Annonse
Annonse
Originalartikkel
I perioden 2008–10 foregikk 1,4 % av fødslene i Norge i fødestuer. Totalt 6,9 % av kvinnene med planlagt fødestuefødsel ble overflyttet til sykehus under fødselen og 3,8 % ble overflyttet etter fødsel.
Medisinen i bilder
Aspirasjon av linser eller erter med påfølgende pneumoni er ingen ny problemstilling. Tilstanden ble rapportert med ujevne mellomrom på slutten av 1900-tallet. Tross beskjedne symptomer og langsom utvikling endte sykdommen ofte fatalt, og ble først bekreftet ved obduksjon. Denne sykehistorien hadde imidlertid et mye lykkeligere utfall:
Fra andre tidsskrifter
Nye studier viser at T-dreperceller kan omdannes til hukommelsesceller. Dette kan få betydning for utviklingen av vaksiner.
Fra andre tidsskrifter
Inseminasjon i livmor ga flere levendefødte enn forsøk på befruktning på «gamlemåten».
Legelivet.
«Dolcontin? Jeg selger én tablett for 100 kroner, så du får bare 50 kroner.» Jeg hørte en grov mannsstemme bak meg mens jeg ventet på bussen i Oslo sentrum.
Fra andre tidsskrifter
Inntak av varm te sammen med alkohol og/eller røyking øker risikoen for spiserørskreft, viser kinesisk studie.

Strømskader

Reportasje
Hvert år rammes 3 000 yrkesaktive av strømulykker her i landet. – Jeg skvatt godt til, forteller elektrikerlærling Erik Holen.
Noe å lære av
Strømgjennomgang fra lavspenning kan gi forskjellige typer og grader av helseutfall, som hjerterytmeforstyrrelser og indre forbrenninger. Vi beskriver en pasient med antatt lavt skadepotensial som fikk større konsekvenser enn forventet.
Annonse
Annonse
Intervju
I over 20 år har anestesilege Anne Berit Guttormsen tatt vare på studenter og alvorlig syke pasienter på Haukeland universitetssykehus – men i 2012 byttet hun selv rolle fra lege til kritisk syk pasient.
Personlige opplevelser
Som pasient med en alvorlig kreftdiagnose har jeg vært på Akershus universitetssykehus til utredning og behandling utallige ganger.
Fra redaktøren
Leger skal ikke gjette. Skriftlig eksamen og andre evalueringsordninger i medisinstudiet bør gjenspeile måten leger arbeider på.
Klinisk oversikt
Trikotillomani, eller hårnappingslidelse, er en psykisk lidelse som typisk rammer i ungdomsårene og har et kronisk forløp. Tilstanden er ofte ledsaget av betydelige begrensninger i livsutfoldelsen. Komorbiditet med depresjon og angstlidelser er vanlig.
Originalartikkel
Stortinget var entydig positivt til å innføre et landsdekkende screeningprogram for brystkreft. Stortingsdebatten ble gjennomsyret av mammografiscreeningens effekt på dødelighet. Problematiske sider ved screening ble ikke diskutert.
Leder
Beslutninger om å innføre nye metoder og ny teknologi i helsetjenesten bør bygge på metodevurderinger, der nytten av tiltaket, tilstandens alvorlighetsgrad og ressursbruken vurderes.
Fra redaktøren
Amming er nært, intimt og privat, men det er også folkehelse. Mer enn 800 000 barnedødsfall kunne vært forhindret årlig om mødre i lavinntektsland hadde ammet i stedet for å bruke morsmelkerstatning.
Kronikk
Få temaer vekker så sterke følelser i medisinske fagmiljø som amming. Hvor gode holdepunkter finnes det for å anbefale morsmelk som eneste ernæring etter de fire første levemånedene?
Intervju
Claus Klingenberg både redder premature nordboere og hamrer faglige veiledere frem på tastaturet i en fandens fart. Men egentlig er han en simpel epletjuv.
Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no
Leder
Forståelsen av kjønn og kjønnsidentitet er i endring i Norge og internasjonalt. Den nye diagnosen kjønnsinkongruens er en anerkjennelse av transpersoners rett til selv å bestemme hvem de vil være.
Språkspalten
Jeg blir provosert når politikere omtaler en alvorlig psykisk lidelse som en utfordring. Det er forskjell på utfordring og problem.
Originalartikkel
Kunnskap om sykehusbruk i livets sluttfase er nyttig for å forstå behovet for sykehustjenester. De som døde da de var 56–65 år hadde 5,2 innleggelser i gjennomsnitt de siste tre leveårene, mot 2,8 for dødsalder 86–95 år.
Leder
Bruken av sykehus øker jo nærmere man er dødstidspunktet. Bør vi prioritere behandling av pasientene i de siste leveårene lavere eller høyere enn i dag?
Oversiktsartikkel
Dødelighet etter hjerte-lunge-redning og fødselsasfyksi blant nyfødte er henholdsvis 10 og 28 % i høy- og lavinntektsland. Inntil 70 % av de overlevende utvikler varierende grad av hypoksisk iskemisk encefalopati etter alvorlig fødselsasfyksi.

Abort utenfor sykehus

Originalartikkel
94 % av kvinnene som fikk utført abort hos avtalespesialist, opplevde behandlingen som svært trygg. Nesten alle kvinnene i studien ville benytte seg av medikamentell abort hos avtalespesialist hvis de senere i livet skulle velge abort.
Leder
De fleste svangerskapsavbrudd skjer nå ved medikamentell abort og ikke med utskrapning fra uterus.
Reportasje
Møtet med en liten enhet i rolige omgivelser kan forklare de gode resultatene etter prøveprosjektet med medikamentell abort hos avtalespesialist. I to år var Anette Berg en av ni leger som tok imot kvinner i svangerskapsuke 6–9.
Fra andre tidsskrifter
Såkalte levende nettverksmetaanalyser kan gi raskere svar på spørsmål om effekt av behandlinger slik at man unngår unødvendig forskning.
Debatt
Blant fagfolk i psykisk helsevern avdekker en spørreundersøkelse med tenkte kasuistikker at psykiatere mye oftere ville ha brukt tvang enn psykologer. Mange fagfolk ville bryte loven.
Fra andre tidsskrifter
Omdanning av myofibroblaster til adipocytter kan forhindre arrdanning, men bare med hårfollikler til stede.
Personlige opplevelser
I min tid som leder av Tidsskriftets redaksjonskomité fikk jeg innimellom henvendelser av forskjellig natur. Noen henvendelser har jeg bitt meg ekstra merke i.
Global helse
Access to safe water and food is linked to global, regional and local climate changes. In some areas swift changes have entailed serious health-related consequences. An alarming example is found in the Aral Sea area of Central Asia.
Legelivet.
Dyrt, tidkrevende og miljøfiendtlig – er den medisinske konferansen, slik vi kjenner den, et utdøende fenomen?
Kronikk
Etter kjernekraftulykkene i Tsjernobyl og Fukushima var konsekvensene for miljøet betydelige, og store befolkningsgrupper ble utsatt for forhøyede stråledoser.
Kronikk
Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna likevel.
Noe å lære av
Én uke etter en feriereise til Sri Lanka fikk en kvinne nakke- og hodepine og endret bevissthet. Tverrfaglig samarbeid var en viktig forutsetning for å avklare tilstanden.
Legelivet.
Finns det lärdomar att dra från den «burnout-epidemi» som rapporteras hos läkare i USA?
Kronikk
Pasientrapporterte utfallsmålinger gir mer relevant klinisk forskning. Slike data må innhentes og håndteres på riktig måte. Pasientrapporterte utfallsmål (patient reported outcome measures, PROM) i klinisk forskning defineres som rapportering om helsetilstand direkte fra pasienten uten fortolkning av helsepersonell eller studiemedarbeider.
Medisin og tall
Korrelasjonskoeffisienter er blant de mest kjente og brukte statistiske verktøyene, men valg av egnet korrelasjonskoeffisient og tolkningen kan by på utfordringer.
Debatt
Hvem bærer ansvaret for at legemiddelfeltet er i ferd med å havne i et uføre?
Medisinen i bilder
En tidligere frisk kvinne oppsøkte legevakten etter fire dagers sykehistorie med ubehag og ømhet under høyre bryst. Under palpasjon røk en spent, subkutan streng under høyre bryst. I ettertid fikk hun et lite, subkutant hematom på høyre side av abdomen.
Fra andre tidsskrifter
Lamin A/C-mutasjon kan gi plutselig hjertedød uten forutgående symptomer eller tegn på dilatert kardiomyopati. Familiescreening kan være nyttig for å avdekke tidlig sykdom hos asymptomatiske bærere.
Fra andre tidsskrifter
Astmabehandling etter SMART-prinsippet reduserer risikoen for forverring av sykdommen.
Tidligere i Tidsskriftet
Her er mat for festtalere om vann og vin – og bakrus
Legelivet.
Har du ligget våken en natt og bekymret deg over en pasient eller to? Jeg har ingen statistikk på det, men du er neppe alene.
Debatt
Kan vi snart begynne å snakke åpent om at også leger gjør feil?
Kommentar
Leger gjør feil og vi må tørre å snakke om det, skriver Kathrine F. Vandraas i Tidsskriftet (1). Vandraas trekker frem vinkristin-saken på Haukeland som et eksempel der legen blir eksponert og pekt på i media, og viser til belastningen det er for helsepersonell å bli uthengt slik. Jeg deler...
Språkspalten
Emosjonell inkontinens er et talende uttrykk. Symptomet kjennetegnes av umotivert gråt eller latter. Bør vi slutte å bruk uttrykket?
Intervju
Han hadde planer om å bli misjonslege, men ble en nestor i norsk epidemiologi. – Karriereløpet ble til ved tilfeldigheter og flaks, oppsummerer Dag Thelle med kledelig beskjedenhet.
Annonse
Annonse