Tittel

En artikkel i Tidsskriftet bør ha en god tittel.  Tittelen skal være dekkende for innholdet, skape interesse blant potensielle lesere og sørge for at artikkelen blir identifisert ved fremtidige nettsøk.

Det finnes ingen definisjon av en god tittel. Det er blitt sagt at en god tittel er det redaktøren av det aktuelle tidsskriftet mener er en god tittel. Det er altså delte meninger og ulike praksis for hvordan titler skal være. Her er noen råd for deg som vil sende inn et manuskript til Tidsskriftet:

Tittelen må være tilpasset artikkelsjanger

For originalartikler og oversiktsartikler anbefaler vi deskriptive titler: f.eks. slik:

Legemiddel A versus legemiddel B i behandlingen sykdom C

Kirurgisk behandling av sykdom A ved et lokalsykehus

Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak

Dersom det er ønskelig, kan man føye til studiedesign på slutten av tittelen (etter en tankestrek), men dette er ikke et krav.

Tittelen kan også formes som et spørsmål:

Er legemiddel A bedre enn legemiddel B i behandlingen av sykdom C?

Tidsskriftet bruker ikke konklusive titler, dvs. titler som angir studiens konklusjon eller implikasjoner, altså ikke slik:

Legemiddel A er bedre enn legemiddel B i behandlingen av sykdom C.   

Er dagens organisering av hjerneslagbehandling god nok?

Ikke gjør tittelen altfor lang eller altfor presis – presiseringer kan gjerne flyttes til sammendraget. De viktigste ordene bør stå først eller så tidlig som mulig i tittelen. Tidsskriftet bruker ikke undertitler. Unngå fengende, slagord-liknende utsagn og moteord.

Kasuistikker

Tittelen i artikler til spalten Kort kasuistikk skal være diagnosen for den aktuelle pasienten, f.eks. slik:

Lilla urinpose-syndrom

Stikkskade ved vaksinering av laks

Tittelen i artikler til spalten Noe å lære av skal ikke røper den endelige diagnosen, men angi pasientens alder, kjønn og symptomer/tegn ved første legekontakt eller tidlig i sykdomsforløpet, f.eks. slik:

En kvinne i 40-årene med økende svimmelhet og kognitiv svikt

En gutt i tenårene med utslett, feber og oppkast

En mann i 60-årene med smerte, parese og atrofi i armen

Tittelen i artikler til spalten Medisinen i bilder skal være relatert til bildet og ikke til diagnosen, og gjerne være litt «tabloid», f.eks. slik:

Propp i luftveiene

Forkalkning i kjeveligament

Tittelen for nyhetsnotiser i spalten Fra andre tidsskrifter kan gjerne være journalistisk preget, dvs. angi eller antyde konklusjon, og ha et lavere presisjonsnivå enn originalartikler.

Meningsartikler

Lederartikler, debattartikler, kronikker og essays skal tradisjonelt ha en mye kortere tittel enn vitenskapelige artikler og legge mer vekt på å være interessevekkende. Tittelen kan gjerne være slagordpreget, kryptisk og/eller komprimere budskapet i noen få ord; presisering og nyansering kan gjøres i ingressen. Her er noen eksempler:

Lederartikler:

Rot i medisinskapet

Når barn ikke skal bli gamle

Biotilsvarende legemidler – like gode, mye billigere

Abort er en medisinsk nødvendighet

Debattartikler:

Snille bakterier finnes ikke

Gode grunner for konfidensielle legemiddelpriser

Spiral er ikke et abortmiddel

Kronikker og essays:

Vil radiologer bli erstattet av kunstig intelligens?

Når medisinen går i ondskapens tjeneste

Den terapeutiske alliansen

Legg mye arbeid i tittelen

For råd om hvordan man kan skrive en god tittel til vitenskapelige originalartikler, se denne lederartikkelen i Tidsskriftet nr. 2/2013:

https://tidsskriftet.no/2013/01/fra-redaktoren/dette-er-en-god-tittel

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media