Forfatterveiledning:

Aktuelt prosjekt

Her publiseres protokoller til større studier. Forutsetningen er at prosjektet er finansiert, og at det er originalt og relevant nok til å være av interesse for Tidsskriftets lesere. Protokoller kan ikke publiseres etter at forskningsprosjektet er avsluttet. Artiklene skal inneholde en beskrivelse av hypoteser, rasjonale og metode for den planlagte studien, samt kort om hvilke implikasjoner studien kan ha. Manuskriptene gjennomgår redaksjonell vurdering.

Slik bygger du opp manuskriptet:

Artikkelen innledes med en tittel hvor fortrinnsvis studiedesignet inngår, f. eks: ”A versus B i behandlingen av C – en randomisert kontrollert studie”. Deretter kommer et ustrukturert sammendrag på 200 ord. 

Løpende tekst skal inneholde fem hovedavsnitt: Bakgrunn, Rasjonale, Hypoteser, Metoder og Diskusjon.

I Bakgrunn beskriver du kort bakgrunnen for den planlagte studien. I Rasjonale beskriver du formålet med studien og hvorfor studien antas å være et viktig bidrag til fagfeltet. I Hypoteser skriver du om dine forskningsspørsmål og a priori hypoteser som studien ønsker å bekrefte/avkrefte, hvordan disse hypotesene har fremkommet og hvor du setter disse i relasjon til andre viktige hypoteser i relevant litteratur om fagfeltet. I Metodekapitlet gjør du rede for hvilke metoder som er valgt for studien, og hvorfor akkurat denne tilnærmingen anses å være mest hensiktsmessig fremfor alternative tilnærminger. Det skal også gis en redegjørelse for metodenes svakheter. Øvrige beskrivelser vil avhenge av prosjektets art. Dersom prosjektet bruker statistiske metoder, bør styrkeberegninger inngå. Det vil ofte være hensiktsmessig å bruke flytskjemaer eller andre figurer. I Diskusjon beskrives hvilke implikasjoner studien kan ha.

Formelle begrensninger:

Tidsskriftet publiserer ikke protokoller til kvalitetssikringsstudier eller kasusserier.

Studien må ha de nødvendige forskningsetiske tillatelser og være registrert i et offentlig tilgjengelig register når det er relevant.

Totalt kan teksten bestå av inntil 2 500 ord inkludert tittel, sammendrag, minibiografier, referanser og figur-/tabelltekster.

Vi hjelper deg med

  • rentegning av figurer og tabeller

  • redigering og klargjøring av video og bilder

  • språklig bearbeiding

  • formatering av referansene