Originalartikkel
Mange klarte seg med økt oksygentilbud og ikke-invasiv ventilasjonsstøtte, viser denne studien.
Klinisk oversikt
Akutt forgiftning forårsaket av karbonmonoksid og andre giftige stoffer er den hyppigste dødsårsaken ved branner. Hvilke symptomer gir det, og hvordan skal det behandles?
Fra andre tidsskrifter
En tredimensjonal modell av forhjernen gjenskaper utviklingen av senteret for kognitive funksjoner.
Originalartikkel
Fastleger har i snitt 20 konsultasjoner og dobbelt så mange problemstillinger i løpet av en dag.
Debatt
Skal åndedrettsvern fungere, kreves både tilpasset utstyr og korrekt bruk, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Reportasje
– Det lå en slags forventning i lufta om at Martine burde få dø hjemme og ikke på sykehus, sier Heidi Bunæs Bang. I 2017 mistet hun sin seks år gamle datter Martine til en aggressiv hjernesvulst.
Originalartikkel
Denne studien tyder på uklarheter i samarbeidet mellom begravelsesbyrå, hjemmesykepleie, fastlege og legevakt ved forventet hjemmedød.
Kort rapport
Fra 2013 - 2015 ble litt mer enn 1000 pasienter behandlet for forgiftning med benzodiazepiner ved Legevakten i Oslo.
Kort rapport
Mange pasienter med gammahydroksybutyrat-forgiftning behandles i Oslo på legevaktnivå. Her beskrives klinisk bilde ved GHB-forgiftning.
Kronikk
En av de viktigste årsakene til utvikling av aterosklerose er opphoping av lipoproteiner i åreveggen. Hemming av denne type bindinger kan potensielt begrense mengden av lipoproteiner som akkumuleres i åreveggen.
Fra andre tidsskrifter
Programmert celledød kan aktivere celler i omgivelsene til den døende cellen.
Intervju
Sykehusstreik, fastlegekrise og pandemi. Læringskurven har vært bratt for Marit Hermansen etter at hun ble president i Legeforeningen i 2015.
Leder
Vi står i fare for å bli rammet av nye bølger av covid-19-smitte med minst like stor sykdomsbyrde som den første, skriver Preben Aavitsland.
Kort kasuistikk
Dette er den første publiserte beskrivelsen av en covid-19-pasient som fikk behandling med rekonvalesensplasma i Norge.
Medisinen i bilder
Bildene viser blodutstryk hos en pasient med covid-19 med fem dagers mellomrom.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kort kasuistikk
Kasuistikken beskriver et barn med hjertesvikt og truende multiorgansvikt etter sars-CoV-2-infeksjon.
Originalartikkel
Fra starten av sars-CoV-2-utbruddet i Norge til medio mai 2020 fikk 493 barn og unge under 20 år påvist smitte. Kun 3 % av disse ble lagt inn på sykehus.
Fra andre tidsskrifter
Måling av brystomkrets, overarmsomkrets og fotlengde kan brukes til å anslå lav fødselsvekt og prematuritet i ressursfattige områder av verden.
Debatt
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur.
Kronikk
En nylig publisert artikkelserie om rødt og bearbeidet kjøtt har satt i gang en debatt om hvordan kostholdsstudier skal fortolkes.
Debatt
Intensivert antitrombotisk behandling bør bli en del av i norske retningslinjer, skriver forfatterne av denne debattartikkelen.
Anmeldelser
Boken gir en bred innføring i de psykologiske kreftene som trer inn i forbindelse med en pandemi.
Anmeldelser
Mange av oss skulle ønske at vi kjente til den enkle veien til endring og bedre vaner hos oss selv – og at andre gjorde det samme.
Debatt
Verden står overfor tre store trusler. Den farligste av dem er atomavskrekking, men den er det heldigvis mulig å eliminere.
Originalartikkel
De fleste pasientene innlagt med covid-19 på Bærum sykehus hadde behov for langvarig oksygenbehandling. Én av fire pasienter hadde et svært alvorlig sykdomsforløp.
Klinisk oversikt
Eksisjon av hudlesjoner er en enkel prosedyre, men riktig utførelse forutsetter kunnskap om hudanatomi og basalkirurgiske prinsipper.
Leder
Pigmenterte hudlesjoner skal eksideres ved mistanke om malignitet. Uten slik mistanke bør føflekker stort sett få være i fred.
Kronikk
Når en trussel oppleves som begripelig og håndterbar, er det lettere å tilpasse seg situasjonen.
Medisin og tall
Randomisering er en bærebjelke i evidensbasert medisin. Men kan randomiserte forsøk hjelpe oss til å ta bedre beslutninger under en pandemi?
Fra redaktøren
Koronapandemien rammer nå de fattige delene av verden. Det truer fremgangen i global helse.
Originalartikkel
Sars-CoV-2 spredde seg raskt i de tre sykehjemmene med utbrudd, og atypiske symptomer på koronavirusinfeksjon forekom hyppig. Omkring halvparten av beboerne som var smittet med covid-19 døde.
Intervju
Da Kine Jordbakke fikk turnusplass i Seljord, forsøkte hun å bestikke en kompis til å ta den i stedet. Nå jobber hun dag og natt for å beskytte de om lag 3 000 innbyggerne i kommunen mot covid-19.
Legelivet
Akutt digitalisering av undervisningen er på mange måter et løft for legeutdanningen. Men tapt praksislæring er en koronakostnad som lett går under radaren.
Debatt
Hvilke tiltak kan vi gjøre for å ivareta smittevernhensyn og unngå kollaps av sykehusenes akuttmottak ved en pandemi?
Kronikk
Det kan være vanskelig å skille viral og bakteriell årsak til pneumoni ved covid-19, men det er det viktig å følge de etablerte retningslinjene for antibiotikabruk.
Debatt
Det er fremdeles uklart hvilket blodtrykk som er optimalt ved mekanisk trombektomi og akutt hjerneinfarkt.
Språkspalten
Noen ord oppstår ved en misforståelse, og noen er døgnfluer.
Debatt
Doktorgradsdisputaser som blir holdt på engelsk, er mindre eksklusive og mer inkluderende enn disputaser på norsk. Men det unnskylder ikke dårlig språk.
Tidligere i Tidsskriftet
Det skjer av og til at svamper og andre ting blir glemt igjen i pasienter under operasjoner. Les om bekymringen i Tidsskriftet fra 1912.
Klinisk oversikt
Adekvat bruk av antitrombotisk profylakse og behandling er viktig.
Podkast
Under covid-19-pandemien har medisinske tidsskrift publisert mer og raskere enn noen gang. Men går noe tapt i tempoet?
Originalartikkel
Rammebetingelsene i allmennpraksis gjør behandling av pasienter med spiseforstyrrelser utfordrende, og klinisk kompetanse utfordres ved at man ser få pasienter med spiseforstyrrelser.