Originalartikkel
Nær 50 % av henvisningene til tverrfaglige smertesentre ga utilstrekkelig informasjon for vurdering av rett til helsehjelp.
Medisinen i bilder
En akvarieeier rispet seg på langfingeren med en ubrukt fiskekrok. Etter rundt to uker fikk pasienten en hevelse på fingeren.
Fra andre tidsskrifter
Forekomsten av alvorlig medfødt hjertefeil i Japan økte med 14 % etter 2011.
Tidligere i Tidsskriftet
I perioden fra rundt 1915 til utpå 1930-taller innført en rekke land forbud mot salg av alkohol. Da forbudet ble vedtatt i USA, trykte Tidsskriftet denne notisen.
Legelivet
Det kan være vanskelig å holde tråden når det hagler med varslinger, pipelyder og masseprodusert smiger.
Medisin og tall
I en longitudinell studie kan det mangle data for noen av deltakerne. Fremskrivning fra siste observasjon er en enkel metode for å fylle ut manglende verdier.
Helse og jus
Antall varsler til Helsetilsynet om alvorlige hendelser økte i perioden 2011–2017. Årsaken kan være endret forståelse av hva som er varslingspliktig.
Essay
Hans Asperger har blitt fremstilt som en motstander av naziregimet han virket under. Nå tegner historisk forskning et annet bilde av barnepsykiateren.
Leder
– Barnevaksinasjonsprogrammets suksess i å redusere sykdomsbyrden av smittsomme sykdommer bør inspirere til et tilsvarende program for voksne.
Fra andre tidsskrifter
Søvn kan påvirke dannelsen og aktiveringen av monocytter og makrofager og dermed utviklingen av arteriosklerose i forsøksdyr.
Språkspalten
Hvilken norsk fagterm skal vi benytte for den engelske betegnelsen faecal microbiota transplantation og annen tarmfloramodulerende behandling?
Kort kasuistikk
Sett i ettertid burde pasient 1 hatt ny kontroll kort tid etter første postoperative kontroll.
Debatt
Skyhøy pris på mange nye legemidler sammen med konfidensielle legemiddelpriser gjør at tilliten til systemet svekkes.
Fra andre tidsskrifter
Kun 5 % av pasientene med både hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes når alle de fire behandlingsmålene.
Originalartikkel
Antall kirurgiske inngrep på pasienter med alvorlig blødersykdom økte fra 21 i 1997 til 66 i 2014.
Medisin og tall
Randomiserte forsøk bør veilede beslutninger i klinisk praksis, men klinisk praksis bør også veilede utformingen av randomiserte forsøk.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Kronikk
Hvordan kan vi sikre pasientene et likt behandlingstilbud?
Intervju
I 80 år har Trond Sætre vært en nysgjerrig mann. Fortsatt leter han etter nye spørsmål.
Kronikk
De første seks månedene bør barnet få så mye morsmelk som mulig, og fullamming er det beste.
Fra andre tidsskrifter
I en ny studie ble humane pancreasceller endret til insulinproduserende celler i mus.
Noe å lære av
Diagnostikk av akutt sykdom hos en ryggmargsskadet pasient kan være utfordrende.
Språkspalten
Innen nesekirurgi brukes de latinske uttrykkene valvula interna og valvula externa. Dette er misvisende termer som ikke bør brukes.
Fra andre tidsskrifter
Daglig applikasjon av peanøttproteiner på huden kan desensibilisere barn med peanøttallergi.
Kort kasuistikk
Her presenteres en ung mann med et sjeldent inflammatorisk okulorenalt syndrom.
Kronikk
Å bekjempe klimaendringer er en av vår tids viktigste folkehelseoppgaver, og krever igjen at leger går på barrikadene.
Tidligere i Tidsskriftet
««Tango-syken» er en ganske ny sygdom, som opstaar efter overdreven tangodansing.»
Essay
Scandiatransplant har bidratt til at nordisk transplantasjonsmedisin er blant de aller beste internasjonalt.
Fra andre tidsskrifter
Kvinner som blir gravide innen ett år etter en dødfødsel, har ikke økt risiko for dødfødsel i neste svangerskap.
Klinisk oversikt
Eldre pasientar med akutt myelogen leukemi kan profittere på meir aktiv behandling.
Fra andre tidsskrifter
DNA-sekvenser som tidligere ble sett på som «søppel», regulerer cellers overlevelse ved sult. Det viser to nye studier.
Originalartikkel
Over halvparten av alle barn med cerebral parese i Norge har fått behandling med botulinumtoksin A-injeksjoner.
Noe å lære av
Hos en kvinne med bekkensmerter ble det ved radiologisk undersøkelse påvist et unormalt funn i beinmargen.
Klinisk oversikt
Essensiell tremor rammer nesten 1 % av befolkningen, og kan være svært hemmende. Her presenteres en oppdatert klinisk oversikt over tilstanden.
Debatt
Skuldersmerter er blant de vanligste kontaktårsakene for muskel- og skjelett-plager.
Debatt
Systematisk kartlegging av traumer kan gjøre utredningen enklere og raskere.
Tidligere i Tidsskriftet
«Forbauselsen var stor, da det viste sig, at de i fylla gav sig til at verpe nok et egg.»
Debatt
Selv om helseministeren har lovet at tilgangen til helsedata skal bli enklere, har dette fortsatt ikke skjedd.
Intervju
Da han plutselig sto midt i en stor konflikt, fikk Tor Ingebrigtsen bekreftet sin egen mistanke. 11 år som sykehusdirektør var nok – og litt for lenge.
Medisin og kunst
Kafkas novelle Forvandlingen minner oss om at vi alle kan falle utenfor.
Tidligere i Tidsskriftet
På allmøtet til Royal Medical and Chirurgical Society den 23. juli 1861 ble det enstemming vedtatt at det jevnlig skulle settes ned komiteer som skulle undersøke spørsmål med medisinskvitenskapelig relevans. Dermed ble det blant annet formet en komité som skulle gå gjenopplivningsmetoder i sømmene...
Legelivet
Folk som er ute av stand til å le av seg selv, kan være helt sikre på at andre gjør det.
Anmeldelser
Tidsskriftets anmelder har samlet sine favoritt-apper til jobb og studier.