Intervju
For Geir Riise var det et Kupper'n-øyeblikk da legene vant i arbeidsretten etter sykehusstreiken i 2017. I tolv år har han vært generalsekretær i Legeforeningen. Han rakk å ønske velkommen til et nytt Legenes hus før stafettpinnen ble sendt videre.
Originalartikkel
E. coli var den dominerende mikroben i urinprøver fra barn, med lave resistensrater, viser denne studien.
Kronikk
Det er foreløpig ikke faglig grunnlag for å etablere et nasjonalt tilbud om slik undersøkelse, skriver forfatterne av denne kronikken.
Minileder
Alle som oppholder seg i Norge har lik rett til akutt helsehjelp, også til fødsel. Men noen er likere enn andre, skriver Are Brean.
Intervju
Hege Saltnes var 24 år, legestudent og gravid med sitt første barn da ektemannen plutselig ble helt døv. Hva skjer når man ikke lenger har et felles språk?
Kronikk
Det skriver en rekke spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin i denne kronikken.
Legelivet
Blir jeg en av dem som sikrer meg den helt nødvendige LIS1-stillingen? Eller ender jeg som «turnusventer», spør Victoria Schei.
Medisin og tall
Hypoteser i medisinsk forskning er ofte ensidige. Hvorfor bruker man da tosidige hypotesetester?
Leder
Laboratoriefagene er vant til å være i bakgrunnen, men i mars 2020 ble de med ett veldig synlige.
Noe å lære av
MR- og spinalvæskefunn var forenlig med demyeliniserende sykdom, men konklusjonen etter utredning ble en annen tilstand.
Kort kasuistikk
Hos denne pasienten inkluderte symptombildet en smertefull oppfylning i høyre lyske.
Fra redaktøren
– I min søken etter systematisk kunnskap som kunne informere meg om et vanskelig spørsmål, fant jeg veldig lite, skriver Ragnhild Ørstavik.
Debatt
Sammen med kolleger over hele verden protesterer vi mot Israels krigføring mot Gaza, skriver flere norske leger.
Kronikk
– Endometriose er en vanlig kvinnesykdom. Likevel er sykdommen lite kjent. Hvordan kan vi ta bedre hånd om disse pasientene, spør flere gynekologer i denne kronikken.
Podkast
Vi snakker med gynekologene Mette Haase Moen og Guri Bårdstu Majak.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Fra andre tidsskrifter
Ketil Slagstad viser i en artikkel i et av verdens mest anerkjente tidsskrifter at debatten har en lang historie innen medisin.
Tidligere i Tidsskriftet
I 2014 skrev Marion Arntzen ved Stensveen Ressurssenter om hvor viktig det er med åpenhet, kunnskap og det å skape et rom for folk å komme inn i når de forlater det metaforiske skapet.
Debatt
Norge må utdanne flere av sine framtidige leger selv. I dag tar omtrent halvparten av medisinstudentene studiet i utlandet.
Originalartikkel
Hvem skal prioriteres for intensiv? Pasientgrupper behandlet i en overvåkningsavdeling har stor variasjon i langtidsoverlevelse etter tre år. En betydelig andel pasienter med alvorlig komorbiditet, kreftsykdom eller alder over 80 år overlever lenge etter oppholdet.
Legelivet
– På fastlegekontoret lever vi et effektivt koordinert liv. Vi har mye å takke våre kjære sekretærer for, roser Alexander Wahl.
Debatt
– Mange studier viser en korrelasjon mellom nærsynthet og nærarbeid. Hos barn øker forekomsten av myopi sterkt etter at de har begynt på skolen, og man ser nå en global økning. Pandemien har neppe gjort situasjonen bedre, skriver Jana Midelfart Hoff og Anna Midelfart.
Klinisk oversikt
Utvalgte pasienter med perifere nevropatiske smerter kan oppnå klinisk signifikant smertelindring og funksjonsforbedring av ryggmargsstimulering. Utviklingen av nye stimuleringsteknikker og pulsgeneratorer som kan levere ulike stimuleringstyper muliggjør i økende grad individuelt tilpasset behandling.
Originalartikkel
Mange brukere av ulovlige rusmidler hadde ikke fortalt om bruken til helse- og sosialfaglig personell. Et flertall av dem som mente de hadde hatt behov for rusbehandling, hadde unnlatt eller utsatt å søke hjelp.
Leder
Et historisk tilbakeblikk på ruspolitikken i Norge gir ikke støtte for at straff virker allmennpreventivt og forebyggende. Samtidig som strafferammene har blitt kraftig skjerpet, økte bruken av narkotika.
Noe å lære av
En mann i slutten av 40-årene ble utredet for antatt kreft i analkanalen med spredning til lymfeknuter i lysken. Biopsier kunne ikke bekrefte malign sykdom og andre differensialdiagnoser måtte overveies.

Fastlegeordningen 20 år

Originalartikkel
Administrativ byrde og lite faglig miljø var viktige årsaker, viser denne studien.
Legelivet
Det har lenge vært oppmerksomhet rundt manglende rekruttering til allmennmedisin i Norge. Forskning på årsaker – hvorfor leger velger seg bort eller slutter i allmennmedisin – kan gi kunnskap om forhold som påvirker dette valget.
Leder
Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Men hvordan ønsker vi at allmennmedisinen skal bli?
Fra redaktøren
– Seks av ti fastleger har vurdert å slutte. Jeg gleder meg til å begynne, skriver Øyvind Stople Sivertsen.
Debatt
– Forholdene for fastleger i distriktet sprenger alle lovens grenser, skriver kommuneoverlege i Sel Therese Renaa.
Redaksjonell kommentar
– Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er en invitasjon til å jobbe i team. Ikke alle fastleger vil være fornøyde med det, skriver Øyvind Stople Sivertsen.
Leder
– Fastlegeordningen har blitt gradvis mer under-finansiert. Ikke rart frustrasjonen øker, skriver Elin Ødemark.
Reportasje
– De første årene i fastlegeordningen gikk bra. Men etter hvert forandret premissene seg gradvis, sier spesialist i allmennmedisin Per Olav Hognestad.
Kronikk
Universell screening av tilsynelatende friske nyfødte med pulsoksymetri er viktig for å oppdage kritiske hjertefeil tidlig. Falskt positive resultater må ikke oppfattes som «falske», men som en viktig tilleggsgevinst.
Podkast
I en tungt sponset utgave av American Journal of Health Behaviour kan vi lese om de påståtte fordelene ved å bruke e-sigaretter. Sjefredaktør Are Brean forteller om dette og mer i dagens episode. 
Originalartikkel
Forekomsten av grå stær øker med alderen, og andelen med symptomatisk eller operert katarakt er anslagsvis 50 % blant 75-åringer.
Kort kasuistikk
Her presenteres en kasuistikk der tryptase målt ved et akutt anfall påviste en sjelden og potensielt alvorlig tilstand.
Språkspalten
Dermatitt er et videre begrep enn eksem. Likevel kan disse ordene i noen sammenhenger brukes som synonymer.
Fra andre tidsskrifter
Maskinperfusjon istedenfor statisk oppbevaringsløsning reduserte gallegangsskader med over 60 % i en studie.
Originalartikkel
Mange tilbydere av kosmetiske inngrep formidler et budskap om at kvinnekroppen kan og bør modelleres, mener forfatterne av denne studien.
Debatt
– Håndsprit er både brannfarlig og eksplosjonsfarlig. Bruken av håndsprit har økt sterkt under koronapandemien, og dette utsetter både pasienter og ansatte i helsevesenet for en betydelig skaderisiko, skriver Arnstein Fedøy, spesialist på brannsikkerhet.
Originalartikkel
For flertallet av sykehjemspasienter var det ingen åpenbar sammenheng mellom vaksinasjon og død, men noen få pasienter fikk vaksinebivirkninger som sannsynligvis akselererte en allerede pågående dødsprosess.
Leder
– Vi må begynne diskusjonen om hvordan vi skal leve med SARS-CoV-2 som et endemisk virus, skriver Preben Aavitsland.
Kronikk
Det finnes ingen konsensus for planlegging av respiratorbehandling ved ALS, skriver forfatterne av denne kronikken.