Arbeidsbeskrivelse for redaksjonskomiteen, Tidsskrift for Den norske legeforening

Arbeidsoppgaver, roller og arbeidsform Nåværende redaksjonskomite (2008) har i samarbeid med Tidsskriftets redaktør besluttet å beskrive sin egen rolle og arbeidsform nærmere. Vi ønsker å tydeliggjøre hva Legeforeningen og dens medlemmer kan forvente av redaksjonskomiteen. Vi legger til grunn erfaringer fra komiteens arbeidsform gjennom de siste årene, diskusjoner om ønsket rolle og oppgaver for fremtiden og elementer fra de få tidskrift som har publisert tanker om hva slags rolle redaksjonskomiteer bør ha. 1,2 Dokumentet vil bli gjenstand for fortløpende diskusjon og endringer.

Legeforeningens lover Redaksjonskomiteen er et konsultativt organ for redaktøren/redaksjonen og arbeider først og fremst i henhold til sedvane. Det eneste skriftlige mandat som foreligger, finnes i Legeforeningens lover § 4-2, som lyder slik:
§ 4-2 Tidsskrift for Den norske legeforening (1) Foreningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening som medlemsblad. Tidsskriftet er en integrert del av foreningens virksomhet, og redaksjonen er en del av sekretariatet. (2) Tidsskriftet redigeres av en redaktør som skal være lege, og som ansettes av landsstyret. Redaktøren utøver sin myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten. Redaktøren har ved sin side en redaksjonskomite på åtte medlemmer, som oppnevnes av sentralstyret. Seks medlemmer oppnevnes for fire år, likevel slik at tre er på valg i hver sentralstyreperiode. De øvrige to er generalsekretæren og et medlem av sentralstyret. Redaksjonskomiteens medlemmer kan oppnevnes på ny. Trer et medlem ut i perioden, oppnevnes et nytt medlem for gjenværende del av perioden. (3) Redaktøren har adgang til å delta i sentralstyrets møter.

Tidsskriftets målsetting er:
- å være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som allmenn kliniker
- å stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling
- å bidra til holdningsdanning hos legene ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon
- å fremme helsepolitisk debatt
- å være et medlemsblad for Den norske legeforening

Redaksjonskomiteens formål Redaksjonskomiteen skal bistå Tidsskriftets redaktør ved å gi råd om strategiske og driftsmessige valg. Dette innebærer også vurdering av Tidsskriftets retning og profil i forhold til de overordnede målsetninger.

Redaksjonskomiteens sammensetning Redaktør eller redaksjonskomite kan foreslå nye medlemmer for sentralstyret. Vanligvis rekrutteres redaksjonskomiteens medlemmer fra Tidsskriftets faglige medarbeidere. Det er ønskelig at redaksjonskomiteens medlemmer reflekterer variasjon i Legeforeningens medlemsmasse med hensyn til kjønn, alder, geografisk tilhørighet og at det også er noe spredning med hensyn til fagspesialitet og medisinsk erfaring.

Redaksjonskomiteens arbeidsoppgaver Hvert redaksjonskomitemedlem har ansvar for å delta i debatter om Tidsskriftets politikk og funksjon, både innad mot Tidsskriftet og i legeforeningen, og utad i eget fagmiljø og i åpne offentlige debatter. Medlemmene har også som oppgave å videreformidle relevante eksterne innspill og synspunkter inn til den øvrige redaksjonskomite. Komiteens medlemmer har følgende faste praktiske oppgaver:
- Delta på redaksjonskomiteens møter.
- Bistå de medisinske fagredaktørene i vurdering av lederartikler.
- Selv skrive lederartikler (både på oppfordring fra redaksjonen og på eget initiativ).
- Skape regional møteplass mellom Tidsskriftets redaksjon/redaksjonskomite og faglige medarbeidere ved å være vertskap og tilrettelegge for rullerende, regional møtevirksomhet

Redaksjonskomiteens arbeidsform Komiteen har møter 4-5 ganger i året. Redaktøren møter hver gang. Saksliste til møtene settes opp av komiteens leder i samråd med Tidsskriftets redaksjon. Innspill til saksliste kan komme fra komiteens medlemmer og Tidsskriftets redaktør. Møteinnkalling med saksliste sendes ut til redaksjonskomiteens medlemmer og redaktøren senest to uker før møtet. Representanter fra redaksjonen samt de medisinske redaktører deltar på møtene i den grad dette anses hensiktsmessig (dette avgjøres av redaksjonen/redaktøren). Det skrives referat fra møtene til intern bruk. Komiteens medlemmer bidrar til at prinsipielle saker som diskuteres på møtene og som er av interesse for Legeforeningens medlemmer gjøres kjent. Utenforstående kan kontakte redaksjonskomiteens medlemmer for å be om at saker av prinsipiell interesse blir diskutert i komiteen. Faste tema diskuteres mer utfyllende på følgende møter (prøveordning fra 2008):
- Strategi og justering av kurs for Tidsskriftet (se eget punkt) (årets første møte)
- Manus-behandlingstid og evaluering av siste Tidsskrift-årgang (årets andre møte)
- Tidsskriftets økonomiske situasjon (årets siste møte) Årlig kombineres ett av møtene med besøk ved et av de fire medisinske fakultetene (dette rullerer mellom fakultetene). Til disse møtene inviteres faglige medarbeidere i området samt sentrale personer og informasjonsmedarbeidere ved det medisinske fakultetet, universitetssykehuset og andre aktuelle instanser i regionen (fylkeslegen, kompetansesentra etc). Redaksjonskomiteen får månedlig utdrag av referat fra redaksjonelle møter for å få innblikk i redaksjonelle beslutninger som tas fortløpende og som har konsekvenser av prinsipiell art.

Deltakelse i strategi-vurderinger for Tidsskriftet Redaksjonskomiteen gir råd til redaktøren i både kortsiktige og langsiktige strategiske spørsmål. Tidsskriftet har en definert hovedmålgruppe (leger) og en målsetting nedfelt i Legeforeningens lover. Men både målgruppen, medisinen, samfunnet omkring og ikke minst måten vi utveksler informasjon på (mediene) er i rask endring. I tillegg vil ulike redaktører ha ulike tanker om hvordan Tidsskriftets målsettinger best kan nås. I sin rolle som rådgiver for redaktøren, er det derfor nødvendig at redaksjonskomiteen har god kontakt med og oversikt over målgruppen og kjenner utviklingen innen medisin og helsetjeneste, samt - ikke minst - utviklingen innen medisinskvitenskapelig publisering. Rådgivning på kort sikt vil dreie seg om å påse og diskutere om Tidsskriftet holder seg til den redaksjonelle linje som er valgt. I tillegg skal komiteen delta i diskusjoner om strategiske valg som vil gi langsiktige konsekvenser.

Håndtering av uenighet og konflikt Redaktørplakaten sikrer at eier og redaktør ikke får konflikter av redaksjonell art. Konflikter som oppstår mellom redaktør og legeforeningen som eier, og som ikke er av redaksjonell art, bør legges frem for redaksjonskomiteen av redaktøren for å få råd. Konflikter som oppstår mellom redaktør og redaksjonskomite bør søkes løst mellom disse. Redaksjonskomiteen er oppnevnt av sentralstyret, og har mulighet til å rapportere til dette, dersom det er vesentlige avvik mellom de råd redaksjonskomiteen gir og de veivalg redaktøren gjør. Uenighet mellom forfattere/utenforstående og redaktøren som berører Tidsskriftets redaksjonelle innhold kan legges frem for diskusjon i redaksjonskomiteen.

Hva redaksjonskomiteen IKKE skal gjøre Redaktøren har ansvar og utøver sin myndighet i henhold til Redaktørplakaten, og kan ved utøvelsen av sitt redaksjonelle ansvar ikke overprøves av eier, redaksjonskomite eller utenforstående aktører. Redaksjonskomiteen skal ikke delta i beslutninger om konkrete manus med unntak av helt spesielle situasjoner, der redaktøren velger å be redaksjonskomiteen om råd. Redaksjonskomiteen er ikke et styre og har ikke ansvar for budsjett eller personalhåndtering i Tidsskriftet.

Referanser 1. Hoey J, Todkill AM. Why a journal oversight committee? CMAJ 2003;168:287-8 2. Kuehn BM. CMAJ governance overhauled. Firings, resignations, compromised independence cited. JAMA 2006;296:1337-8
 

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media