelegeforening må legge fram dokumentasjon for at triaden subduralt blod, retinablødninger og hjerneskade er « ensbetydende med filleristing». Dette er en fordreining...