Originalartikkel

Artikler basert på egne innsamlede og bearbeidede data.

Materialet må ikke være publisert i annen form tidligere.

Slik bygger du opp manuskriptet

Artikkelen innledes med et strukturert sammendrag på 200 ord , som inneholder følgende deler:

  • Bakgrunn
  • Materiale og metode
  • Resultater
  • Fortolkning  

Løpende tekst skal inneholde fire hovedavsnitt: Innledning, Materiale og metode, Resultater og Diskusjon. I innledningen beskriver du kort bakgrunnen for undersøkelsen, formål og problemstillinger. I Materiale og metode skal du beskrive undersøkelsespopulasjon og metode, og det må alltid gjøres rede for etiske og personvernmessige tillatelser. Bruk gjerne litteraturhenvisninger til metoder som er benyttet.

Under Resultater presenterer du egne iakttakelser i logisk rekkefølge, uten at du diskuterer funnene. Artikkelen avsluttes med Diskusjon, der du drøfter betydningen av egne observasjoner og forsøker å plassere dem i sammenheng med tidligere viten. Det kan være nyttig å starte diskusjonen med en helt kort oppsummering av hovedfunnene i noen få setninger. Deretter kommer gjerne en drøfting av resultatene opp mot tidligere funn, fulgt av en diskusjon av undersøkelsens styrker og begrensninger. Diskusjonen bør munne ut i en kort konklusjon som knyttes til formålet med undersøkelsen. Unngå konklusjoner som ikke fullt ut underbygges av de funnene som er gjort.

Artikkelens hovedbudskap oppsummeres i to-fire korte setninger. Hvert punkt skal bestå av kun én setning og skal gi leseren anledning til raskt å gjøre seg kjent med studiens hovedfunn og konklusjoner. Tall egner seg ikke i så godt i hovedbudskapet. Unngå å bruke identiske setninger i hovedbudskap og sammendrag.

Totalt kan teksten bestå av inntil 3 000 ord fra og med tittel til og med siste referanse.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller
  • redigering og klargjøring av video og bilder
  • språklig bearbeiding
  • formatering av referansene
  • oversettelse til engelsk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media