Kort kasuistikk
Forløpet i denne kasuistikken viser utfordringer ved utredning av lungeembolisme og belyser en sammenheng mellom tromboembolisme og Klinefelters syndrom.
Debatt
– Vi mener kreftpasienter trygt kan vaksineres, men vaksinen bør settes mellom cellegiftkurer, skriver Odd Terje Brustugun og Lars Heggelund.
Debatt
I dag trer FNs atomvåpenforbud i kraft. Det er et historisk gjennombrudd. Men Norge motarbeider fremgangen.
Podkast
22. januar trer et FN-forbud mot atomvåpen i kraft. Stetoskopet har snakket med styreleder i Leger mot atomvåpen, Signe Flottorp.
Klinisk oversikt
Trombocytopeni eller et raskt fall i trombocytter hos kritisk syke pasienter er en markør for dårlig prognose og økt dødelighet.
Intervju
– Her kommer alt jeg har lært og erfart gjennom et langt liv til nytte, sier Tor Åm om sin nye jobb som administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.
Tidligere i Tidsskriftet
Kan månen påvirke fødselsfrekvens? Dette ble undersøkt i en studie over ett år fra Kvinneklinikken i Trondheim og publisert i Tidsskriftets julenummer i 1988.
Språkspalten
Tidsskriftets språkspalte er til for å styrke norsk medisinsk fagspråk.
Medisin og tall
Overdødelighet beskriver dødelighet i forhold til normalen. For å undersøke om noe er unormalt, må vi først bestemme hva som er normalt.
Kort rapport
Årlig fødes 30-60 barn av opioatavhengige kvinner i Norge som har fått substitusjonsbehandling under graviditet. En konsekvens av behandlingen er abstinenssyndrom hos den nyfødte. Hvordan behandles disse i Norge?
Legelivet
– Som blivende lege har jeg følt på et slags bedragersyndrom gjennom hele medisinstudiet, skriver Victoria Schei.
Intervju
Sosiologen Berit Bringedal har forsket på helsevesenet i 30 år. Hun mener at legene sier for lite nei. – Det er så mye man kunne sluttet med uten at det ville fått noen konsekvenser for folkehelsen.
Podkast
Tidsskriftets sjefredaktør, Are Brean, forteller om dette og mer i Redaktørens hjørne.
Kronikk
Det passive samtykket ivaretar viktige etiske hensyn og bør kunne brukes i langt større grad innen visse typer medisinsk og helsefaglig forskning.
Fra andre tidsskrifter
Konservativ behandling kan være et akseptabelt alternativ ved akutt appendisitt, men risikoen for å måtte operere de neste månedene er betydelig.
Kort kasuistikk
Syfilis og nevrosyfilis er fortsatt aktuelle diagnoser i Norge. Vi beskriver her en pasient med ensidig ptose og dobbeltsyn, der anamnesen ga mistanke om syfilis.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Forside
– I gamle dager ga ubehandlet syfilis stive ledd, og dermed også fancy lillefinger. Tenk på det neste gang du flotter deg i te-selskap, sier Andreas Emil Lund, kunstneren som har illustrert forsiden vår.
Kort kasuistikk
En mann i 60-årene tok kontakt med legevakt fordi han hadde fått et relativt akutt og smertefritt synstap på høyre øye fire dager tidligere. Han beskrev det som et kraftig, mørkt tåkesyn.
Originalartikkel
En gruppe pasienter som fikk BHR-protese, hadde signifikant økning i median blodkonsentrasjon av kobolt og krom ett til fem år etter operasjonen.
Essay
Stillhet er ikke ingenting. Stillhet har en viktig rolle i konsultasjonen og bør vies større oppmerksomhet som kommunikasjonsverktøy i lege-pasient-forholdet.
Medisinen i bilder
Bildet viser en todelt melanocyttnævus langs kanten av høyre øyes øvre og nedre øyelokk hos en gutt i tenårene. Tilstanden er særlig interessant fra et embryologisk synspunkt.
Debatt
Med dagens eksamensordning og flaks kan medisinstudenter bestå eksamen tross alvorlige kunnskapshull.
Fra laboratoriet
Både for lavt og for høyt maternelt selennivå kan påvirke barnets psykomotoriske utvikling i negativ retning.
Debatt
Pankreaskreft har høy dødelighet og rammer stadig flere nordmenn. Et dedikert kvalitetsregister kan bli avgjørende for å sikre god behandling.
Originalartikkel
Seks måneder etter operasjon for atrieflimmer med Cox-maze IV-teknikk under samtidig åpen hjerteoperasjon hadde 14 av 19 pasienter sinusrytme. Residivfrekvensen på lengre sikt var høy, spesielt hos pasienter med lang preoperativ varighet av atrieflimmer.
Leder
Kateterbasert ablasjon av atrieflimmer er en veletablert behandling. At ablasjon av atrieflimmer også kan gjøres under åpen hjertekirurgi, er mindre kjent.
Personlige opplevelser
«Følelsen av å ha feilet, av å ha mislyktes i den nasjonale dugnaden, var overveldende.»
Fra andre tidsskrifter
Bruk av sitrat fremfor heparin under dialysebehandling av pasienter med akutt nyresvikt gir lengre filterlevetid, ifølge en ny multisenterstudie.
Fra andre tidsskrifter
Cannabis hemmer sosiale aktiviteter hos mus ved å redusere laktatproduksjonen i astrocytter og dermed energitilførselen til nærliggende nevroner.
Språkspalten
De engelske begrepene mortality displacement og harvesting effect kan enkelt oversettes med dødelighetsforskyvning og høstingseffekt på norsk. Vi mener at dødelighetsforskyvning er det beste alternativet.
Tidligere i Tidsskriftet
Her kommer en liten fortelling om en firbeint «lege». Historien dukket opp under Blandede meddelelser i utgave 6/1927.
Tidligere i Tidsskriftet
Lykken finnes i nuet, i en Status Presens, skriver Æsculap-redaksjonen i januar 1950. Teksten beskriver en følelse av at tempoet i verden er for høyt og en lengsel etter «de gode gamle dage».
Noe å lære av
BCG-instillasjoner er en hyppig utført prosedyre på norske sykehus som del av behandlingen mot blærekreft. Denne pasienten utviklet komplikasjoner til prosedyren og en sjelden tilstand som ikke enkelt lot seg påvise.
Medisin og tall
Covid-19-pandemien har ført til stor oppmerksomhet rundt effekt og sikkerhet av vaksiner. Hvordan kan vi dokumentere at en vaksine er effektiv og ikke har alvorlige bivirkninger?
Leder
– Nyttårsforsettet for alle kommuner bør være å ha en uthvilt kommuneoverlege sentralt plassert i lokal kriseledelse, skriver Bettina Fossberg.
Personlige opplevelser
Det var en gang i 1990-årene at en medisinstudent skulle møte sin første virkelige pasient. Rett nok hadde han «tatt opp journal» flere ganger før, men dette var noe helt annet. Nå skulle han gå i dybden, og han skulle for første gang bruke selve samtalen som helbredende instrument.
Medisin og kunst
Litografi av Jakob Wilhelm Christian Roux fra 1822. Illustrasjon: Wellcome Library Aortabuen gjør vendereis Før stammen stuper ned Gjennom mellomgulvet På veien ut Slukte du et rødt Pulserende spørsmålstegn Hektet fast i hjertet Før alle delinger Før alle fjerne gebet Så det første blodet gjør På...
Originalartikkel
Nasjonale helseregisterdata er nå brukt for å undersøke om tidligere påvist hjerte- og karsykdom eller kreft påvirket risiko for å dø etter positiv test for SARS-CoV-2.
Debatt
Du som leser dette, tilhører den siste generasjonen som kan gjøre noe, skriver Knut Mork Skagen og Erlend Tuseth Aasheim.
Debatt
Frå 2018 til 2019 auka utsleppa av CO2 frå det norske helsevesenet. Dette er ikkje godt nok.
Kort kasuistikk
Denne kasuistikken belyser en situasjon der PCR-testing for SARS-CoV-2 reiste flere spørsmål enn testen kunne besvare.