Ett døgn med

Trombektomi er komplisert og tidkrevende

Hege Ihle-Hansen er overlege og seksjonsleder ved slagenheten ved Ullevål sykehus. Mens det blir utført trombektomi på en ung mann med alvorlig hjerneslag, ringer alarmtelefonen igjen og igjen.

Kort rapport

ECMO-behandling hos kritisk syke covid-19-pasienter

Denne pasientserien viser at ECMO-behandling av kritisk syke covid-19-pasienter kan være livreddende, men behandlingen er ressurskrevende og ledsaget av høy mortalitet.

Leder

50 år med aukande behov for helsepersonell

Utfordringane i dag er resultat av ei ønskt utvikling med aukande levealder og betre helsetenester som mål. No er vi truleg der at dei folkevalde, i alle fall inntil vidare, må tora seia at nok er nok.

Nyeste vitenskapelige artikler

Fra redaktøren

Under utdanning eller på jobb?

Leger i spesialisering har ansvar for egen læring i en lite forutsigbar spesialistutdanning, der hensyn til drift kan gå foran læringsaktiviteter. Uten en tydeligere spesialistforskrift kan det bli en vanskelig balansegang.

Kronikk

Allmennpraksis blant søppel og bordeller

Helsepersonell både i Norge og det øvrige Europa møter flyktninger som har opplevd forferdelige påkjenninger over lang tid på flukt. Det er på høy tid at vi tilbyr forsvarlige helsetjenester også til dem som ikke har papirene i orden.

Originalartikkel

Savner flere samtaler om overvekt

I intervjuene kom det frem at informantene ønsket at fastlegen tok mer initiativ til en samtale om overvekt. I tillegg ønsket de å bli gjort oppmerksom på egen helserisiko og uheldige livsvalg. Fastlegen ble trukket fram som en viktig støttespiller i endringsprosessen.

Leder

Fastlegen – en «helsevekker» for personer med overvekt?

En stor del av befolkningen er overvektige. Hvilken rolle skal fastlegen ha overfor pasienter som ønsker å gå ned i vekt?

Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Leder

Likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen?

6. februar, samefolkets dag, markerer det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Dagen var et vendepunkt for samisk folkerettslig og demokratisk likeverd, men når vil vi oppnå likeverd i helsetjenesten?

Debatt

Ungdom med alvorlig fedme bør få legemiddel på blå resept

Det eneste effektive legemiddelet mot alvorlig fedme hos ungdom i Norge ble fjernet fra blåreseptforskriften 1. februar 2023. Det rammer en sårbar pasientgruppe hardt.

Intervju

Ser funksjon der andre ser et syndrom

David Bergsaker er overlege og spesialist i barnesykdommer. Han jobber på Frambu som er et kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Man kan kanskje forvente et snevert fokus, men Bergsaker retter blikket forbi det diagnosespesifikke og mot hverdag og funksjon.

Aktuelt

Tidsskriftet ønsker bidrag om bærekraft og helse

Tidsskriftet inviterer til å sende inn artikler, kronikker og debattartikler om ett eller flere av bærekraftsmålene frem mot FN-dagen 24. oktober 2023.

Klinisk oversikt

Temporallappsepilepsi

I denne korte kliniske oversikten gjennomgås viktige aspekter ved hippocampussklerose. Et vellykket behandlingsresultat forutsetter at riktig diagnose stilles så tidlig som mulig.

Fra andre tidsskrifter

Usunne solvaner, mer hudkreft

En stor norsk studie bekrefter sammenhengen mellom uheldige solvaner og risiko for melanom og kutant plateepitelkarsinom.

Klinisk oversikt

Glioblastom hos voksne

Denne kliniske oversikten presenterer dagens diagnostikk og behandling av Glioblastom, hjernekreft hos voksne, samt hvilke utfordringer og muligheter som ligger i å utvikle bedre og mer persontilpasset behandling.

Tidlig behandling av sepsis

Originalartikkel

Skåringsverktøy for tidlig oppdagelse av sepsis

I kvalitetsstudien som ble utført ved Haukeland universitetssjukehus, kom det frem at skåringsverktøyet NEWS2 er bedre egnet enn qSOFA og SIRS til å oppdage sepsis hos pasienter på sengepost.

Leder

Er NEWS2 gode nyheter for tidlig påvisning av sepsis?

Skåringsverktøyet NEWS2 for tidlig diagnostikk av sepsis kan bidra til standardisert pasientbehandling, men representerer en forenkling av virkeligheten og må brukes med varsomhet.

Kronikk

Tidlig antibiotikabehandling ved sepsis

Nye retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus går nå bort fra kravet om at alle pasienter med mulig sepsis skal ha antibiotika innen én time. Endringen er velkommen, men kan medføre høyere krav til legene som vurderer pasienter med mulig alvorlig infeksjon.

Ett døgn med

En lærerik dag på operasjonsstua

– Spenningen stiger når første operasjon starter. Operasjonen i dag er ekstra avansert og tidkrevende, sier Per-Henrik Randsborg, overlege og knekirurg ved Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus.

Podkast

Fjorårets mest leste og delte artikler

Sjefredaktør Are Brean starter 2023 med et tilbakeblikk på de mest leste og mest delte artiklene i vårt eget og flere internasjonale medisinske tidsskrifter gjennom 2022.

Legelivet

En turnusleges hyllest til fastlegejobben

Som turnuslege på et fastlegekontor har jeg falt for den allmennmedisinske måten å jobbe med pasienter på. Men jeg frykter at et dystert mediebilde tar motet fra kollegaer som ville ha elsket denne jobben.

Debatt

Mytene om oss ME-rammede

Vi er tre ME-rammede som opplever at det prates veldig mye om oss, men veldig lite med oss. Vi blir fortvilte når det som sies om oss, ikke stemmer.

Debatt

BEST – en ideell modell for tverrfaglig teamtrening

Bedre og systematisk teamtrening (BEST) er en metode for å trene på akuttsituasjoner i eget lokalt fagmiljø med et nasjonalt nettverk i ryggen.

Fra andre tidsskrifter

Hvor bør elektrodene plasseres ved defibrillering etter hjertestans?

Alternativ elektrodeplassering ga høyere overlevelse etter ytterligere defibrillering av pasienter med refraktær ventrikkelflimmer.

Kort kasuistikk

Akutt binyrebarksvikt hos et barn

Pasienter med binyrebarksvikt kan ha vage og milde symptomer som utvikler seg over tid. Ved stress som sykehusinnleggelse eller infeksjon kan disse pasientene utvikle en akutt forverring.

Tidligere i Tidsskriftet

Absint preget kunstnermiljøet

Fra fagmiljøene

Flere kliniske studier i Norge

Seks NorTrials-sentre for behandlingsforskning er etablert ved universitetssykehusene. Målet er å øke antallet kliniske studier og forbedre pasientbehandlingen.

Intervju

Finnmarkens dronning på SAR Queen

Hammerfestingen Hanne Rikstad Iversen var sikker på at hun ville bruke utdanningen sin til å utvikle og sikre livet i Finnmark. Det har hun lykkes godt med.

Noe å lære av

En mann i 20-årene med svakhet og nummenhet i beina

Nevropati kan ha mange årsaker, noen mindre kjente enn andre. Her presenterer vi en ung mann med progredierende nevrologiske utfall over flere måneder. Årsaken viste seg å være et økende samfunnsproblem.

Kort kasuistikk

Legemiddelindusert aseptisk meningitt

I denne kasuistikken presenteres sykehistorien til en kvinne med residiverende urinveisinfeksjoner, hvor meningittsymptomer oppstod etter gjentatt eksponering for et hyppig forskrevet legemiddel.

Aktuelt

Tidsskriftet ønsker bidrag om bærekraft og helse

Tidsskriftet inviterer til å sende inn artikler, kronikker og debattartikler om ett eller flere av bærekraftsmålene frem mot FN-dagen 24. oktober 2023.

Originalartikkel

Serumkonsentrasjonsmåling av gentamicin hos barn

Ved 95 % av behandlingsepisodene viste 0-prøven en serumkonsentrasjon av gentamicin på under 0,6 mg/L. Majoriteten av barna i studien ble behandlet med gentamicin i fem dager eller kortere.

Debatt

Pasientsentrert kreftbehandling

Pasientsentrert behandling dreier seg om pasienten som person. Systematisk kartlegging av kreftpasienters subjektive tilstand og symptomer bør være integrert i alle pasientforløp fra start.

Ett døgn med

Jakten på riktig blod

− Vi jobber effektivt med å skaffe forlikelig blod til mange pasienter, sier Silje Helland Kaada, seksjonsoverlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media