Annonse
Annonse
Medisinen i bilder
Eagles syndrom, også kjent som stylalgia, er en sjelden smertetilstand assosiert med en elongert processus styloideus eller forkalket ligamentum stylohyoideum.
Personlige opplevelser
Det er bra for meg at jeg forstår hvordan det er å lengte etter et bedre utseende, og det er bra at jeg vet hvordan det er å skamme seg. Men jeg irriterer meg over at jeg ikke helt klarer å etterleve min egen holdning om at utseende egentlig ikke betyr noe.
Debatt
Er kosmetisk medisin, med sitt mål om å perfeksjonere friske, normale mennesker, forenlig med legegjerningen og god legeetikk?
Fra andre tidsskrifter
Halvårlig utdeling av azitromycin til alle barn under fem år i afrikanske landsbyer førte til færre dødsfall, men slik praksis kan gi økt resistensutvikling.
Fra andre tidsskrifter
Et protein med viruslignende egenskaper kan kapsle inn mRNA for å transportere det fra nevron til nevron.
Fra andre tidsskrifter
Kirurgens kjønn har ingen betydning for dødeligheten etter operasjon. De eldste kirurgene har best resultater. Det viser en ny studie.
Fra andre tidsskrifter
Nye kombinasjonspreparater mot malaria er like effektive som etablerte kombinasjonspreparater. Det viser en ny studie.
Noe å lære av
En gutt i tenårene mistet plutselig synet. Den tverrfaglige utredningen sto lenge fast, men etter hvert styrket responsen på en ny behandling mistanken om en spesifikk diagnose. Funnene på prøver var imidlertid negative.
Fra andre tidsskrifter
Alkoholkonsum over ca. 100 g per uke er skadelig. Å drikke mindre enn dette påvirker ikke levealderen. Det viser en ny studie.
Annonse
Annonse
Debatt
Det finnes gode argumenter på begge sider av dødshjelpdebatten, men det blir misvisende og for lettvint å bruke den gamle hippokratiske eden som grunnlag for en avvisning av dødshjelp.
Språkspalten
Nulling vil si at man stopper en medikasjon midlertidig. Det er noe annet enn seponering.
Personlige opplevelser
Mot et bakteppe av politikere som skal vinne valg annethvert år med store ord, er fastlegeordningen i ferd med å rakne fullstendig.
Aktuelt
Fra og med 1. juli 2018 må man ha en plan for om, og eventuelt hvordan, andre kan få tilgang til data fra kliniske studier.
Medisinen i bilder
Spontan pneumomediastinum er en sjelden, men benign og selvbegrensende tilstand som oftest presenterer seg som brystsmerter og eventuelt ledsagende dyspné hos unge menn. Diagnosen kan oftest stilles med røntgen thorax, og ytterligere utredning er vanligvis ikke indisert. Spontan pneumomediastinum...
Essay
Det er ikkje så sikkert at det er nevrovitskapen som vil berge psykiatrien. Faget vil truleg stå seg på samstundes å halde fast på andre perspektiv på korleis menneskelege røynsler fører til plager og funksjonssvikt.
Kronikk
God ernæring øker sjansen for at pasienten kan gjennomføre behandling.
Tidligere i Tidsskriftet
I Tidsskriftet nr. 30/1994 kom det en bekreftelse på at vi ikke nødvendigvis kan stole på allment kjente råd.
Debatt
Fra 2010-17 fikk Statens helsetilsyn ca. 3 000 varsler om alvorlige hendelser. Lærer virksomhetene av slike hendelser?
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Medisinsk historie
I 1934 publiserte reservelege Augusta Rasmussen en undersøkelse av 77 sedelighetssaker. Konklusjonene var imidlertid ikke vitenskapelig holdbare
Originalartikkel
Hendelser som innebærer menneskelig ondskap, som en terrorhandling, gir større risiko for utvikling av psykiske symptomer enn for eksempel naturkatastrofer.
Leder
I alle nasjonale og internasjonale rapporter hvor man evaluerte forskjellige etaters innsats etter terrorangrepene kom helsevesenet godt ut.
Kronikk
De siste 60 årene er insidensen av melanom mer enn tidoblet, mens dødeligheten «bare» er femdoblet.
Aktuelt
Brennmaneter, insekter og huggorm – de er for noen den fryktede baksiden av den norske sommermedaljen.
Debatt
Om lag en tredel av de snaut 5 000 personene som lever med hiv i Norge er kvinner. Mange av dem er i fertil alder og har barneønske.
Noe å lære av
En mann i 40-årene ble i løpet av få måneder innlagt gjentatte ganger med nye hjerneinfarkter. Utredningen identifiserte to tilstander som begge kan gi hjerneinfarkt.
Reportasje
For mange er det et skrekkscenario med en slik melding over høyttaleren. Brått rives man ut av feriemodus og må melde seg til tjeneste.
Intervju
Ragnar Stien synes han lærte mest om seg selv da han, iført skuddsikker vest, bygde en sykehusavdeling for ryggmargsskadede i Sarajevo. Nå bruker han tid på å lure på hvorfor Shakespeare lot en mann dø ved å få gift i øret.
Debatt
Vi må tenke nytt om forebygging av selvmord i psykisk helsevern.
Klinisk oversikt
Personer med arvelig muskelsykdom har tidligere blitt rådet til å unngå hard fysisk aktivitet. Nyere undersøkelser viser at fysisk aktivitet og trening kan ha gunstig effekt, men må tilpasses individuelt.
Legelivet.
«Dolcontin? Jeg selger én tablett for 100 kroner, så du får bare 50 kroner.» Jeg hørte en grov mannsstemme bak meg mens jeg ventet på bussen i Oslo sentrum.
Fra andre tidsskrifter
Inseminasjon i livmor ga flere levendefødte enn forsøk på befruktning på «gamlemåten».
Fra andre tidsskrifter
Nye studier viser at T-dreperceller kan omdannes til hukommelsesceller. Dette kan få betydning for utviklingen av vaksiner.
Fra andre tidsskrifter
Inntak av varm te sammen med alkohol og/eller røyking øker risikoen for spiserørskreft, viser kinesisk studie.
Debatt
Fremtidens psykiske helsevern for voksne bør satse på behandling for utviklingstraumer.
Originalartikkel
Prematur ovarialsvikt kan være en komplikasjon til kreftbehandling. Sannsynlighet for prematur ovarialsvikt er avhengig av kreftdiagnose, behandling og alder. Fertilitetsbevarende tiltak bør alltid vurderes i forkant av kreftbehandling hos prepubertale jenter og kvinner yngre enn 35 år.
Fra redaktøren
Seks av ti fastleger har vurdert å slutte. Jeg gleder meg til å begynne.
Leder
Ambulansetjenesten er et uunnværlig ledd i behandlingskjeden for pasienter, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
Legelivet
Forekomsten av opplevd mobbing har holdt seg stabil på et relativt høyt nivå i perioden 1993–2014/15.
Medisinen i bilder
Aspirasjon av linser eller erter med påfølgende pneumoni er ingen ny problemstilling. Tilstanden ble rapportert med ujevne mellomrom på slutten av 1900-tallet. Tross beskjedne symptomer og langsom utvikling endte sykdommen ofte fatalt, og ble først bekreftet ved obduksjon. Denne sykehistorien hadde imidlertid et mye lykkeligere utfall:
Intervju
I over 20 år har anestesilege Anne Berit Guttormsen tatt vare på studenter og alvorlig syke pasienter på Haukeland universitetssykehus – men i 2012 byttet hun selv rolle fra lege til kritisk syk pasient.

Strømskader

Reportasje
Hvert år rammes 3 000 yrkesaktive av strømulykker her i landet. – Jeg skvatt godt til, forteller elektrikerlærling Erik Holen.
Noe å lære av
Strømgjennomgang fra lavspenning kan gi forskjellige typer og grader av helseutfall, som hjerterytmeforstyrrelser og indre forbrenninger. Vi beskriver en pasient med antatt lavt skadepotensial som fikk større konsekvenser enn forventet.
Fra redaktøren
Leger skal ikke gjette. Skriftlig eksamen og andre evalueringsordninger i medisinstudiet bør gjenspeile måten leger arbeider på.
Originalartikkel
I perioden 2008–10 foregikk 1,4 % av fødslene i Norge i fødestuer. Totalt 6,9 % av kvinnene med planlagt fødestuefødsel ble overflyttet til sykehus under fødselen og 3,8 % ble overflyttet etter fødsel.
Personlige opplevelser
Som pasient med en alvorlig kreftdiagnose har jeg vært på Akershus universitetssykehus til utredning og behandling utallige ganger.
Annonse
Annonse