Annonse
Annonse

Forfatterveiledning:

Illustrasjoner, tabeller og figurer

Vi oppmuntrer til bruk av figurer, tabeller og rammer. Dette fordi slike elementer letter formidlingen av artikkelens innhold.

Gode illustrasjoner øker lesbarheten og kan erstatte mye tekst. Formen kan være tradisjonelle figurer, tabeller, tekstrammer, fotografier og tegninger, samt levende bilder (video) og lyd som illustrasjoner i nettversjonen.

Opphavsrett

Dersom du ikke har laget materialet selv, må tillatelse til bruk innhentes fra rettighetshaver.

Dette gjelder figurer/illustrasjoner, fotografier, tabeller og lydfiler/videoer. Tillatelsen må omfatte bruk i alle Tidsskriftets kanaler (digitalt og på papir) og ev. modifisering og oversettelse. Kopi av tillatelsen lastes opp sammen med manuskriptet ved innsending. Korrekt kreditering skrives inn i figur- eller bildeteksten. Ved bruk av fotografier må fotografens navn eller institusjon oppgis.

Rettighetshaver(e) for tidligere publiserte figurer/tabeller kan være det aktuelle tidsskriftet, forlaget eller forfatterne selv. Når det gjelder bilder eller illustrasjoner, er det gjerne illustratøren/fotografen som har rettighetene.

Tips til utforming av tabeller

1. Bestem deg for hva du ønsker å vise. Av og til kan det være hensiktsmessig å presentere bakgrunnsdata, f.eks. slik at resultatene kan etterprøves av andre. Denne typen tabeller vil oftest bli publisert i Tidsskriftets nettversjon. Vanligvis er det imidlertid ønskelig å trekke frem sentrale resultater i tabellform, f.eks. vise forskjeller mellom grupper. I slike tabeller er det vesentlig å ta bort all overflødig informasjon, slik at budskapet blir lett tilgjengelig for leseren.

Eksempel: Du ønsker å vise hvordan nedre urinveisinfeksjoner diagnostisert i din fastlegepraksis fordelte seg etter kjønn for aldersgruppen 26-30 år for hvert av de siste fire årene.

   
   

2. Vurder rekkefølgen dataene kommer i. Ofte vil det være hensiktsmessig å ordne tallene etter størrelse. Det gjør det lettere for leseren å se ev. mønstre og unntak i dataene.

Eksempel: l: Du ønsker å vise antall innleggelser pga. mistanke om hjerteinfarkt ved fire sykehus (A-D) i 2010.

   
   

3. En tabell bør inneholde en rad eller kolonne som oppsummerer innholdet. Dette kan være gjennomsnitt med standardavvik eller median med spredning/interkvartilbredde for kontinuerlige data, og totalt antall eller prosentandel for kategoriske data. Ofte vil det være mest hensiktsmessig å velge ut ett av disse summasjonsmålene.

4. Tall som skal sammenlignes bør stå nærme hverandre

  • Bytt om på kolonner og rader for å få til dette.
  • Hvis mulig, plasser tall som skal sammenliknes under hverandre i kolonner (tall står tettere i kolonner enn i rader).

Eksempel:

   
   

5. Vurder hvilket presisjonsnivå (antall desimaler) som er nødvendig og hvilket presisjonsnivå datamaterialet gir grunnlag for.

6. Tabeller skal kunne leses uavhengig av brødteksten. Tabellteksten må utformes med dette for øye. Forkortelser må av samme grunn forklares i tabellteksten selv om de er forklart i brødteksten. Husk å ta med hva, hvor, når og enhet.

Tips til utforming av figurer

1. Bestem deg for hva du ønsker å vise. En figur bør være enkel å forstå for leseren. Figuren skal ikke være en gåte.

2. Vurder rekkefølgen dataene kommer i. Ofte vil det være hensiktsmessig å ordne kolonner e.l. etter størrelse. Det gjør det lettere for leseren å se ev. mønstre og unntak i dataene.

      Slik       Ikke slik                

3. Figurer skal kunne leses uavhengig av teksten. Figurteksten må lages med dette for øye. Husk å ta med hva, hvor, når og enhet.  Innlevering

Figurer, tabeller, video og lydfiler lastes inn som egne filer i Manuscript Central, eventuelt som vedlegg til egen e-post. For opplasting i Manuscript Central er størrelsesbegrensningen på 60 MB. Har du filer som er større enn dette, ta kontakt med redaksjonen for å avtale leveringsmåte.

Vi hjelper deg med

  • å tegne figurer, i form av søyler og grafer på nytt. Tidsskriftets illustratør tilpasser dem til Tidsskriftets oppsett.
  • å bearbeide skisser. Tidsskriftets illustratør kan utforme trykkeklare figurer ut fra enkle skisser. Forfatter leverer skissen, gjerne håndtegnet, innskannet sammen med manus eller sendt i posten.
  • å redigere videoer og lydfiler.