Artikkel
10.12.1999
Sammendrag På grunn av arveegenskaper fra far kan fosteret betraktes som et allograft i mors organisme. I artikkelen gis en oversikt over svangerskapsrelaterte immunologiske mekanismer, basert på...
10.12.1999
Sammendrag Den franske filosofen Michel Foucaults bok om galskapens historie fra 1961 har hatt meget stor innflytelse på oppfatningene om psykiatriens historie utenfor det psykiatriske fagmiljøet,...
10.12.1999
Sammendrag Alle laboratorieresultater er beheftet med en viss usikkerhet. Pasientforberedelse, prøvetaking og håndtering av prøven, analytisk variasjon og systematisk avvik vil påvirke...
10.12.1999
Sammendrag De siste hundre år før tusenårsskiftet har brakt med seg omfattende sosiale endringer som har hatt stor betydning for kvinnehelsen. Mange av fremskrittene har vært knyttet til kvinners...
10.12.1999
Sammendrag 1000 år tilbake i tid er et voldsomt sprang, ikke minst i medisinsk sammenheng. De mer enn 30 generasjonene som har levd innenfor dette tidsintervallet har vært vesensforskjellige, og...
10.12.1999
Sammendrag Helse har fungert som en premiss for byformingen i Norge fra forrige århundre og frem til i dag. Legene var i det forrige og begynnelsen av dette århundret aktive i debatten rundt...
10.12.1999
Sammendrag Hvis man ser folkehelsens, medisinens og helsevesenets historie gjennom de siste tusen år i et demografisk perspektiv, fremgår det at grunnlaget for medisinens virkeområde har forandret...
10.12.1999
Sammendrag Forhold som gjelder arbeid og helse har endret seg betydelig de siste hundre år, både hva gjelder arbeidsmiljø, arbeidervern, lovgivning, statistikk om arbeidsrelatert sykdom og skader,...
10.12.1999
Sammendrag Befolkningens helseoppfatninger formes av et stort antall demografiske, sosiale og individuelle faktorer. Forskningen på området har i hovedsak hatt et sosialpsykologisk og sosiologisk...
10.12.1999
Sammendrag Helseskadelige faktorer i det ytre miljø har de siste tiår endret seg mye, ofte i gunstig retning. Vannverk som forsyner vann til mer enn 800000 nordmenn er blitt utbedret i løpet av den...