Tidsskriftet i Legeforeningens lover

Om Tidsskrift for Den norske legeforeningen i 

Kapittel 5 – Tidsskrift for Den norske legeforening

§5-1 Tidsskrift for den norske legeforening – organisatoriske forhold
(1) Legeforeningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad og medisinskvitenskapelig tidsskrift. Kortformen Tidsskriftet kan benyttes.

(2) Tidsskriftets redaksjon er en avdeling i Legeforeningens sekretariat. Det formelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte tilligger generalsekretæren, jf. § 4-1. Unntak herfra følger av § 5-3.

§5-2 Tidsskriftets formål
Tidsskriftet skal bidra til å fremme Legeforeningens formål fastsatt i § 1-2. Dette innebærer blant annet:

1. å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse av legen som allmenn kliniker.
2. å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling.
3. å bidra til holdningsdanning hos legene.
4. å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon.
5. å fremme den helsepolitiske debatt.

§5-3 Tidsskriftets sjefredaktør
(1) Tidsskriftets sjefredaktør skal være lege. Ansettelses- og oppsigelsesadgang tilligger sentralstyret etter innstilling fra Tidsskriftrådet.

(2) Sjefredaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til Redaktørplakaten, Vancouver-erklæringen og Vær varsom-plakaten.

(3) Sjefredaktøren har det reelle arbeidsgiveransvaret for Tidsskriftets ansatte, herunder ansettelser. Sjefredaktøren har videre ansvaret for ressursbruk innenfor fastsatt budsjett, og i henhold til retningslinjer fastsatt for sekretariatet.

(4) Sjefredaktøren rapporterer til generalsekretær i økonomiske og administrative forhold.

(5) Sjefredaktøren kan ikke overprøves i redaksjonelle forhold.

(6) Sjefredaktøren har møte- og talerett på sentralstyrets møter i saker som gjelder Tidsskriftet.

§5-4 Redaksjonskomiteen
(1) Sjefredaktøren oppnevner en redaksjonskomité på inntil 8 medlemmer. Ved sammensetningen bør det tilstrebes geografisk spredning, faglig bredde og kjønnsmessig balanse.

(2) Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for sjefredaktøren i strategiske og driftsmessige forhold.

(3) Redaksjonskomiteen oppnevnes for 4 år av gangen, likevel slik at halvparten bør oppnevnes i hver funksjonsperiode for å sikre kontinuitet. Redaksjonskomiteens medlemmer kan oppnevnes på ny én gang. Trer et medlem ut av redaksjonskomiteen i perioden, oppnevnes et nytt for gjenværende del av perioden.

§5-5 Tidsskriftrådet
(1) Tidsskriftrådets sammensetning bestemmes av landsstyret.

(2) Tidsskriftrådet har følgende oppgaver:

1. Avgi innstilling til sentralstyret ved ansettelse av sjefredaktør.
2. Foreta en årlig evaluering av sjefredaktøren basert på forhåndsavtalte kriterier. Evalueringen oversendes sentralstyret og sjefredaktør.
3. Mekle ved uenighet mellom sjefredaktør og eier/utgiver og avgi innstilling til sentralstyret ved spørsmål om oppsigelse av sjefredaktør.

§5-6 Instruks
Landsstyret fastsetter for øvrig instruks vedrørende forholdet mellom Tidsskriftet og Legeforeningen som eier, herunder utdypning av bestemmelsene ovenfor.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media