Originalartikkel

Genotyping av pasienter behandlet med selektive serotoninreopptakshemmere

Denne retrospektive tverrsnittsstudien ble gjennomført ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, etter godkjenning av sykehusets personvernombud.

Aktuelt

Atomvåpen og legers engasjement – saker fra arkivet

Mandag 26. september er FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen. I anledning dagen har vi i Tidsskriftet funnet frem noen aktuelle saker fra arkivet. Flere av dem er skrevet av medlemmer av Norske leger mot atomvåpen.

Tidligere i Tidsskriftet

Bendelormen – et nytt hygienisk problem

I Tidsskriftet nr. 2/1950 finnes en artikkel om parasitten Diphyllobothrium latum, også kjent som bendelorm. Bendelormen påvises fortsatt sjelden her i Norge, men den er utbredt i andre deler av verden. Under følger et utdrag av artikkelen.

Intervju

Legen med sparkesykkelen ved sin side

Den tidligere elitefotballspilleren kunne ikke lenger svinge seg i seiersdansen etter seks år med medisinstudier. I rullestol, med en vaklende identitetsfølelse, har Hanne Baust Staurset måttet passere store hindre for å starte spesialiseringsløpet.

Nyeste vitenskapelige artikler

Leder

Farlige, syke personer – hjelpetrengende eller «tikkende bomber»?

Tilgangen til helsehjelp må bli bedre for alvorlig syke personer med risiko for voldsutøvelse.

Fra andre tidsskrifter

Verden mangler 6,4 millioner leger

En kraftig global økning i antall helsearbeidere er nødvendig for å oppnå universell helsedekning, mener en stor forskningsgruppe.

Medisinen i bilder

Aneurisme i portvenen

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Legelivet

Natt i akuttmottaket

− Det er natt i akuttmottaket. På pauserommet som forbinder observasjonsposten med selve mottaket, står det kakerester på to fat, skriver lege Marte Syvertsen.

Debatt

Etisk berøringsangst i fosterdiagnostikken

Primærhelsetjenesten forventes å veilede gravide i valget om å takke ja eller nei til det nye tilbudet om fosterdiagnostikk, men får lite hjelp fra Helsedirektoratets veileder.

Podkast

Etiske dilemmaer i fosterdiagnostikken

Lider det offisielle veiledningsmaterialet rundt fosterdiagnostikk av etisk berøringsangst? Hør podkasten her.

Legelivet

Hva tror du på?

Troen kan gjøre oss sterke, men den kan også bryte oss ned. Det er mye helse og uhelse gjemt i det vi tror på. Kanskje dette er noe vi som leger bør erkjenne litt mer?

Språkspalten

Er tida snart ute for TIA?

Diagnosen transitorisk iskemisk attakk – ofte forkortet TIA – er i ferd med å bli overflødig.

Fra andre tidsskrifter

Celleterapi mot leukemi med effekt over mange år

Genmodifiserte T-celler fra pasienten holder kronisk lymfatisk leukemi i sjakk mange år senere.

Debatt om biologiske aldersundersøkelser av unge asylsøkere

Debatt

Vi tar usikkerheten rundt biologisk aldersvurdering på alvor

− Det statistiske verktøyet BioAlder er utviklet med henblikk på å vise variasjonen i prediksjon av kronologisk alder, fremhever forfatterne.

Debatt

Misvisende kritikk av biologiske aldersundersøkelser

− Utlendingsdirektoratet får kritikk for å stole blindt på biologiske aldersvurderinger i asylsaker. Vi er imidlertid godt kjent med begrensningene ved slike undersøkelser, skriver Olram i UDI.

Debatt

Feil i aldersvurderingen av unge asylsøkere

Dagens bruk av verktøyet BioAlder for å finne sannsynlig aldersspenn hos asylsøkere, er basert på en statistisk feilslutning. Mindreårige risikerer å klassifiseres som voksne.

Debatt

Vi trenger slagambulanser

Slagambulanser sparer tid fra symptomdebut til behandling ved akutt hjerneinfarkt, har en bærekraftig kostnad–nytte-profil og anbefales nå i europeiske retningslinjer.

Legelivet

Leger kan føle seg som bedragere

Mange leger tviler på egne prestasjoner, er overdrevet selvkritiske og frykter å bli avslørt.

Språkspalten

Mild demens – ikke begynnende demens

Uttrykket begynnende demens beskriver både en diagnose og en prognose, og bør ikke brukes.

Kronikk

Høyt nivå av tungmetaller i krabbe

Krabber er populær sjømat, men kan inneholde til dels store mengder miljøgifter. Innholdet er mange steder i Norge så høyt at inntak av brunmaten generelt bør frarådes.

Originalartikkel

Fastlegers møte med covid-19-pandemien

Fokusgruppeintervjuer med 19 fastleger avdekket at tross av høy mestring blant legene, krevde kompleksiteten av arbeidet en større forståelse av kommunen for å lykkes.

Leder

Fastleger – sterke, men sårbare

Fastlegeordningen er i krise. Frafallet er stort og tilfanget magert. Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap for å gjøre ordningen bedre.

Kort kasuistikk

Akutt uterusinversjon

Akutt uterusinversjon er en sjelden, men alvorlig fødselskomplikasjon. Tilstanden kan forårsake betydelig blødning og utvikling av sirkulatorisk sjokk.

Fra andre tidsskrifter

Traneksamsyre forebygger blødning ved kirurgi:

Traneksamsyre som anvendes ved ikke-kardial kirurgi kan derimot øke risikoen for trombose.

Tidligere i Tidsskriftet

Menstruasjonsplager og fravær

Fra andre tidsskrifter

Proteinavleiringer i hjernen øker med alderen

Ved bruk av kryoelektronmikroskop av hjernen kan man påvise proteinavleiringer assosiert med nevrodegenerative sykdommer.

Fra fagmiljøene

Klimaendringer og helse

Klimaendringene krever at helsesektoren har bred miljømedisinsk kompetanse. Et nytt fagnotat foreslår styrking av miljømedisinen i Norge.

Klinisk oversikt

Langvarige plager etter hjernerystelse

Denne kliniske oversiktsartikkelen er basert på sentral litteratur og egne kliniske erfaringer med pasienter som har slike langvarige postcommotiosymptomer.

Utdanning

Leder

LIS1-tjenesten: Jeg kom, jeg så, jeg krysset av

Da ordningen med turnustjeneste ble erstattet med LIS1-tjeneste, fulgte det også en kvalitetsreform. Men har egentlig utbyttet av tjenesten blitt bedre?

Reportasje

Kampen om LIS1

De har bygget CV i flere år med ett hovedmål for øyet: å kapre en av de ettertraktede LIS1-plassene. Nå venter spente, nyutdannede leger på å ta fatt på arbeidslivet. Men dette er langt fra realiteten for alle.

Leder

En legeutdanning for klimakrisen

Medisinstudiet må gi legene kunnskaper, verdier og verktøy til å arbeide mot klimaendringene.

Leder

Eksamen som læringsarena

I måten medisinstudentenes kompetanse testes på, er det for liten vekt på læring og tilbakemelding.

Originalartikkel

Leger utdannet i Bodø – hvem er de og hvor blir de av?

Studenter som valgte desentralisert medisinutdanning i Bodø, hadde i stor grad tilhørighet til regionen. 35 prosent av Bodøpakke-studentene ble allmennleger, og 67 prosent av disse arbeidet i distriktskommuner.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media