Annonse
Annonse

Ett år etter #metoo

Originalartikkel
Forekomsten av opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet blant leger i Norge økte fra 1993 til 2014/15. Kvinnelig kjønn og ung alder økte sannsynligheten for å oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet.
Forside
#utentaushetsplikt brakte til overflaten det kvinner i helsevesenet alltid har visst, nemlig at det finnes kvinnediskriminering, sexisme, seksuelle overgrep og maktmisbruk.
Leder
Kjønn er mer enn biologi. En snever kjønnsforståelse kan hindre god helsehjelp.
Tidligere i Tidsskriftet
I Tidsskriftet i 1993 kan vi lese at nesten tre av fire kvinnelige og én av fem mannlige leger under videreutdanning i California var utsatt for seksuell trakassering. Det er en sørgelig påminnelse om at problemet var både velkjent og veldokumentert lenge før #metoo.
Intervju
Hvis hun fikk muligheten, ville Solveig Ballo stått i stormen av #utentaushetsplikt igjen.
Leder
Unge sykehusleger angir et alarmerende høyt nivå av trakassering, og få vil anbefale legeyrket videre.
Oversiktsartikkel
Myokardfibrose defineres som økt mengde kollagenøst arrvev i hjertet og kan oppstå ved hjertesykdommer og ved ekstrakardiale sykdommer. Moderne diagnostikk gjør at man i større grad kan påvise myokardfibrose.
Medisin og tall
Det er ofte av interesse å undersøke om effekten av en gitt eksponering er forskjellig i forskjellige grupper av individer – for eksempel om røyking har den samme risikoeffekten blant kvinner som blant menn.
Fra andre tidsskrifter
Proteinkompleksene condensin I og condensin II er viktige for å sikre kromatinstrukturen ved celledeling.
Fra andre tidsskrifter
Stressrelaterte lidelser gir økt risiko for senere utvikling av autoimmun sykdom. Dette viser en svensk studie.
Fra andre tidsskrifter
Tilskudd av mikronæringsstoffer under svangerskapet kan bedre den intellektuelle utviklingen i områder med høy forekomst av underernæring, viser en studie fra Kina.
Essay
Frykten for verdensdekkende epidemier skaper stor oppmerksomhet, og siden ebolautbruddet i Vest-Afrika for fire år siden har det blitt opprettet nye privat-offentlig samarbeid for «global helsesikkerhet». Men sikkerhet for hvem?
Fra andre tidsskrifter
Pasienter med subakromialt smertesyndrom bør som hovedregel ikke tilbys operasjon. Det viser en ny studie.
Annonse
Annonse
Medisinen i bilder
En kvinne i slutten av 30-årene ble innlagt ved sykehus grunnet hoste og dyspné. Ved innleggelse ble hennes tilstand oppfattet som infeksjonsutløst astmaforverring, men hun utviklet etter kort tid alvorlig respirasjonssvikt.
Kronikk
Leger motiveres av læring, mestring av vanskelig arbeid og av samarbeid med kolleger.
Språkspalten
Lavgradig oksygenbehandling gis ofte gjennom nesen. Men dersom man tar ordinasjoner fra norske leger bokstavelig, kan det gi overraskende resultater.
Fra andre tidsskrifter
En norsk pilotstudie tyder på at mikrobiota fra avføring kan ha like god effekt som antibiotika mot C. difficile-infeksjon.
Debatt
Det er nødvendig med synskrav til førerkort, men er lovverket og Helsedirektoratets veileder godt begrunnet, og har det betydning om vurderingen skjer hos fastlege, optiker eller øyelege?
Fra andre tidsskrifter
Musestudier viser at tuftceller i tarmslimhinnen er målet for norovirus.
Originalartikkel
Optimalt tidspunkt for å starte mobilisering etter hjerneslag er fortsatt usikkert. Både veldig tidlig mobilisering og sengeleie etter hjerneslag kan være negativt for pasientenes prognose.
Noe å lære av
En mann i 60-årene ble innlagt etter et døgns sykehistorie med hodepine, kvalme og oppkast. Etter første undersøkelse ble det vurdert at det var liten mistanke om alvorlig bakenforliggende sykdom, men han ble innlagt for observasjon og smertelindring.
Debatt
HbA1c skal nå rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Originalartikkel
Nesten 80 % av blodtransfusjonene gikk til pasienter over 60 år, og det var likt fordelt på kjønn. Flest transfusjonsepisoder hadde pasienter med kreftsykdom.
Språkspalten
A-, B- og C-resepter er de senere år supplert av e-resepter og h-resepter. Bruken av henholdsvis store og små bokstaver avspeiler at kategoriseringen skjer etter ulike kvaliteter og dimensjoner ved reseptene.
Tidligere i Tidsskriftet
«Hvis døden ikke var, ville livet ditt, følelsene, forholdene, forelskelsene, alt ville vært uutholdelig. At livet er avgrenset, gir det potens», sa Per Fugelli.
Fra andre tidsskrifter
I studier med mus og aper ga trening og edonerpin bedre regenerasjon av skadet nettverk rundt nekrotiske områder i hjernen enn trening alene.
Klinisk oversikt
Gastrointestinal stromal tumor er en subtype av sarkom som kan oppstå i hele mage-tarm-systemet, hyppigst i magesekk og tynntarm. De vanligste symptomene er blødning og magesmerter.
Leder
En sjelden svulsttype i tarmkanalen er blitt en modellsykdom for målrettet behandling av kreft.
Originalartikkel
Hjerte- og karsykdom, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom og demens var viktige årsaker til tapte leveår i Norge i 2016. Muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser og ruslidelser var viktige årsaker til ikke-dødelig helsetap, men disse helsetapene utgjør en stor og økende andel av sykdomsbyrden i Norge.
Debatt
Leger i spesialisering er pålagt gruppeveiledning i utdanningen.
Fra redaktøren
En av Cochranes grunnleggere er kastet ut av organisasjonens styre. Utkastelsen er et symptom på dypere problemer i evidensbasert medisin.
Kronikk
Helsetjenesten trenger leger som ledere. Vi har behov for både klinikere og leger med annen erfaring til å ta på seg lederoppgaver.
Fra andre tidsskrifter
Sigmoidoskopi har vist gode resultater hos menn 15 år etter screening. Dette viser en norsk studie som er publisert i Annals of Internal Medicine . De tre førsteforfatterne av artikkelen Mette Kalager (t.v.), Øyvind Holme, Magnus Løberg. Foto: Anita Aalby I studien ble nærmere 100 000 norske...
Essay
Hva døde Tordenskiold av? Vi presenterer her en skadekirurgisk og rettsmedisinsk vurdering av obduksjonsrapporten.
Originalartikkel
Etter avregistreringen av digitoksin i desember 2011 byttet brukerne til digoksin. Vi fulgte 304 pasienter som ble monitorert med serumkonsentrasjonsmålinger under byttet.
Leder
Skifte av legemiddel på grunnlag av nye anbefalinger er ikke så enkelt som man skulle tro. Ofte går det mest ut over de eldste og skrøpeligste.
Intervju
Esperanza Diaz valgte å bli lege for å praktisere i u-land og endte opp med å forske på migranthelse i Bergen.
Fra andre tidsskrifter
Bruk av ledesonde kan gjøre intubasjon av pasienter enklere, ifølge en amerikansk studie, men funnene er ikke direkte overførbare til norske forhold.
Medisin og tall
For en diagnostisk test på en kontinuerlig skala, kan en ROC-kurve være en egnet fremstilling av testens egenskaper.
Fra andre tidsskrifter
Mer enn én av fire kvinner lever fem år etter å ha fått lungekreftdiagnose – en kraftig forbedring fra tidligere.
Leder
Plassproblemer i sikkerhetspsykiatrien fører til at psykotiske innsatte holdes isolert på cellen.
Debatt
Å begrense norsk kjøtt- og melkeproduksjon er ikke den beste veien å gå mot lavutslippssamfunnet.
Kronikk
Det er grunn til bekymring om usikkerheten ved diagnostiseringen i filleristingssaker.
Legelivet.
«I remind myself every morning: Nothing I say this day will teach me anything. So if I'm going to learn, I must do it by listening.» – Larry King
Legelivet.
I atferdsøkonomien brukes begrepet «valgarkitektur» som navn på strukturer som danner skranker og føringer for de valg vi gjør.
Leder
Flere tenåringsjenter får behandling for psykiske lidelser. Vi vet ikke om dette skyldes en reell økning i forekomst, og vi kjenner heller ikke eventuelle årsaker.
Medisin og tall
Når man skal sammenligne to grupper, planlegger man ofte å inkludere to som er like store. Men en moderat ubalanse behøver ikke bety nevneverdig redusert statistisk styrke.
Språkspalten
Betegnelsen evidence-based medicine ble lansert i 1991. Tidsskriftet introduserte den norske oversettelsen kunnskapsbasert medisin i 1995.
Noe å lære av
Svimmelhet og ustøhet er uspesifikke symptomer som ofte vil være forårsaket av forstyrrelser i balanseapparatet.
Fra andre tidsskrifter
Dødeligheten ved blærekreft er ulik for kvinner og menn. Forskjeller i tumorstadium ved diagnosetidspunkt kan forklare mye av forskjellen, viser en norsk studie.
Annonse
Annonse